דוד גרונשטיין נ' אורי אהרונסון ואח'


 

   

בתי המשפט

ע"א 2627/08

בבית המשפט המחוזי בירושלים

 

 

 


 

בפני: כבוד השופטת יהודית צור - סגנית נשיא

 

 

 

דוד גורנשטיין

ע"י ב"כ עו"ד אלי ימיני ו/או ראובן מושקין

בעניין:

המערער

 

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1. אורי אהרונסון

2. הדסה אהרונסון

ע"י ב"כ עו"ד אבי הר-זהב

3. יואל מזרחי

ע"י ב"כ עו"ד יונתן רבינוביץ

 

המשיבים

 

 

פסק-דין

 

1.         לפני ערעור שהגיש דוד גורנשטיין (להלן – המערער) על החלטת כב' הרשם ר. כרמל מיום 26.8.08 שדחה את בקשתו לפטור מהפקדת ערבון בסכום של 15,000 ¤ על פי החלטת הרשם מיום 1.4.08 וכן דחה את בקשתו החלופית להקטנת גובה הערבון.

 

2.         ביום 13.2.08 נתן בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט שמעון פיינברג) פסק דין בשתי תביעות שאוחדו. האחת שהגיש המערער, והשניה שהגישו אורי והדסה אהרונסון (להלן – משיבים 1 ו-2). תביעת המערער, קבלן במקצועו, היא לשכר עבודה בגין עבודות בניה שביצע בביתם של משיבים 1 ו-2 והיא הופנתה גם נגד יואל מזרחי (להלן – משיב 3) ששימש מפקח על הבנייה. משיבים 1 ו-2 הגישו תביעה שכנגד נגד המערער בגין ליקויי בנייה וכן בגין איחור בהשלמת העבודות שביצע המערער. בית משפט השלום קיבל את התביעה ואת התביעה שכנגד, כל אחת באופן חלקי ובסופו של דבר קבע כי על המערער לשלם למשיבים 1 ו-2 סכום של כ- 80,000 ¤.

 

3.         המערער הגיש ערעור על פסק הדין וביקש מהרשם לפטור אותו מהפקדת ערבון ולחילופין להקטין את גובה הערבון. בהחלטה מיום 26.9.08 קבע הרשם כי בשים לב לנתונים המופיעים בדפי חשבון הבנק החלקיים שצרף המערער לבקשתו, ולאחר שהרשם נתן דעתו לסיכויי הערעור – דין הבקשה להידחות.

            על החלטה זו הוגש הערעור שבפני.

 

4.         המערער טוען כי טעה הרשם בהחלטתו שלא לפטור אותו מהפקדת ערבון או להקטינו, נוכח מצבו הכלכלי הגרוע. לטענתו, הוא עבד בשנים האחרונות כקבלן אך לא הצליח לנהל את עסקיו ולכן נכנס לחובות גדולים המותירים אותו ללא פרוטה. המערער מוסיף וטוען כי הרשם טעה כשנתן משקל רב לדפי החשבון של הבנק, מאחר והוא בעל חשבון מוגבל ולכן דפי החשבון אינם משקפים נכונה את מצבו הכלכלי הגרוע ואת החובות הרבים שיש לו. המערער טוען כי סיכויי הערעור שהגיש גבוהים שכן בית משפט השלום טעה עובדתית ומשפטית בפסק הדין שניתן. לטענתו גם בעניין זה טעה הרשם בהחלטתו.

 

5.         משיבים 1 ו-2 טוענים כי מדובר בנסיון להוליך שולל את בית המשפט תוך ניצול לרעה של הליכי בית משפט לצורך הברחת נכסי המערער ובמטרה להתחמק מתשלום הסכום שהושת עליו בפסק הדין. המשיבים טוענים כי מתגובת המערער והמסמכים שצורפו עולה בבירור כי המערער כלל אינו נמצא במצוקה כלכלית. לטענתם, מצבו הכלכלי של המערער איתן ולעניין זה מפרטים המשיבים את הכנסות המערער ואשתו (כ-20,000 ¤ לחודש), כמו גם את הנכסים שבבעלותם.

            המשיבים מפנים להחלטת ראש ההוצאה לפועל בעניינו של המערער בה נקבע כי שני בני הזוג מנהלים משק כלכלי אחד ואף הוטל ספק בכנות הסכם הגירושין שערכו אשר, לטענתם, נועד להבריח את נכסי המערער מן המשיבים.

 

6.         משיב 3 טוען אף הוא כי צדק הרשם בדחותו את בקשת המערער, מאחר שהמערער כלל לא הראה שהוא חסר אמצעים אלא היפוכו של דבר. משיב 3 מוסיף וטוען כי סיכויי הערעור נגדו קלושים ואף אפסיים ולכן גם מטעם זה דין הערעור להידחות.

