אדלר נ' ביק'ור חולים


 

   

בתי המשפט

פש"ר 839/03

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

20/01/2009

 

כב' השופט יוסף שפירא

לפני:

 

 העמותה

ביקור חולים הוספיטל (בפירוק)

בעניין:


 

 

 

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

פרופ' שמואל אדלר ואח'

ע"י עו"ד יוסף ארנון

 

כונס הנכסים הרשמי (המפרק)

ע"י עו"ד שפיגלמן

 

היועץ המשפטי לממשלה

ע"י עו"ד יעל מימון

 

עובדי העמותה שלא בהסדר

ע"י עו"ד אוחנה רחל

 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ע"י עו"ד שי תקן

 

ההסתדרות הרפואית בישראל

ע"י עו"ד אבי שרף ועו"ד עדי יוגב

 

ירדנה ששון ואח' (גמלאי העמותה)

ע"י עו"ד סימה וייס-דרעי

 

בתיה מזרחי 

ע"י עו"ד ראם סיקרון

 


 

החלטה

1.         הליכי הפירוק של עמותת ביקור חולים מתנהלים מזה כחמש שנים (להלן: בית החולים").

 

כבכל פירוק של חברה או עמותה עתירת עובדים, מתעוררות שאלות שבעובדה ואף שאלות משפטיות במכלול רב של סוגיות.

הנושא הקשה ביותר בעיני, במצב זה, הינו עובדי המפעל, ובמקרה דנן - עובדי בית החולים ביקור חולים בירושלים, כאשר בוקר אחד מתעוררים הם אל עולם של אי ודאות  ואיבוד -  לא רק של מקור פרנסה -  אלא גם מקום עבודה, על כל הכרוך בכך והמשמעויות החברתיות והאישיות על כל אחד ואחד מהם, שחלקם עבדו בבית החולים עשרות שנים.

 

2.         עם כינונם של בתי הדין לעבודה, הוגדרה בחוק, בין היתר, סמכות בית הדין ועילות התובענות, כאשר המחוקק קורא ליחסים בין הצדדים "יחסי עובד ומעביד", דהיינו ראשית מוזכר העובד ולאחריו המעביד.

ביחסים אלה כרוכים יחדיו זכויות וחובות, אולם ביסוד הקשר נמצא האדם! כאשר מקום עבודה  - בו הראשית ובו האחרית.

 

3.         מנקודת מוצא זה התייחסנו בפירוק זה אל העובדים, כעולה מהפעולות והמהלכים שננקטו על ידי המפרק כפי שבא לידי ביטוי בהחלטות שניתנו במסגרת הליך הפירוק.

 

4.         הנה כי כן, בית החולים נמכר, לאחר מו"מ ממושך כשבסופו בין העובדים

לבין המעביד החדש נחתם הסכם קיבוצי, אשר שיפר את  תנאיהם.

 

5.         סוגיה מורכבת לא פחות הינה סוגיית הפנסיות של העובדים, הגמלאים והגמלאים שבדרך, באשר ישנן קבוצות שונות הן מבחינת גיל, תקופת עבודה, בין לפני מתן צו הפירוק, ובין לאחריו, כאלה שפרשו קודם לכן וכאלה שפרשו במהלך הפירוק.

 

6.         לכל אלה לא נותר מקור כספי לתשלום הגימלאות, באשר הסכום האקטוארי הנחוץ לתשלומים שוטפים ועתידיים הינו גבוה, והסכומים שהצטברו בקופת הפירוק, על פי דיני הנשייה אמורים לעבור ראשית לנושים בדין קדימה, וכך לא נותר דבר עבורם.

 

7.         כאן, בתפר בין דיני הנשייה לבין הבטחת עתידם של הגימלאים והעובדים, ניצבת המדינה, לאחר שביום 30.10.03 הודיע היועץ המשפטי לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין על התייצבותו בהליך זה.

