קביסה נ' הבנק הבינלאומי


 

 

בתי-המשפט

א  010050/07

בית משפט השלום נתניה

בשא 4133/08

20/01/2009

 תאריך:

 השופטת הדס עובדיה

לפני:

 

 קביסה ציון

קביסה רחל

בעניין:

                  תובעים

עוה"ד יהונתן אפללו ועו"ד איתי גרינפלד

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

1. הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות

2. עו"ד אבי נימצוביץ

ע"י רבקה בראון

                    נתבעים

 


 

החלטה


 

                  התביעה והסעדים הנתבעים                                                                       

1.                  התובעים עותרים למתן פסק דין הצהרתי בדבר בטלות המשכון שנרשם לטובת הנתבע (להלן: "הבנק") על זכויות התובעים בדירת המגורים שברחוב השחר 13/1 בהוד השרון, הידועה כגוש 6456 חלקה 397/18 (להלן: "המקרקעין").

2.                  לטענת התובעים עומדת להם זכות קיזוז כנגד הבנק בגין החוב אשר להבטחת פירעונו נרשם המשכון, ולפיכך יש להורות לפי הנטען על סגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב – יפו שמספרו 0130596974.

 

3.                  בנוסף עותרים התובעים למתן סעד הצהרתי על פיו הריבית החלה על ההלוואה נשוא המשכון היא בשיעור 0% ללא ריבית פיגורים, ואינה בשיעור 6% בצירוף ריבית פיגורים בגובה 21.7%.

 

4.                  הסעדים המבוקשים בתובענה כמפורט לעיל, צוינו לפי בסדר בו התבקשו בכתב התביעה, ולהבנתי גם לפי מידת החשיבות שמייחסים להם התובעים. התנהלות התובעים אשר הגישו התביעה שבפני, אך כעשור לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, וזאת לאחר שנקבע מועד לפינויים מהמקרקעין, מצביעה אף היא לכאורה על כי החוב, גובהו, ופירעונו, בדרך קיזוז או בדרך אחרת, אינם בראש מעיניהם.

 

הבקשה

5.                  הבקשה שבפני היא בקשת הנתבעים לדחיית התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית , ולחלופין להעברת התביעה לבית המשפט המוסמך.

 

6.                  יצוין בשולי הדברים כי טענות הנתבעים בדבר היעדר סמכות עניינית לבית משפט זה לדון בתובענה הועלו על ידי הנתבעים עוד לפני כשנה, בסמוך למועד הגשת בקשת התובעים למתן צו מניעה זמני (ראה בש"א 4374/07). הטענות לא נדונו ולא הוכרעו משהצדדים ביקשו מעת לעת לדחות מועד הדיון בבקשת התובעים למתן צו מניעה זמני, לצורך ניהול משא ומתן לסיום כל המחלוקות בין הצדדים בהסכמה, על פי הצעתי כמפורט בהחלטה מיום  31.12.2007.

 

7.                  להפתעתי, הגם ששני הצדדים קיבלו את ההצעה, לא הסתיימו ההליכים בהסכמה, מסיבות שלכאורה נראה כי היו תלויות בתובעים. חזרנו אפוא לנקודת הפתיחה, ולשאלה המקדמית והיא האם מוסמך בית משפט זה מבחינה עניינית לדון בתובענה.

 

טענות הצדדים

8.                  טענת הנתבעים היא כי הסמכות העניינית היא לבית המשפט המחוזי, משמדובר בתביעה הנוגעת למקרקעין, בעניינה נקבע בסעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984 (להלן: "החוק), כי לא תידון בבית משפט השלום. לנתבעים טענות נוספות בהן לא ראיתי לנכון להכריע לאור התוצאה אליה הגעתי.

 

9.                  עמדת התובעים היא כי משזכויות התובעים במקרקעין לא נרשמו על שמם, נקבעת הסמכות על פי שווי המקרקעין, שהוא בגבולות סמכות בית משפט זה.

 

10.              התובעים טוענים כי הסעד בדבר בטלות משכון הוא אך פועל יוצא מתביעתם להצהיר כי יש לסגור תיק ההוצאה לפועל בהיעדר חוב, על יסוד קיזוז שביצעו.

 

11.              ב"כ התובעים הודיעו כי לא יתנגדו להעברת התובענה לבית המשפט המחוזי.

 

זכויות התובעים ביחס למקרקעין

12.              מעותק רישום מפנקס הבתים המשותפים שצורף לתביעה עולה כי הזכויות נשוא המשכון, עליו נרשמה הערת אזהרה לטובת הבנק, הן זכויות התובעים, עליהן נרשמה הערת אזהרה לטובתם, במקרקעין הרשומים בבעלות מר מוסקוביץ יוסף.