 

7.         בפתח הדברים ראוי לציין כי המערער לא הגיש עיקרי טיעון ותיק מוצגים במועד אלא ראה חירות לעצמו להגיש אותם "ברגע האחרון" (ביום 14.5.09), ובכך לא התאפשר למשיבים לעיין בהם כנדרש. די בטעם זה כדי לדחות את הערעור. עם זאת - ורק לפנים משורת הדין - החלטתי להתיר למערער להגיש את עיקרי הטיעון ואת תיק מוצגים באיחור.

 

8.         לגופם של דברים, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, את החלטת כבוד הרשם ואת המסמכים שהוגשו, הגעתי למסקנה כי החלטת הרשם נכונה ומוצדקת ואין כל יסוד להתערב בה.

 

 

9.         תקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), מחייבת את המערער לערוב להוצאות המשיבים בערעור. יחד עם זאת, תקנה 432 מקנה לבית המשפט, בתנאים מסוימים, שיקול דעת אם להעניק למערער פטור מחובת ערבון. בפסיקה נקבע כי שיקול דעת הרשם בעניין פטור מערבון רחב ולא על נקלה תתערב בו ערכאת הערעור (ראו בש"א 4747/05 ראובן פלד עבודות בנין נ' בית הארחה – מעלה החמישה, פסקה 3 לפסק דינה של כב' השופטת נאור). עוד נפסק כי השיקולים לעניין מתן פטור מלא או חלקי מהפקדת ערבון הם יכולתו הכלכלית של בעל-הדין וסיכויי הערעור להתקבל. תנאים אלה מצטברים ודי שאחד מהם אינו מתקיים כדי להצדיק את דחיית הבקשה לפטור.

בבחינת השיקולים יש להביא בחשבון כי הערבון בהליך הערעור נועד להבטיח את בעל הדין שזכה בדינו בערכאה הראשונה לעניין תשלום הוצאותיו בערעור.

 

10.       עיון במסמכים החלקיים שצרף המבקש לבקשתו מגלה בבירור כי החלטת הרשם בדין יסודה וכי המבקש לא עמד בנטל להציג בפני בית המשפט את כל הנתונים הרלבנטיים שיש בהם כדי לגלות נכונה את מצבו הכלכלי האמיתי והנכון במועד הגשת הבקשה. לעניין זה די לעיין בדפי החשבון החלקיים שהגיש המבקש כדי ללמד כי רב הנסתר בהם  על הגלוי וכי חסרים בהם נתונים רבים היכולים לשפוך אור על מצבו הכלכלי האמיתי. בנסיבות אלה אין הצדקה להעניק למבקש פטור מערבון (מלא או חלקי) ולהטיל את עול הנשיאה בהוצאות הערעור על בעלי הדין שכנגד (המשיבים).

 

11.       למעלה מן הצורך אציין כי מהמסמכים שהוגשו ניתן ללמוד כי יכולתו הכלכלית של המערער אינה מצדיקה מתן פטור מערבון או הפחתתו. כך, למשל, נראה כי תלושי השכר של המערער ואשתו משקפים רמת הכנסה שאינה נמוכה כלל ועיקר. המערער ואשתו הינם בעלים של שתי מכוניות. הוצאות שונות המופיעות בכרטיס האשראי של המבקש מעידות על אורח חיים ברמה שלא ניתן לראותה כמתיישבת עם טענה בדבר חוסר יכולת כלכלית. זאת ועוד, גם מחקירת היכולת שנערכה למערער ואשתו בהוצאה לפועל עולים נתונים רבים המלמדים כי המערער נמנע מהצגת הנתונים המלאים והנכונים בנוגע ליכולתו הכלכלית האמיתית. 

            די היה בטעם זה כדי לדחות את הערעור. למעלה מן הצורך אציין כי גם עיון בפסק דינו המפורט והמנומק היטב של בית המשפט השלום ונימוקי הערעור שהוגשו מלמד, כי המבקש לא הראה כי סיכוייו בערעור גבוהים.

 

12.       לאור כל האמור, החלטתי לדחות את הבקשה.

            המערער יישא בהוצאות כל אחד מהמשיבים בסכום של 2,000 ¤. לעניין זה יש לראות את משיבים 1 ו-2 כמשיב אחד.

            המזכירות תעביר את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' בסיוון תשס"ט (24 במאי 2009), בהיעדר הצדדים.

                                                                             

יהודית צור, סגנית נשיא

 

'אירית משה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A9419D83AAD15F31422575C00057083B/$FILE/62CB72F4CA1BA72E422575B9003B91A8.html
תאריך: 
24/05/09
Case ID: 
2627_8
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : יהודית צור
יהודית צור
עורכי דין : אבי אלי יונתן
אבי
אלי
יונתן
Powered by Drupal, an open source content management system