מדמון נ. איילון בע"מ - חברה לב


 

   

בתי המשפט


 

א  041202/07

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

19/07/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל שריר

בפני:

 

 

מדמון בנימין

בעניין:

התובע

ישראלי מאיר

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

איילון בע"מ - חברה לבטוח

הנתבעת

אור חן (אוחנה) דוד

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין חלקי

 

1.      רקע עובדתי

         א.      התובע יליד 1959 עובד בעיריית ת"א במחלקת התברואה כמפנה אשפה.

 

         ב.       הנתבעת בטחה את התובע בבטוח תאונות אישיות במסגרת פוליסה קבוצתית לעובדי מדינה באמצעות ארגון עובדי עירית תל אביב (להלן: "הפוליסה").

 

         ג.       ביום 18.12.06 במהלך עבודתו פעל התובע למשיכת מכלון אשפה על מנת לפנותו והואיל והמכלון היה כבד ומלא בשיירי בניין ופסולת בנין מבלי שהתובע ידע על כך, לפתע בעת משיכת מכלון האשפה והואיל והמכלון לא היה ממוקם בצורה נוחה במקומו אלא בשיפוע, כך שכדי להניעו או לשנעו צריך היה להתגבר על עליה של כ- 45 מעלות וכאשר התובע משך בחוזקה את המכלון כדי להעלותו במטרה להובילו החוצה,  נקרעה לו רצועה בכתף ימין (להלן: "התאונה").

 

         ד.       התאונה הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

 

         ה.      התובענה היא לתגמולים בגין אובדן כושר עבודה ונכות צמיתה, לטענת התובע, בעקבות פגיעתו בתאונה הנדונה.

 

         ו.       לטענת הנתבעת, האירוע דנן אינו עונה על הגדרת "מקרה ביטוח" כהגדרתו בפוליסה ולכן אינו מכוסה על ידה וכי מוצהר ומוסכם כי הפוליסה אינה כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה מלא או זמני.

 

                  הנתבעת הכחישה את הארוע, הנזק והחבות בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

         ז.       ביום 7.7.08 הוריתי לצדדים לסכם בשאלה האם תאונת העבודה בה נפגע התובע ביום 18.12.06 עונה על הגדרת מקרה בטוח עפ"י הפוליסה נשוא כתב התביעה.

 

2.      טענות הצדדים

         א.      לטענת התובע, נסיבות התאונה עונות להגדרת התאונה בפוליסה שכן הסיבה החיצונית הנראית לעין היא מכלון אשפה מלא בפסולת בניה והפגיעה הגופנית היא לכתפיו של התובע ואילו יסוד הפתאומיות הוא שהתובע בחושבו כי במיכלון אמורה להיות אשפה רגילה ולא פסולת בניה כבדה, כך שמשיכתו בכוח אמורה לשנע אותו לכיוון משאית פינוי אשפה, אך גילה את כובד משקלה החריג כתוצאה מחמרי ושיירי בנין רק תוך כדי שינועה.

 

         ב.       בנוסף טוען התובע, לכלל הפרשנות כלפי המנסח שכן חברת הביטוח היא שניסחה את הפוליסה ועל כן הפרשנות צריך שתהיה זו הנוחה לתובע כמבוטח.

 

         ג.       לטענת התובע, יש לקבוע כי התאונה הנדונה נכנסת בהגדרת הפוליסה הן לעניין נסיבות התאונה, הן לעניין אובדן כושר עבודה והן לעניין הנכות הצמיתה שתקבע.

 

         ד.       לטענת הנתבעת, האירוע אינו נופל בגדר הכיסוי הביטוחי אפילו אם נגרם במהלך ו/או עקב העבודה שכן לא מדובר בפגיעה גופנית בלתי צפויה כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי מראש שנגרמה במישרין ע"י סיבה חיצונית הנראית לעין, כהגדרת "מקרה ביטוח" בפוליסה ועל כן דין התביעה להידחות על הסף.

 

         ה.      לא זו אף זו, אלא שלטענת הנתבעת רשום בתוספת לביטוח תאונות אישיות לפוליסה, כי הפוליסה אינה כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה מלא או זמני.

 

         ו.       הנתבעת מכחישה כל נזק ו/או פגיעה שנגרמו כביכול מהאירוע וקשר סיבתי בין נזקיו הנטענים לתאונה הנדונה.