המדינה הינה הנושה הגדול ביותר של בית החולים, ומכאן התערבותה הפעילה בהליך, כשהיא מיוצגת על ידי עו"ד יעל מימון.

 

8.         כעולה מהחלטות רבות בתיק זה, הליך הפירוק התמשך כשבית החולים ממשיך לפעול. תחילה תוך שאישרתי הפעלה גרעונית במשך חודשיים, ותוך קבלת הלוואות מקופת המדינה. בהמשך עבר בית החולים לרווח תפעולי, ובסופו של יום נמכר בית  החולים, אולם נותרו מספר סוגיות שטרם באו על פתרונן, לאור מורכבות מערך נכסי העמותה, נושא הגימלאות, ביטוח אחריות מקצועית ואופן חלוקת הדיבידנדים, הכרוכים  זה בזה.

ישיבות רבות הוקדשו לסוגיות אלה הן באולם בית המשפט, ובעיקר בין הצדדים לבין עצמם. בסופו של יום, נציגת היועץ המשפטי לממשלה הביאה לפני בית המשפט הסדר שהינו מורכב לאור סוגי הגימלאים, ובהתחשב בסכום שנותר בקופת הפירוק.

 

9.         עיקרי ההסדר שעיקריו הוגשו לבית המשפט טרם הדיון, ותיקונים שהוצגו במהלכו,ויתכן ויהא צורך במגעים בין הצדדים לליטושו, המפורטים בזאת כדלקמן:

 

 

"עקרונות הסדר פנסיוני ביקור חולים

 

להלן יפורטו עקרונות הסדר בדבר זכויות פנסיה תקציבית של עובדי וגימלאי בית חולים ביקור חולים הוספיטל ע"ר (בפירוק) (להלן – "בית החולים" או "ביקור חולים") המוגשים לאישור בית המשפט הנכבד.

 

הגדרות

 

לעניין מסמך זה, "בית המשפט" – בית המשפט המחוזי בירושלים המפקח על פירוקו של בית החולים.

 

"גימלאי קבוצה א'" - עובד בית חולים שהסדר הפנסיה החל לגביו הוא הסדר תשלום קצבה מקופת בית החולים, אשר פרש לגימלאות עד למועד הקובע, ואשר הוא נכלל ברשימה שתצורף למסמך זה כנספח א', וכן שאיר קיים;          "גימלאי קבוצה ב'" - מי שהיה עובד בית חולים בחודש אוקטובר 2003, שאינו גימלאי קבוצה א', אשר הסדר הפנסיה שחל לגביו הוא הסדר תשלום קצבה מקופת בית החולים, מתקיימים לגביו, נכון למועד הקובע, התנאים המפורטים להלן, והוא נכלל ברשימה שתצורף למסמך זה כנספח ב':

 

(1)  הוא נולד עד ליום 30 באוקטובר 1943;        

(2)  תקופת עבודתו בבית החולים עד למועד הקובע מסתכמת ב-120 חודשי עבודה או יותר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במסגרת התקופה האמורה לא יובאו בחשבון חודשים אשר לגביהם לא חל הסדר תשלום קצבה מקופת בית חולים לפי הסכמי עבודה שחלים על העובד;     

"גימלאי קבוצה ג'" – מי שהיה עובד בית חולים בחודש אוקטובר 2003, שאינו גימלאי קבוצה א', אשר הסדר הפנסיה שחל לגביו הוא הסדר תשלום קצבה מקופת בית החולים, מתקיימים לגביו, נכון למועד הקובע, התנאים המפורטים להלן, והוא נכלל ברשימה שתצורף למסמך זה כנספח ג':

 

(1)  הוא נולד עד ליום 30 באוקטובר 1963;

(2)  תקופת עבודתו בבית החולים עד למועד הקובע מסתכמת ב-120 חודשי עבודה או יותר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במסגרת התקופה האמורה לא יובאו בחשבון חודשים אשר לגביהם לא חל הסדר תשלום קצבה מקופת בית חולים לפי הסכמי עבודה שחלים על העובד;

