"אטדגי נ. יהודה יצוא ויבוא בינ


 

   

בתי המשפט

 

א  017994/08

בית משפט השלום ירושלים


 

03/06/2009


 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 

 


 

אטדגי רחל

בעניין:

התובעת

אזולאי גלעד

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

יהודה יצוא ויבוא בינ"ל עולם הגבס


 

הנתבעת

בניטה יעקב

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין

 

1.                   תחילתה של תובענה זו, להורות על ביטול חוזה להזמנת מטבח מהנתבעת (להלן – "החוזה") ועל השבה הדדית. עילת התביעה היא בגין הפרת החוזה, בעיכוב באספקה של ההזמנה ובביצוע חלקי שלה וכן עקב שינויים ברכיבים שונים של ההזמנה שבוצעו ע"י הנתבעת, לרבות  פגמים במטבח שהותקן. 

הודעת ביטול החוזה, אשר נשלחה לנתבעת, נדחתה ע"י הנתבעת.

מכאן התביעה. 

 

2.                   הנתבעת, דחתה את טענות התובעת וטענה כי התובעת, היא שהפרה את החוזה בתשלום סך של 26,000 ¤ בלבד בגין ההזמנה, בעת שנמנעה מלשלם את יתרת התשלום בסך של 8,150 ¤ בטרם התקנת השיש במטבח, כפי שהיה עליה לעשות לפי החוזה (להלן - "יתרת התמורה"). בנוסף טענה הנתבעת, כי שינויים שונים בהזמנה, שנדרשו ע"י התובעת, הם שגרמו לעיכוב בהשלמת ביצועה, אף שהחלק הארי הותקן במועד, לדבריה.

 

3.                   הנתבעת, הגישה תביעה שכנגד לתשלום יתרת התמורה על פי החוזה וכן לתשלום עבור תוספות שונות שהותקנו במטבח, לבקשת התובעת ומבלי ששולם דבר בגינן.  הנתבעת טענה, כי היא ביצעה על חשבונה תיקונים והחלפות, שלא היו באחריותה עוד בטרם הוגשה התביעה ולאחריה, לרבות במועד השלמת העבודות בטרם הישיבה שנקבעה לסיכומים.  

4.                   התובעת, ביקשה לדחות את התביעה שכנגד וטענה, כי המטבח הותקן בחלקים שונים באופן לקוי. לפיכך, בוצעו תיקונים והחלפות ע"י הנתבעת לרבות התקנת תוספות, אשר לא נדרש ממנה כל תשלום בגינם בעת התקנתם. יתרת התמורה שנקבעה בחוזה לא שולמה, הואיל וחל עיכוב בהשלמת התקנת המטבח לפי ההזמנה וממילא, נישלחה הודעת ביטול החוזה, כאמור לעיל.

 

5.                   בישיבה המקדמית הוצע לצדדים, להשלים את ביצוע החוזה. על פי הודעת ב"כ הצדדים מיום 19.3.09 הוסכם על ביצוע תיקונים במטבח לפי רשימה מוסכמת (נספח א' להודעה), בפרקי זמן מוסכמים ובכפוף להפקדת יתרת התמורה לפי החוזה, בסך של 8,150 ¤ בידיו הנאמנות של בא כוח התובעת.

 

6.                   הצדדים, הסכימו להסדר דיוני לפיו שאלת הפיצוי וההוצאות המשפטיות בגין התביעה והתביעה שכנגד תוכרע על דרך הפשרה, ללא הנמקה, מכוח סמכותי לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט.

 

7.                   לאחר ששמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים ואת עדות התובעת ונציגת הנתבעת ועיינתי בכתב בי-דין לרבות בנספח א' להודעה ובתמונות המטבח, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 4,500 ¤ (להלן - "הפיצוי").

 

8.                   הפיצוי, יקוזז מיתרת התמורה המגיעה לנתבעת לפי החוזה בסך של 8,150 ¤ וב"כ התובעת, ידאג להעברת היתרה לאחר ביצוע הקיזוז, לנתבעת באמצעות בא כוחה.

 

9.                   הנתבעת, תשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ¤ בצירוף מע"מ. הרשות בידי באי כוח הצדדים, להסכים על ביצוע קיזוז מיתרת התמורה, לתשלום שכ"ט עו"ד אם ירצו בכך. 

כל צד ישא בהוצאותיו לתשלום האגרה.

 

10.               התשלומים, ישולמו תוך 7 ימים מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

 

11.               המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.


 

ניתן היום י"א בסיון, תשס"ט (3 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/BE918E030FC82B9A422575CA0056F7D6/$FILE/8E063F78C3C77EAA422575C9002C9125.html
תאריך: 
03/06/09
Case ID: 
17994_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : אזולאי גלעד בניטה יעקב
אזולאי גלעד
בניטה יעקב
Powered by Drupal, an open source content management system