עבו ששון נ. ביטוח לאומי


 

   

בתי הדין לעבודה

בל 002785/08

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת


 

07/09/2009


 

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים): מר ישראל פרידמן

בפני:

 

 

 


 

ששון עבו

בעניין:

התובע

אורן סודאי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

הנתבע

מהלשכה המשפטית

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין


 

1.         התובע פנה לנתבע וביקש להכיר בליקוי שמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה.

לטענת התובע, לקה הוא בליקויים האמורים עקב עבודתו בתנאי רעש מזיק כפועל בעבודות בנייה ושיפוצים.

 

מכאן התביעה שבפנינו.

 

2.         הנתבע הכיר בליקוי השמיעה ממנו סובל התובע כפגיעה בעבודה ולעניין זה אושרה התביעה עקרונית, כאמור במכתב הנתבע מיום 03.04.08, אולם דחה את התביעה ככל שהיא מתייחסת לטינטון, וזאת מהנימוק שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 84א(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק").

 

3.         הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית, לפיה התביעה תוכרע על סמך מסמכים לאחר הגשת סיכומים בכתב לעניין הסוגייה שבמחלוקת.

 

4.         מטעם התובע הוגשו סיכומים בגדרם ביקש כי תביעת התובע תתקבל גם ביחס לטינטון, אשר עומד בדרישות תנאי סעיף 84א(ב)(3) לחוק, ובהקשר לכך היפנה הוא גם למסמכים הרפואיים שצורפו לסיכומיו.      

 

5.         מטעם ב"כ הנתבע הוגשו סיכומים, בהם נטען כי התובע אינו עונה על  התנאים שנקבעו בסעיף 84א(ב)(3) לחוק, שכן על פי המסמכים שהוצגו על ידיו אין לראותו כמי שסובל מרעש תמידי באוזניים והפרעה בתפקוד, כמתחייב מכח פרשנות אותו סעיף, וכן אין באותם מסמכים כדי להעיד על פניות חוזרות ונשנות כדרישת החוק.

 

            דיון והכרעה -           

6.         השאלה העומדת בפנינו בתובענה זו, הינה, אם כן, שאלת פרשנותו הנכונה של סעיף 84א(ב)(3) לחוק.

סעיף החוק קובע כתנאי להכרה בטינטון כפגיעה בעבודה (בנוסף לשאר התנאים המצטברים שנקבעו בו), ש"הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, שתועדו ברשומה רפואית".

 

7.         ביום 02/10/08 ניתן ע"י בית הדין הארצי פסק דין המתייחס לשורה ארוכה של ערעורים על פסקי דין של בתי הדין האזוריים הנוגעים לפרשנות שיש ליתן להוראות סעיף 84א' לחוק הביטוח הלאומי והכרה לאורו בליקוי שמיעה וטינטון כנובעים מחשיפה לרעש בעבודה.

            (עב"ל 53/08 ואח', להלן: "עניין ברכליס").

 

בפסק דין בעניין ברכליס נכללו הנחיות וקביעות ליישום התנאים העומדים בבסיס סעיף 84א' לחוק, כאשר בהקשר לפרשנותו של סעיף 84א(ב)(3) לחוק, ניתנה הדעת בהרחבה, ובין היתר נקבע, כי הפניות החוזרות והנשנות המוזכרות בסעיף 84א(ב)(3) תחשבנה כעונות על תנאיו רק כל אימת שייכלל בהן אזכור של פגיעה בתפקוד, ואין די בכך כי המבוטח יציג אסמכתאות לכך שפנה לטיפול רפואי והתלונן על קיומו של טינטון ממנו הוא סובל, כדי להקים חזקה שהדבר נובע מהפרעה בתפקודו.

 

8.         אשר על כן ועל רקע ההנחיות שבפסק הדין, נבחן את התביעה שבפנינו.

           

מטעם התובע הוצגו מספר רישומים רפואיים המתעדים תלונות על טינטון -

א.        בפניה מתאריך 18.01.07 נמצאו "תלונות על תחושות צפצופים בעיקר באוזן שמאל כאשר שקט".

ב.         בפניה מתאריך 02.02.07 צויין כזאת, "מזה מס שנים סובל מצפצופים באוזניים לדבריו יותר משמאל לדבריו חשוף לרעש (מזגן בחדר שמרעיש כל הזמן)".

ג.                   בבדיקת השמיעה מתאריך 12.02.07 נרשם "סובל מטיניטוס".

ד.                 בסיכם ביקור מתאריך 23.02.07 נרשם "צפצופים באוזניים מס שנים לדבריו חשוף לרעש בעבודה".

ה.        ברישום ביקור מתאריך 12.06.07 מתועדת תלונה על טינטון, כאשר באותה פניה מתועדות תלונות ביחס לתפקוד בשל הטינטון ממנו סובל התובע, לאמור -

"טינטון באוזניים מזה שנים, משגע אותו, מטריד מעצבן".