 

"המועד הקובע" – 11 בנובמבר 2003;

 

"חודש עבודה" – חודש בו הועסק העובד הגימלאי בבית החולים עד למועד הקובע, לרבות תקופה כאמור בסעיף 11(1) עד (4) לחוק הגימלאות, ובלבד שלגבי אותו חודש חל הסדר פנסיה תקציבית מקופת בית החולים בהתאם להסכמי העבודה החלים על העובד ולגבי חודש שחל לגביו האמור בסעיף 11(4) לחוק הגימלאות שולמו ע"י העובד או מי מטעמו עד למועד הקובע תשלומים לקופת בית החולים ששיעורם חושב לפי כללים שנקבעו לעניין זה לפי חוק הגימלאות. לעניין הגדרה זו, תקופת עבודה שאינה עולה כדי חודש מלא אך עולה על חמישה עשר יום – תחושב כחודש עבודה מלא, ותקופה שאינה עולה על חמישה עשר יום – לא תחושב כלל;

 

"חודש פרישה" – החודש שלאחר החודש בו הגיע העובד בפנסיה תקציבית לגיל המפורט להלן:

(1)  לגבי גבר שנולד עד לחודש אפריל 1942 – הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת לחוק גיל פרישה;

(2)  לגבי גבר שנולד בחודש מאי 1942 ואילך – 67;

(3)  לגבי אישה  - הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה בכפוף להוראות פרק ד' לחוק האמור;

 

"חודש התשלום הראשון"- ___________ (החודש הראשון לאחר החודש שבו יאושר באופן סופי הסדר הפנסיה על פי עקרונות אלה בבית המשפט);

 

"חוק גיל פרישה " – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

 

"חוק הגימלאות" - חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

 

"מבטח"  - כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

 

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 

"משכורת קובעת" - שיעור המשכורת, לרבות התוספות הקבועות, המגיע, במועד הקובע, לעובד הרלבנטי, מעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש התשלום הראשון לעומת מדד חודש נובמבר 2003; לעניין זה, "תוספת קבועה" – כמשמעותה בסעיף 8 לחוק הגימלאות לרבות תוספת קבועה שנקבעה בהסכם קיבוצי שנחתם עד למועד הקובע;

 

"שאיר בתקופת הביניים" – שאיר (בן זוג או ילד, כאמור להלן ביחס ל"שאיר חדש", בשינויים המחוייבים)  של גימלאי אשר נפטר בתקופה שבין המועד הקובע לבין היום האחרון של החודש שקדם לחודש התשלום הראשון, ואשר הוא נכלל ברשימה שתצורף למסמך זה כנספח ד';

 

"שאיר חדש" – שאיר של גמלאי אשר ייפטר לאחר היום האחרון של החודש שקדם לחודש התשלום הראשון, הוא אינו שאיר קיים או שאיר בתקופת הביניים ויתקיימו בו התנאים הבאים:

(1) בן זוג של גימלאי בית החולים נכון ליום האחרון של החודש שקדם לחודש התשלום הראשון (להלן – המועד האחרון).          לענין זה "בן זוג" מי שנשוי כדין לגימלאי או הוכר כידוע בציבור של הגימלאי כאמור בהחלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך והכל נכון למועד האחרון;

(2) הוא ילדו של גימלאי נכון למועד האחרון, ובלבד שטרם מלאו לו 20 במועד הפטירה של הגמלאי (להלן – יתום);

 

"שאיר קיים" – שאיר, כאמור לעיל, של גימלאי אשר החל לקבל קצבת שאירים מקופת בית החולים לפני המועד הקובע, ואשר הוא נכלל ברשימה שתצורף כנספח ה';

  

כל האמור במסמך זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו. והוא יחול על אף האמור בכל הסכם, לרבות הסכם קיבוצי.     בכל מקום במסמך זה שבו יש לחשב ערך נוכחי של סכומי גימלה, הרי שהוא יחושב לפי ההנחות האקטואריות המפורטות בסעיף 4(ב).