 

3.      דיון

         א.      פרק 18 לפוליסה (פוליסה הנושאת כותרת "הכל בה לעסקים") מתייחס לביטוח תאונות אישיות וקובע בסע' א' שבו את ההגדרות למטרת פרק זה.

                  כאמור בסע' א' 1:

                  " 'מקרה הביטוח' – פגיעה גופנית בלתי צפויה כתוצאה מאירוע פתאומי בלתי צפוי מראש שנגרמה במישרין ע"י סיבה חיצונית הנראית לעין".

 

         ב.       בכדי להכריע בשאלה באם האירוע נשוא התובענה נכנס בגדר 'מקרה ביטוח', עלינו לבחון באם התקיימו התנאים המצטברים המוגדרים בהגדרת 'מקרה ביטוח'.

                  לאור תיאור התאונה כמפורט בסע' 1 ג' לעיל, הפגיעה הגופנית הבלתי צפויה בכתפו הימנית של התובע התרחשה בעקבות אירוע פתאומי שניתן להגדירו כבלתי צפוי מראש, שכן התובע לא ידע שאותו מכלון אשפה היה מלא בשיירי בניין ופסולת בניין שכאמור השפיעה על כובדו הרב  החריג של המכלון, שהיה אמור לכלול אשפה רגילה בלבד, בנוסף לסיבה חיצונית הנראית לעין מכלון האשפה היה ממוקם, לטענת התובע, בשיפוע שהקשה על שינועו.

 

         ג.       לתביעה צורפו מסמכים רפואיים וביניהם תעודה רפואית הקובעת כי: "נבדק במרפאה כתף קרעים בגידים ובנוסף נזק של RC  מדובר על ניתוח לאחר בדיקה MRI בכתף ימין" (ראה נספח ב' לכתב התביעה – "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה") אישורי מחלה, וקביעת המל"ל על הכרתם בתאונה כתאונת עבודה והערכת נכותו בשיעור 10% (ראה נספח ב' לסיכומי התובע).

                  ועל כן לצורך קביעת החבות בלבד, אני קובעת כי אכן נגרמה לתובע פגיעה גופנית בעקבות התאונה.

 

         ד.       "ולתיבה 'פגיעה גופנית בלתי צפויה', מצאתי שכוונת המנסח אינה ברורה כלל ועיקר. תאונה כשלעצמה הוגדרה כאירוע עובדתי פיסי המתרחש בפתאומיות, במקום ובנקודת זמן ברורה, וגוררת עימה תוצאה מיידית ונראית לעין (ר' ת.א. (י-ם) 4054/97  והפסיקה המוזכרת שם). בהיות התאונה בלתי צפויה, ניתן לומר שפגיעות גופניות עטיין של תאונות שהן בלתי צפויות בהגדרה, גם הן בלתי צפויות בהגדרה, גם הן בלתי צפויות, כהיקש לוגי. הצפיות במובנה כאן באה להוציא מגדר הפוליסה פעולות מכוונות או זדוניות ואינה מתאימה מקום בו הפגיעה הינה תאונה עבודה שהתרחשה במסגרת יום העבודה הרגיל והיכן שהמבוטח עבד כשיגרה, גם אם התרשל. בנסיבות אלו ומקום שיש ספק בפרשנות, יש להחיל פרשנות שהיא לטובת המבוטח ולקבוע שהפגיעה הגופנית שארעה לתובע באירוע היתה 'פגיעה גופנית בלתי צפויה' כהגדרתה בפוליסה".

                  (ת.א. (ת"א) 41202/07 אלגריסי נ' איילון חב' לביטוח בע"מ).

         ה.      לטענת הנתבעת, מכיוון שהתובע עובד, כאמור, כמפנה אשפה, אין מדובר באירוע שהוא פתאומי ובלתי צפוי, שכן משיכת המכלון הינה פעולה המבוצעת על ידו באופן יום יומי ואף מספר פעמים ביום. לטענתה, טבעה של עבודה זו הוא פינוי מכלים גדולים וכבדים, כך שהפגיעה הגופנית אינה בלתי צפויה ומה גם שיכול היה למונעה באם היה נעזר בעובד נוסף.

