לפיד עומר נ. בטוח לאומי-סניף ב


 

   

         מדינת ישראל

 

בל 2870/08
בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

 

17/08/2009


 

כבוד השופט אילן סופר

בפני:

 

 


 

עומר לפיד

בעניין:

התובע

אדוארדו ווסר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

ילנה צ'וקלר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין

 


1.         השאלה שהובאה לפתחנו בתיק זה היא מהו מועד תחילת הזכאות לתשלום גמלת ילד נכה. האם בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח 1998, הקובעות בתקנה 6(א)(3) תקרת תשלום של עד 12 חודשים רטרואקטיבית או ממועד גילוי המחלה?

 

2.         ביום 25.12.05 הורי הילד לפיד עומר הגישו למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ילד נכה, בה ציינו כי הילד עומר שנולד ב- 20.03.99 סובל מלידה מתסמונת AUTISM SPECTRUM DISORDER. 

 

3.         לאחר מספר דיונים, ועדה לעררים לעניין ילד נכה קבעה כי, הילד זכאי לגמלה ממועד גילוי המחלה דהיינו מיום 1.11.01, ובכך התקבלה עמדת הוריו של הילד לעניין תחילת זכאות לגמלה.

 

4.         נותרה במחלוקת השאלה של תחילת הזכאות לתשלום. התובע טוען, כי אין להחיל את התקנות על אוטיזם מאחר ומדובר בתופעה שלא ניתן לגלותה בגיל הרך, ועל כן נמנעת מהורי הילד האפשרות להגיש את התביעה במועד.

            עוד טוען התובע, כי התקנות אינן סבירות באשר אינן מתיישבות עם תכלית החוק ומפלות את הלוקים באוטיזם מול שאר הזכאים לגמלת ילד נכה.

 

5.         הנתבע טוען, כי לא ניתן לסטות מהוראות החוק או התקנות ולהגדיל את תקופת תשלום הגמלה מעבר ל-12 חודשים. תשלום הגמלה הינו מתן מענה לצרכי הקיום השוטפים של המבוטח ולא לכיסוי הוצאות העבר ותכלית זו מתקיימת גם כאן.

 

6.         אשר לדעתנו. המועד להגשת כל תביעה לגמלת כסף נקבע בסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995. נוסחו של סעיף 296 לחוק לפי התיקון האחרון  משנת 2003 (הוא הרלבנטי לענייננו) והוא קובע כך:

 

                        "296. מועד לתביעת גמלת כסף והתקופה שבעדה תשולם

(א)          כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.            

 

(ב)           הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור...."

 

יצויין כי הוראה זו שונה מן המצב שהיה קיים בעבר לפניו היה נתון למוסד שיקול דעת לקבוע את משך התקופה בה תשולם הגמלה לפני הגשת התביעה. על יסוד המצב החוקי נפסק כי מסגרת שיקול הדעת משתרעת על פני שבע שנים לפני מועד הגשת התביעה (עב"ל 1303/00, הדסה בוקסבאום – המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 6.6.2002; דב"ע נד/287-0, המוסד לביטוח לאומי – חיה הררי ואח',  פד"ע  כ"ח, 121). בעקבות פסיקה זו תוקן סעיף 296 לחוק ותקופת התשלום למפרע הוגבלה תחילה ל-48 חודשים מהחודש בו נוצרו התנאים המזכים לגמלה. בשנת 2003 תוקן שוב החוק והתקופה קוצרה ל-12 חודשים לגבי תביעות שהוגשו מיום 1.7.2003 ואילך.

 

7.         תביעה לגמלה יש להגיש תוך פרק זמן קבוע "מהיום בו נוצרה עילת התביעה", כנאמר בסעיף 296(א) לחוק. המושג "עילת תביעה" אינו מוגדר בחוק, אך בפסיקה נקבע כי מדובר ב"מסכת העובדות הדרושות כדי להראות כי התובע זכאי לזכות על פי חוק הביטוח הלאומי" (דב"ע נה/198-0 נעים עמרי ואח' – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כרך ל, 9) או המועד "שבו נוצרו התנאים המזכאים במענק" הינו "מועד תחילת הנכות" (עב"ל 96/03 דוד פריג' – המוסד לביטוח לאומי, [פורסם בנבו], ניתן ביום 18.4.04).