 

כונס הנכסים הרשמי בתוקף תפקידו כמפרק בית החולים ובכפוף לאישור בית המשפט (להלן - הכונס) יפעל באופן הבא:

 

גימלאי קבוצה א':

 

1.      על גמלאי קבוצה א' יחול ההסדר הבא (בפרק זה המונח גימלאי מתייחס לגמלאי קבוצה א' וכך בפרקים הבאים המונח "גמלאי" יתייחס לסוג הגמלאי שהפרק מתייחס אליו):

 

החל מקצבת חודש התשלום הראשון תשולם לו קצבה חודשית בסכום של 85% מהקצבה ששולמה לו עבור חודש אוקטובר 2003, בכפוף לשינויים הבאים בחישוב סכום הקצבה (להלן – סכום קצבת הבסיס):

שיעור הקצבה לפיו חושב הסכום האמור יחושב לפי המכפלה המתקבלת כתוצאה מהכפלת סך חודשי העבודה של הגימלאי בשיעור של 0.1667%;

המשכורת הקובעת תהיה בגובה המשכורת הקובעת לפיה חושבה הקצבה ששולמה לו עבור חודש אוקטובר 2003 (להלן – המשכורת הקובעת הקיימת) ובלבד שאם המשכורת הקובעת הקיימת עלתה על המשכורת המחושבת בהתאם להוראות הדין (להלן – המשכורת הקובעת החדשה), וההפרש ביניהן עולה על 15% מהמשכורת הקובעת החדשה – המשכורת הקובעת תהיה בגובה המשכורת הקובעת החדשה בתוספת 15% מהמשכורת הקובעת החדשה.

על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), סכום קצבת הבסיס לא יפחת מ-65% מסכום הקצבה החודשית הממוצעת שקיבל הגמלאי עבור השנה שקדמה למועד הקובע.    

סכום קצבת הבסיס יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש התשלום הראשון לעומת מדד חודש נובמבר 2003.            

סכום קצבת הבסיס יעודכן לפי שיעור שינוי מדד החודש שקדם לחודש לעדכון קצבאות לעומת מדד החודש שקדם לחודש התשלום הראשון. לעניין זה, "חודש לעדכון קצבאות" – החודש המוקדם מבין שני אלה:

החודש בו עלה המדד שפורסם באותו חודש ב-4.25% או יותר לעומת מדד חודש לעדכון קצבאות קודם;

החודש בו חלפו 24 חודשים מחודש עדכון קצבאות קודם, ולעניין העדכון הראשון 24 חודשים מחודש התשלום הראשון.

לשאיר חדש של גימלאי שנפטר, ישולם עבור החודש שלאחר החודש בו נפטר הגמלאי –

לגבי בן זוג - סכום השווה לשיעור של 60% מהקצבה ששולמה לגימלאי עבור החודש בו נפטר (להלן – סכום הקצבה האחרונה), וזאת עד לחודש פטירתו של בן הזוג;

לגבי יתום  - סכום השווה לשיעור של 20% מסכום הקצבה האחרונה, וזאת עד לחודש בו יגיע לגיל 20;

לגבי שאיר בתקופת הביניים של גימלאי קבוצה א' שהוא בן זוג -  הערך הנוכחי למועד להיוון של סכום המתקבל כתוצאה מהכפלת שיעור של 60% מהקצבה ששולמה לגימלאי עבור חודש אוקטובר 2003, בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף 1(א) לעיל, וזאת עבור התקופה שתחילתה בחודש שלאחר החודש בו נפטר הגימלאי או בחודש התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם, וסיומה בחודש הפטירה הצפוי של השאיר בהתאם להנחות תמותה כאמור בסעיף 4(ב)(2).