         ו.       האם האירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש? המכלון היה מלא, שלא כרגיל, בחומרי ושיירי בניין במקום אשפה רגילה וככזה נתגלה בפתאומיות לתובע ככבד מעל הצפוי ועל כן במסגרת עסוקו כמפנה אשפה היה הארוע פתאומי ובלתי צפוי מראש. אפשר להניח כי לו ידע התובע על משקלו החריג של המכלון לא היה מושך אותו כפי שמשך, מה גם שלא העריך נכונה את השפוע בו עמד המכלון במקום להיות ממוקם במקומו בצורה הנוחה למשיכה.

                  כמו כב'  השופט קסירר בת.א. 49283/07, גם אני שוכנעתי כי המכלון ומשיכתו הינן סיבה חיצונית, להבדיל מנסיבות שהן  אינהרנטיות למבוטח הנפגע עצמו.

         ז.       כל פרשנות אחרת תוציא מתכולת הפוליסה כל תאונת עבודה שנגרמת תוך כדי עבודתו השיגרתית של המבוטח ובכך תאוין מטרת הוצאת הפוליסה. יש טעם לפגם בטענה כזו של מבטחת שהתקשרה בפוליסה לתאונות אישיות עם ארגון עובדים שמטבע הדברים עיקר מעייניו בדאגה לעובדים בשל סיבות הקשורות לעבודה.

         ח.      בהעדר טענה כי קריעת הרצועה בכתף נגרמה שלא ממשיכת המכלון, טענה שממילא אינה מתיישבת עם המסמכים הרפואיים וקביעת המל"ל, אני קובעת כי הפגיעה הגופנית נגרמה במישרין ע"י סיבה חיצונית נראית לעין, שהינה, כאמור, משיכת המכלון.

         ט.      לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי האירוע המתואר בכתב התביעה וסע' 1 ג' לעיל נכנס בגדר מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה.

         י.       כאמור בתוספת לביטוח תאונות אישיות המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה: "הפוליסה אינה כוללת כיסוי לאובדן כושר עבודה מלא או זמני לעבודה כתוצאה מתאונת דרכים המוגדרת עפ"י פקודת ביטוח כלי רכב מנועי ולפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים".

                  פיצולה של ההחרגה על שני עמודים אינה מפרידה בין שני חלקי המשפט שאם לא כן, אין משמעות להמשך המשפט בדף השני המתחיל במילים "לעבודה כתוצאה מתאונת דרכים, המוגדרת...".

                  לא יעלה על הדעת, כי אופן ההדפסה וחלוקתה לעמודים תהווה גורם בקביעת משמעות המודפס.

         יא.     הדברים נתמכים גם בעמוד הראשון המציין את הסכומים המירביים למות, נכות, אי כושר מלא וזמני ואם הפוליסה לא היתה חלה בכלל על אי כושר מלא וזמני ונכות לא היה צורך בפירוט הסכומים.

         יב.     מאחר והתאונה הנדונה אינה תאונת דרכים כמשמעה בפקודת הביטוח וחוק הפלת"ד, אין הפוליסה מחריגה כיסוי לאובדן אי כשר מלא וזמני ונכות כתוצאה מהתאונה.

 4.     לאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי האירוע הנדון הינו מקרה בטוח כהגדרתו בפוליסה ועל כן זכאי התובע לפיצוי עבור אי כושר מלא זמני ונכות ככל שיוכחו.

 5.     הנתבעת תודיע הסכמתה לקבלת  פרוטוקול המל"ל כחוות דעת מטעם התובע, מבלי לפגוע בזכותה לבדוק את התובע מטעמה, לא יאוחר מיום 10.9.09.

         בהעדר הסכמה כאמור, יגיש התובע חוות דעת מטעמו לא יאוחר מיום 1.11.2009 והנתבעת עד 1.1.2010.

6.      נדחה לקד"מ נוסף ליום 13.1.2010 שעה 10:00.

7.      מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מהחלטתי ישירות לב"כ הצדדים עם אישור מסירה.

 

ניתן היום כ"ז בתמוז, תשס"ט (19 ביולי 2009) בהעדר הצדדים

                                                                                               

מיכל שריר, שופטת

 

 

 

 

קלדנית: מרי ל.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F17E1096F7250E5F422575F800582A46/$FILE/9272C7D8C5075402422575F5003BBD5A.html
תאריך: 
19/07/09
Case ID: 
41202_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל שריר
מיכל שריר
עורכי דין : אור חן (אוחנה) דוד ישראלי מאיר
אור חן (אוחנה) דוד
ישראלי מאיר
Powered by Drupal, an open source content management system