קין אביבה עו"ד נ. יושב ראש הוע


 

   

בתי המשפט

עתמ001301/07

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא 30651/08

בשא 31387/08

06/01/2009

תאריך:

כב' השופט ד"ר עודד מודריק

בפני:

 

 

  

1 . קין אביבה עו"ד

2 . כהן אסתר ד"ר

בעניין:


 

עופר שטריקר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן

2 . מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן

3 . הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן

4 . עיריית רמת-גן

ע"י עו"ד דוד שואקה

5 . בלנטפורט - ניהול והשקעות בע"מ

ע"י עו"ד נעמה שיף

6 . המכללה האקדמית למשפטים

ע"י עו"ד רוני ליבסטר; ועו"ד שרון פטל; הרצוג, פוקס, נאמן ושות'


 


 


פסק דין

ביום 15.3.07 הגישו העותרות את העתירה דנן שתכליתה הייתה למנוע אכלוס של מבנה שהקימה המשיבה השישית (להלן: "המכללה האקדמית"). בעת הגשת העתירה ניתן טופס אישור אכלוס והעותרות ביקשו לבטלו וכן לגרום לניתוק אספקת המים והחשמל למבנה כדי שלא ניתן יהיה לאכלס אותו.

 

בבסיס העתירה ניצבה טענה – שכנראה לא הייתה שנויה במחלוקת – שהמבנה בחלקו נבנה באורח החורג מתוכנית המתאר התקפה.

 

בשעה שנערך דיון מקדמי בעתירה כבר היה ידוע שמוסדות התכנון הרלוונטיים תכננו תוכנית מתקנת שבמסגרתה "יוכשרו" חריגות הבניה הנזכרות (תוכנית רג/1203). אלא שלעת ההיא התוכנית המתקנת טרם קיבלה תוקף. הצדדים הסכימו שאם התוכנית תראה אור וניסיונות העותרות להשיג עליה ולהסיגה לאחור באמצעות עתירה לבית משפט לא יצלחו, יתייתר הצורך להכריע בעתירה דנן.

 

אמנם כך היה. התוכנית המתקנת נכנסה לתוקף העותרות עשו ניסיון להשיג עליה בעתירה מנהלית, אלא שעתירתן נדחתה (עת"מ 1430/07).

 

כיוון שכך מבקשות העותרות למחוק את עתירתן ואילו המשיבות ובראשן המכללה האקדמית מבקשות שהעתירה תדחה וכן שיפסקו הוצאות לטובתן (בש"א 303651/08). המכללה למשפטים מבקשת כמו כן שהערבות הבנקאית שהיא חויבה בה תוחזר (בש"א 31387/08).

 

הבקשה להוצאות מבוססת על כך שלעתירה לא היה סיכוי מלכתחילה ושעובדה זו התבררה במפורש בשעה שהעתירה נגד התוכנית המתקנת נדחתה. בית המשפט שדחה את העתירה ציין שהעותרות נהגו בחוסר תום לב, וחוסר תום הלב נוגע גם לעניין דנן. המבקשת מציינת שהיא נדרשה להשקעה לא מבוטלת לצורך התגוננות מפני עתירה חסרת ממש. בין הוצאותיה הייתה גם ההוצאה הכרוכה בערבות בנקאית ע"ס 100,000 ¤ לתקופה ארוכה.

 

העותרות סבורות שדווקא מתבקש שבית המשפט יפסוק הוצאות לטובתן. אכן, עתירתן הייתה למיותרת וכיוון שבית המשפט מתבקש למחוק את העתירה ממילא הופכות המשיבות ל"זוכות" והכלל הוא שהזוכה זכאי להחזר הוצאותיו מידי הצד שהפסיד. אלא שהנסיבות כאן שונות. כמצוין למעלה מכאן, בעת הגשת העתירה היו לה סיכויי הצלחה רבים. אחרי הכל המכללה למשפטים ושאר המשיבות עשו דין לעצמן, אכלסו מבנה שהוקם תוך חריגה מהוראות תוכנית בניין עיר תקפה ואלמלא מאוחר יותר ניתן לחריגות הללו הכשר באמצעות התוכנית המתקנת אין ספק שבית המשפט היה מבטל את אישור האכלוס. כל עוד התוכנית המתקנת לא קיבלה תוקף וכל עוד לא ניתן לה משנה תוקף דרך של פסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים, אין לומר שעתירה כנגד בנייה בלתי חוקית חסרת כיסוי היא עתירה מופרכת. הלכה למעשה נדמות המשיבות כמי שעושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. מאחר שהעתירה הייתה מוצדקת מעיקרה סבורות העותרות כי דווקא הן ראויות לפסיקת הוצאות לטובתן.

אני רואה טעם מסוים בדברי העותרות. אינני יכול לומר שהעתירה בעת הגשתה הייתה מופרכת. אילו היו העותרות מקדימות לבקש את מחיקת עתירתן אחרי שהתברר שהתוכנית המתקנת קיבלה תוקף, אפשר שהייתי נעתר לבקשה למחוק את העתירה אפילו תוך פסיקת הוצאות מסוימות. אולם, העותרות התעקשו לנסות ולגרום לביטולה של התוכנית המתקנת ומשלא עלה הדבר בידם התברר להם גם שאין עוד טעם בעתירה דנן וכעת הן מבקשות למחוק אותה. במצב דברים זה, אינן זכאיות להוצאות.

 

מבחינת המשיבות – אילו "קפאה" העתירה על מקומה והוכרעה בעת שהתקיים הדיון המקדמי אין ביטחון שהמשיבות היו זוכות בה. העתירה לא הוכרעה בעת ההיא והמשיבות אולצו להעמיד את הסוגיה שבבסיס העתירה למבחנו של בית המשפט במסגרת העתירה הנוספת. העתירה הנוספת הוכרעה לטובתם ובה גם זכו בפסיקת הוצאות.

 

בנסיבות האלה אינני רואה מקום לזכות את המשיבות בהוצאות. שהרי "בידוד" העתירה דנן מן העתירה הנוספת מביא למסקנה שאין מקום לזכות את המשיבות בהוצאות ואילו העתירה הנוספת על מערכותיה זיכתה אותן ובדין זיכתה בהוצאות לטובתן.

 

אין כל ספק שעלי להורות להחזיר למכללה למשפטים את הערבות הבנקאית וערבות צד ג' שהופקדו בידיה.

 

התוצאה היא שאני דוחה את העתירה ללא צו להוצאות.

 

הערבות הבנקאית וערבות צד ג' נושאי בש"א 31387/08 יוחזרו למכללה האקדמית למשפטים לאלתר.

 

ניתן היום י' בטבת, תשס"ט (6 בינואר 2009) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.                                                                             

דר' עודד מודריק, שופט

חכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/576943EBE1AB42B5422575360065D4FF/$FILE/BACD9974E6A52782422575360037B10E.html
תאריך: 
06/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : דר' עודד מודריק
דר' עודד מודריק
עורכי דין : 2 . כהן אסתר דוד שואקה נעמה שיף רוני ליבסטר; ו
2 . כהן אסתר
דוד שואקה
נעמה שיף
רוני ליבסטר; ו
Powered by Drupal, an open source content management system