לגבי שאיר בתקופת הביניים של גמלאי קבוצה א' שהוא יתום - הערך הנוכחי למועד להיוון של סכום המתקבל כתוצאה מהכפלת שיעור שנקבע בסעיפים 28(א)(2) או (3) לחוק הגימלאות, לפי העניין, מהקצבה ששולמה לגמלאי עבור חודש אוקטובר 2003, בכפוף לשינויים המפורטים בסעיף 1(א), וזאת עבור התקופה שתחילתה בחודש שלאחר החודש בו נפטר הגימלאי או בחודש התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם, וסיומה בחודש בו צפוי היתום להגיע לגיל 20.

(א)  על אף האמור לעיל, לא יעלו, בכל מקרה, סך הקצבאות המשולמות לשאירי גימלאי שנפטר על סכום הקצבה האחרונה ששולמה לגמלאי על פי הסדר זה קודם לפטירתו.

(ב)   יראו את סכומי הקצבה ששולמו לגימלאי עד לחודש שקדם לחודש התשלום הראשון כמלוא הסכומים המגיעים לגימלאי בגין התקופה שקדמה לחודש התשלום הראשון.       

2.      לגבי שאיר קיים יחול האמור בפסקאות (1) (א), (ב)  ו-(ה) לעיל, בשינויים המתחייבים, ובלבד ששאיר קיים שהוא יתום יהיה זכאי לקצבה  עד לחודש בו יגיע לגיל 20.

3.      הסדר כאמור בסעיפים 1 ו-2 יבוצע באמצעות רכישת ההסדר ממבטח שייבחר על ידי הכונס (להלן – המבטח שנבחר) בסכום חד פעמי, ואשר יתחיל בביצוע ההסדר לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר חודש התשלום הראשון. בתקופה שבין חודש התשלום הראשון לבין החודש שקדם לחודש בו החל ביצוע ההסדר על ידי המבטח (להלן - חודש התשלום הראשון על ידי המבטח) ישלם הכונס הרשמי לגמלאי קבוצה א' את הקצבה המגיעה להם בהתאם לאמור לעיל. לצורך רכישת ההסדר האמור לכל הגימלאים והשאירים הקיימים יעמוד סכום כולל שלא יעלה על 85% מהערך הנוכחי של הקצבאות המגיעות לגימלאי קבוצה א' ולשאירים הקיימים בהתאם לכללים שנקבעו בסעיפים 1 ו-2, וזאת החל מחודש התשלום הראשון על ידי המבטח. הערך הנוכחי האמור יחושב בהתאם להנחות האקטואריות כאמור בסעיף 4(ב).        

גימלאי קבוצה ב':

לגימלאי קבוצה ב', יעמוד סכום חד פעמי השווה ל-70% מסכום אשר יחושב לפי הכללים הבאים, וזאת לצורך רכישת הסדר מקביל ממבטח שייבחר כאמור בסעיף 3 לעיל, בשינויים המחוייבים:

(א)  הערך הנוכחי, למועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט (להלן – המועד להיוון), של סכום המתקבל כתוצאה מהכפלת שיעור של 0.1667% במספר חודשי עבודה של העובד במשכורת הקובעת (להלן – הסכום הרעיוני הבסיסי) עבור התקופה שתחילתה בחודש הפרישה או בחודש התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם.

(ב)   הערך הנוכחי בפסקה (א) יחושב לפי ההנחות האלה:

1)     ריבית היוון של 3.2%;

2)     טבלת שיעורי תמותה שאושרה למבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (להלן – מבטחים) לעניין המאזן האקטוארי של הקרן ליום 31 בדצמבר 2006;

3)     הנחות דמוגרפיות אחרות (תחלואה, שיעורי נישואין וכדומה) בהתאם להנחות שאושרו למבטחים לעניין המאזן האקטוארי של הקרן ליום 31 בדצמבר 2006;

4)     הסכום הרעיוני הבסיסי יעודכן בהתאם למנגנון ההצמדה שנקבע בסעיף 1(ב).