 

8.         מטרת הגמלה היא להעניק לנפגע סיוע במימון צרכיו השוטפים, עקב הנכות שנגרמה לו ולכן תביעה לגמלה יש להגיש קרוב ככל האפשר למועד בו נוצרה "עילת התביעה", דהיינו – מועד תחילת הנכות. בכל מקרה, אם מוגשת תביעה לגמלה לאחר המועד בו נוצרה עילת התביעה, מוגבלת הזכאות לתשלום למפרע לתקופה קצובה של שנה לפני מועד הגשת התביעה. לכן, המועד הרלבנטי לעניין התשלום למפרע הוא מועד הגשת התביעה ולא מועד קביעת הנכות או מועד תחילתה. (עב"ל (ארצי) 660/07, יונה שניידרמן – המוסד לביטוח לאומי, פס"ד מיום 17.11.08).

 

9.         עניין פרשנותו של סעיף 296(ב) לחוק והכללים בדבר מועד הגשת תביעה למוסד נדון בפרשת אעידן (עב"ל 1245/02, המוסד לביטוח לאומי – מנחם אעידן [פורסם בנבו] ונפסק כאמור:

 

"... מועד להגשת תביעה למוסד, כתנאי לזכאות לתשלום גמלה אינו חידוש של תיקון 19 לחוק, אלא מדובר בתנאי עתיק יומין, שמצא ביטויו לא רק בסעיף 296 לחוק בנוסחו הקודם, אלא גם בהסדרים ספציפיים אחרים... התניית תשלום הגמלה, במועד הגשת התביעה לגמלה למוסד, עולה בקנה אחד עם תכלית תשלומה של הגמלה לשם מתן מענה לצרכי הקיום השוטפים של המבוטח."

 

10.        בהתאם לסעיף 296(ב) כאמור, שונתה תקנה 6(א)(3) הקובעת כהאי לישנא:

 

"6.  תקופת התשלום [תיקון: תשס"ו].

(א)  גמלה לפי תקנות אלה תשולם בעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה; ראה המוסד כי נתקיימו בילד התנאים המזכים בגמלה גם בתקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם הגמלה בעד התקופה האמורה ובלבד שלא תשולם גמלה בעד –

(1)  ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפרט (1) בחלק ב' בתוספת השניה – בעד תקופה העולה על 6 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה.

(2)  נמחקה;

(3)  ילד נכה שלא כאמור בפסקה (1) – בעד תקופה העולה על 12 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה."

 

11.        בענייננו, ועם כל ההבנה למצבו של הילד ומצוקת הוריו, הנוגעת למועד המאוחר של האבחון, אין בידינו לקבוע כי תקנה 6(א)(3) אינה סבירה או מפלה. מטרת תשלום הגמלה היא לכסות את צרכי הקיום השוטפים ולא לתת פיצוי על הוצאות העבר.

            אף בית הדין הארצי בעניין עמר אפטר היה ער לכך וקבע, כי הזכאות לתשלום לא תיגדל בשל הקדמת מועד הגילוי והיא תיקבע על פי התקנות (עב"ל (ארצי) 1212/04 עמר אפטר (קטין) – המוסד לביטוח לאומי, פס"ד מיום 5.1.05).

 

12.        על כן, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.

 

 

 

ניתן היום כ"ז באב, תשס"ט (17 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                ______________

                                                                                                 אילן סופר - שופט  

002870/08בל 734 ויקי גוטפלייש

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/17184815D0BB008B4225761500515486/$FILE/EA6C5040624387E042257614002D847A.html
תאריך: 
17/08/09
Case ID: 
2870_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : אילן סופר
אילן סופר
עורכי דין : אדוארדו ווסר
אדוארדו ווסר
Powered by Drupal, an open source content management system