ברוך תורגמן נ. רשם הקבלנים-מדי


 

   

בתי המשפט

וע 001413/08

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

 

04/01/2009

תאריך:

ועדת ערררישום קבלנים

בראשות השופט בר-אופיר דוד – יו"ר הועדה

עו"ד ציפין זיוה, חברת ועדה

עו"ד רם סימיס, חבר ועדה

רוזיליו רפאל, חבר יועץ

זילברמינץ יוסף, חבר יועץ

בפני:

 

 

 ברוך תורגמן

בעניין:

מערער

ע"י ב"כ עו"ד  שרקאוי יוסף

 


 

נ  ג  ד


 

רשם הקבלנים-מדינת ישראל

משיבה

ע"י ב"כ עו"ד אדר

 

 

 


פסק דין

 


העורר ברוך תורג'מן, הגיש בקשה להעלאת סיווגו בענף ראשי 200 (כבישים, תשתיות ופיתוח) מסוג 1 לסוג 2. רשם הקבלנים דחה את בקשתו לאחר שהתייעץ עם הועדה המייעצת - שהיא גוף סטטוטורי הפועל לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט -  1969.

 

בהחלטת הועדה המייעצת מיום 29.5.08 נקבע, כי הבקשה להעלאת סיווג נסמכת על חוזה הקשור בבית ספר "נור". אולם, לפי קביעת הועדה, העבודה במהותה איננה כלולה בענף 200 והיא מתאימה יותר לתחום בניה ופיתוח חצרים ואכן, פרק 40 במפרט מתייחס לתחום פיתוח חצר.

בהחלטה מופיע פירוט של העבודות שבוצעו על ידי העורר ומסקנתה של הועדה היא, כי ניתן לייחס את מהות העבודות לפיתוח חצרים ולא לענף 200.

לצורך העלאת סיווג לפי תקנה 3 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח – 1988, הקבלן נדרש להוכיח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש בהתאם להגדרה הקבועה בתקנות הנ"ל.

בקשתו של העורר, כפי שעולה מהנתונים, התבססה על עבודה אחת בלבד. העבודה הוזמנה על ידי חברת "יפה נוף" כאשר על פי מסמכי המכרז, העבודה תוארה כבניה ורארגון בבית ספר "נור", רח' ציון 5.

אכן, אין מקום להתערב בהחלטת הועדה שהיא בעלת אופי מקצועי מובהק, לפיה, העבודות שביצע העורר באות בתחום עבודות של פיתוח חצרים ולא בעבודות של סלילת כבישים ותשתיות.

בין השאר טען בא כוחו הנכבד של העורר, עו"ד שרקאווי, כי מרשו לא הוזמן לדיון בפני הועדה. אולם, אין כל חובת זימון לדיון בפני הועדה המייעצת ובסמכותה לתת החלטה על פי מסמכים שבכתב שהונחו בפניה וכך נעשה במקרה זה.

יש לועדה שיקול דעת להזמין עורר בעל פה, אלא שהדבר ייעשה כאשר יש, למשל, צורך בבדיקת כישוריו האישיים והמקצועיים. ובענייננו, העורר לא הצביע על כך שהיה מקום להזמנתו. הועדה סמכה על המסמכים שהונחו בפניה ולמדנו מאופיים ומהותם של המסמכים מהודעת הערר והחומר שצורף לה המאפשר קבלת החלטה עניינית וראויה. עיקר הדברים הוא, שלא מצאנו מקום להתערב בהחלטתו של רשם הקבלנים שניתנה בהמלצת הועדה המייעצת ואנו דוחים את הערר.

 

העורר ישלם שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ש"ח בצרוף מע"מ כחוק, ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום ג' בכסלו, תשס"ט (30 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח העתק החלטה זו בפקס, לבאי כוח הצדדים.

 

_______________     ___________   ___________  __________  ____________

השופט בר-אופיר דוד    עו"ד ציפין זיוה   עו"ד רם סימיס   רוזיליו רפאל   זילברמינץ יוסף

יו"ר הועדה                      חברת ועדה          חבר ועדה          חבר יועץ            חבר יועץ


קלדנית: חנה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4D9B226455E8FF224225753400559D75/$FILE/CFE8532AB45F339C422575110047DB49.html
תאריך: 
04/01/09
Case ID: 
1413_8
Case type: 
וע
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : השופט בר-אופיר דוד
השופט בר-אופיר דוד
עורכי דין : אדר שרקאוי יוסף
אדר
שרקאוי יוסף
Powered by Drupal, an open source content management system