(ג)    מהסכום כפי שיחושב בהתאם לאמור לעיל, ינוכה סכום השווה לסכומים שקיבל העובד מהביטוח הלאומי בגין חוב פיצויי פיטורין הנוגע לתקופה שקדמה למועד הקובע, וכן סכומי קצבה ככל ששולמו לאותו עובד מקופת הפירוק של בית החולים בגין תקופה שתחילתה בחודש עבורו שולמה לראשונה קצבה וסיומה בחודש שקדם לחודש התשלום הראשון או חודש הפרישה, לפי המוקדם ביניהם, כשהם צמודים למדד לפי שיעור שינוי מדד חודש תשלום כל קצבה בפועל לעומת מדד החודש שקדם לחודש התשלום הראשון.

שאיר חדש כשהוא מחושב לפי הכללים שנקבעו בסעיף קטן (ב) ובכפוף לשינויים הבאים:

לגבי בן זוג - 60% מהסכום הרעיוני לו היה זכאי הגמלאי בחודש בו נפטר (להלן – הסכום הרעיוני האחרון);

1)     לגבי ילדו של גמלאי ובלבד שהיה קיים במועד הקובע - 20% מהסכום הרעיוני האחרון, וזאת עד לחודש בו הוא צפוי להגיע לגיל 20.    

2)     לסכום האמור בסעיף קטן (א) יתווסף ערך נוכחי של קצבת שאיר בתקופת ביניים כשהוא מחושב לפי הכללים כדלקמן:

3)     לגבי שאיר בתקופת הביניים של גימלאי קבוצה ב' שהוא בן זוג - הערך הנוכחי למועד ההיוון של סכום המתקבל כתוצאה מהכפלת שיעור של 40% מהמשכורת הקובעת של הגימלאי, וזאת עבור התקופה שתחילתה בחודש שלאחר החודש בו נפטר הגימלאי או בחודש התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם, וסיומה בחודש הפטירה הצפוי של השאיר בהתאם להנחות תמותה כאמור בסעיף 4(ב)(2).

4)     לגבי שאיר בתקופת הביניים של גימלאי קבוצה ב' שהוא יתום - הערך הנוכחי למועד להיוון של סכום המתקבל כתוצאה מהכפלת שיעור שנקבע בסעיפים 26(א)(2) או (3) לחוק הגימלאות, לפי העניין, ממשכורת קובעת של הגימלאי, וזאת עבור התקופה שתחילתה בחודש שלאחר החודש בו נפטר הגימלאי או בחודש התשלום הראשון, לפי המאוחר מביניהם, וסיומה בחודש בו צפוי היתום להגיע לגיל 20.

(ד)   על אף האמור לעיל, לא יעלה ערך נוכחי של סך קצבאות שאירים של הגימלאי  עבור חודש אחד על הסכום הרעיוני האחרון.

4.      למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל ששולמו סכומי קצבה לגמלאי קבוצה ב' בשל התקופה שבין חודש הפרישה לבין החודש שקדם לחודש התשלום הראשון יראו אותם כמלוא הסכומים המגיעים לעובד האמור בגין התקופה שקדמה לחודש התשלום הראשון.      