 

13.              התובעים טוענים כי רכשו את הדירה, אך זכויותיהם טרם נרשמו על שמם בפנקסי רישום המקרקעין, טענה עליה אין הבנק חולק.לשם הדיוק יצוין כי לא הובא לעיוני הסכם המכר נשוא זכויות התובעים והערת האזהרה שנרשמה לטובתם.

 

דיון

14.              השאלה הטעונה הכרעה היא לפיכך, האם נתונה הסמכות העניינית לבטל את המשכון על הזכויות הבלתי רשומות של התובעים בדירה, כעתירתם.

 

15.              שאלה זו ושאלות מזירות דיונים דומות הינן נשוא פסיקה סותרת של בתי המשפט המחוזיים, והן טרם הוכרעו לגופן בפסק דין מחייב של בית המשפט העליון.

16.              סקירה מקיפה וממצה של הפסיקה הובאה בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי כב' השופט יצחק עמית בבש"א (חי') 6576/08 שרה שוייצר ואח' נ' אילן רפאל (2008) (טרם פורסם). דעת כב' השופט עמית היא כי הסמכות העניינית לדון בתוקפו של משכון על דירת מגורים לא רשומה היא לבית המשפט המחוזי, ולא לבית משפט השלום על פי שווי הנכס הממושכן.

 

17.              עיקר ההנמקה בהחלטה נסמך על שיקולי מדיניות משפטית - הצורך בוודאות בדבר זהות בית המשפט המוסמך, המצדיקים לדעתו אימוץ מבחן הסעד לקביעת זהות בית המשפט המוסמך, במיוחד לאור הכרסום שחל בפסיקת השנים האחרונות באבחנה בין זכות במקרקעין לזכות חוזית; לשון הוראת סעיף 51 (א)(3) סיפא לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 והדיבור "תביעות אחרות הנוגעות למקרקעין", שהוצאו מתחום סמכות בית משפט השלום; והשאיפה להרמוניה בין הסמכות המקומית לסמכות העניינית ביחס לתובענות שבמקרקעין.

 

18.              סבורתני כי נימוקים אלה, אשר לא ראיתי לנכון להביא אלא מקצתם ובתמצית הקיצור, שלא למנוע הצורך במקרא ההחלטה בשלמותה, יפים אף בעניין שבפני, ומן הראוי כי ינחוני במתן החלטתי.

 

19.              אעיר בנוסף כי בנסיבות מסוימות  שבהן בתחרות בין עסקאות נוגדות נרשמה הערת אזהרה לטובת בעל העסקה השניה, נקבע על ידי כב' השופטת פרוקצ'יה כי "את מקום רישום זכות הקניין יתפוס רישום הערת אזהרה". ראה: פסק דין כב' השופטת פרוקצ'יה בע"א 2643/97 גנז שלמה נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ ואח' (2003) פ"ד נז (2) 385.

אעיר כי פסק דין כב' השופטת פרוקצ'יה ניתן בהתחשב בהנחה בדבר אימוץ הפסיקה את הדעה לפיה הערת אזהרה איננה "זכות במקרקעין" במחלוקת שנדונה בעניין זה.

לצורך העניין שבפני אעיר כי יכול וברישום הערת אזהרה על זכויות התובעים יש כדי לחזק את המסקנה אליה הגעתי, גם אם תיבחן שאלת הסמכות על יסוד מהות זכות התובעים ולא על פי מבחן הסעד הנתבע.

 

20.              לאור כל האמור לעיל ראיתי לנכון להעביר התובענה לבית המשפט המחוזי (מחוז מרכז).

משהתובעים לא התנגדו לבקשה החלופית של הנתבעת להעברת התביעה לבית המשפט המוסמך, לא ראיתי לנכון לחייבם בהוצאות.

המזכירות מתבקשת לפעול לקיום ההחלטה ולהעברת התיק.

 

המזכירות מתבקשת להמציא עותק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

 

ניתנה היום, כ"ד בטבת, תשס"ט (20 בינואר 2009), בהעדר הצדדים.

                                                                               

הדס עובדיה, שופטת

 

 

 


 

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/44C90E8B1E3C2A9D4225754500066B55/$FILE/DF5DF7AE883D39BA42257542002A104D.html
תאריך: 
20/01/09
Case ID: 
10050_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : הדס עובדיה
הדס עובדיה
עורכי דין : אבי נימצוביץ איתי גרינפלד
אבי נימצוביץ
איתי גרינפלד
Powered by Drupal, an open source content management system