גימלאי קבוצה ג':

 

5.      ההוראות החלות לגבי גימלאי קבוצה ב' יחולו בשינויים המחוייבים לגבי גימלאי קבוצה ג'. ואולם שיעורי הגימלה להם יהיו זכאים גימלאי קבוצה ג' ייקבעו לאור הסכום שיוותר מהמקורות שיעמדו בקופת הפירוק לשם ביצוע הסדר הפנסיה על פי הוראות מסמך זה ולאחר הסדרת הפנסיה לגמלאי קבוצות א' וב' ובלבד שהשיעור המקסימלי של הגימלה לה זכאים גימלאי קבוצה ג' לא יעבור את ה-65% (שיעור זה בא במקום ה-70% לו זכאים גימלאי קבוצה ב').          היה ולאחר ביצועו של הסדר זה והסדרת ההתחייבויות כלפי כל קבוצות הגימלאים, יוותרו עדיין מקורות בקופת הפירוק אשר אמורים היו לשמש לביצועו של הסדר הפנסיות, ישמשו סכומים אלה אף הם להגדלת שיעור הקצבאות לגמלאי קבוצה ג', בהתאם למה שיקבע בית המשפט ולאחר שישמע את טענות הצדדים הרלבנטיות בענין זה.   

6.      הסכומים האמורים בסעיפים 4 ו-6 יעמוד לזכותם של גימלאי קבוצה ב' וג' לצורך רכישת הסדר מהמבטח שנבחר לקבלת קצבה חודשית וקצבת שאירים מהמבטח האמור, וכן לצורך תשלום קצבה מהכונס בתקופה שבין חודש התשלום הראשון או חודש הפרישה, לפי המאוחר מביניהם, לבין החודש שקדם לחודש התשלום הראשון ע"י המבטח.

7.      הסדר זה כפוף לקיום כל התנאים כדלקמן:           

(א)  אישורו של בית המשפט.     

(ב)   תשלום כל הוצאות הפירוק או קבלת כיסוי, להנחת דעתו של כונס הנכסים הרשמי, לכל החבויות של קופת הפירוק.       

(ג)    אישורו של כונס הנכסים הרשמי לכך שבידיו די מקורות שבהם ניתן לעשות שימוש לצורך ביצועו של הסדר הפנסיה, להנחת דעתו. "

 

10.       עו"ד מימון מבקשת לאשר ההסדר, וכך אף חלק מן הצדדים, כאשר לחלקם הסתייגויות בפרט זה או אחר. ברור כי אף בהסדר זה הגמלאים לסוגיהם אינם מקבלים את מלוא הפנסיות להן הם ראויים, ואולם יש בהסדר איזון מירבי.

 שביב תקווה באופק הוא ליצירת מקורות כספיים נוספים, שכן לפני המפרק מספר הליכים אשר עם סיומם ייתכן שלקופת הפירוק יוזרמו כספים, או אז יש בהסדר מפתח כיצד יחולקו.

 

11.       זאת יש לזכור - למעשה הכספים שבקופת הפירוק אמורים להיות מחולקים לנושים, כשלמעשה רשויות המס הן הנושה בדין קדימה, אשר אמור היה לקבל את הדיבידנד המצוי בה. ההסדר מאפשר אפוא העברת הכספים באמצעות המנגנון המוצע כשהמשמעות המעשית הינה כי הכספים יגיעו לגמלאים.

 

12.       תם ולא נשלם, ואין זה הזמן עדיין לברך על המוגמר, אולם, כבר בשלב זה, יש לזכור כי אלמלא נכונות משרד האוצר,לא היינו מגיעים עדיו.

 

13.       התוצאה היא, שאני מאשר את ההסדר, ונותן לו תוקף של החלטה בכפוף לשינויים כאמור לעיל.

 

ניתנה היום כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

_______________

יוסף שפירא - שופט

 


 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A1FA3BD3D371ABB342257544005644FA/$FILE/A4640A5EEC4A47F04225754200361566.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
839_3
Case type: 
פשר
סיווגים
שופטים : יוסף שפירא - שופט
יוסף שפירא - שופט
עורכי דין : אבי שרף ו אוחנה רחל יוסף ארנון יעל מימון סימה וייס-דרעי
אבי שרף ו
אוחנה רחל
יוסף ארנון
יעל מימון
סימה וייס-דרעי
ראם סיקרון
שי תקן
שפיגלמן
Powered by Drupal, an open source content management system