בהמשך, בפרק "תוכנית טיפולית" של אותה פניה, נרשמו הדברים הבאים –

"כפי שהוסבר לחולה בעבר שאין טיפול לטינטון באוזניים, מאחר והטינטון נובע מחשיפה לרעשים במשך שנים. יש לבצע בדיקת שמיעה פעם בשנה ולבוא לבקורת אח"כ. אין טעם בבקורים חוזרים לגבי תלונת הטינטון הזו. החולה מתעקש לקבל טיפול תרופתי בכל זאת".

לתובע נרשמה תרופה ע"ש  - "LORIVAN".

ו.         ברישום ביקור חוזר ששימש גם כן להוצאת תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה מתאריך 22.06.07, מתועדות תלונות על טינטון, כדלקמן:

"טינטון באוזניים מזה שנתיים, משגע אותו, מטריד מעצבן מפריע לישון".

בהמשך  של  אותה תעודה, נרשמו הדברים הבאים –

"כפי שהוסבר לחולה בעבר שאין טיפול לטינטון באוזניים, מאחר והטינטון נובע מחשיפה לרעשים במשך שנים. יש לבצע בדיקת שמיעה פעם בשנה ולבוא לבקורת אח"כ. אין טעם בבקורים חוזרים לגבי תלונת הטינטון הזו, למרות זאת קבל טיפול תרופתי ללא השפעה (ההדגשה אינה במקור)". 

ז.         בחוות דעת מאת דר' חדד שרל, מומחה א.א.ג מתאריך 20.07.07, הימנה נביא קטעים רלבנטים, מתועדות תלונות על טינטון כדלקמן -

            "מר עבו עובד ברעשים מזיקים כהנדסאי תחמושת, מזה שנים, החל לסבול מירידה בשמיעה וצלצולים קבועים ומטרידים בשתי האוזניים בזמן האחרון. הטינטון באוזניים ממשיך ללא הפסקה, מפריע בעיקר בסביבה שקטה, גורם למתח ומפריע לישון. מר עבו מבקש עזרה רפואית להפסקת/הקלת הטינטון.

            דיון:

            ...תלונת הצלצלים באוזניים אמינה ומתאימה לטינטון קבוע מחשיפה לרעשים מזיקים: מר עבו תאר בפני טינטון ממושך בשתי האוזניים, בעל אופי דקיק ממושך ומטריד, שמתחזק באטימת האוזניים ובתנאי שקט, ומבקש עזרה רפואית להשתקת הטינטון. כל אלה תומכים בטינטון קבוע מחשיפה לרעשים מזיקים".

 

בחינת תוכן התעודות כפי שצוטטו לעיל, הובילה אותנו למסקנה כי התובע הניח תשתית מספקת לקביעה לפיה קיים בעניינו תיעוד בדבר תלונות חוזרות ונשנות בגין הפגיעה בתפקוד עקב הטינטון.

אמנם, חלק מהתעודות הרפואיות הנ"ל אינן מתעדות פגיעה בתפקוד עקב הטינטון, אולם דבר ההסבר שניתן לתובע "בעבר" – כפי שהודגש לעיל, ביחס להעדר תרופה לאותה תופעה, מעיד על התמדתו של התובע בהדגשת סבלו וההפרעות בתפקודו, וחיפוש פתרון והקלה לתופעת הטינטון ממנה הוא סובל עובר לפניותיו, ומהווה לדעתינו השלמה לרישומים הקיימים, כך שהם עונים על דרישת סעיף 84א(ב)(3) לחוק.

 

סבורים אנו כי ניתן ללמוד, ממכלול החומר שהוצג, שמצידו של התובע היו תלונות חוזרות ונשנות לפיהן הטינטון מפריע לתפקודו.

 

נוסיף, כי לא קיבלנו את טענת ב"כ הנתבע, לפיה אין לכלול את התעודה הרפואית מתאריך 22.06.07 וחוות דעתו של דר' חדד שרל בין הפניות הנדרשות במסגרת סעיף 84א(ב)(3) לחוק, באשר אותן פניות לא היו לצורך קבלת טיפול רפואי כי אם לשם הוצאת מסמך רשמי.

אכן מדובר בתעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, אולם בחינת תוכן אותה תעודה כפי שצוטט לעיל, מעיד על כך שהופקה במסגרת ביקור חוזר בגדרו תועדו בין היתר תלונות התובע ביחס לפגיעה בתפקודו עקב הטינטון אשר התבטא בהפרעה בשינה, הטרדה ועצבנות, תוך מתן הסבר חוזר על ידי דר' חדד ביחס להעדר טיפול רפואי לאותה תופעה.

 

9.       נוכח האמור לעיל אנו קובעים שמשהוצגו בפני הנתבע המסמכים שפורטו, טעה הוא בהחליטו שהתובע לא ענה על דרישות סעיף 84...................... א'(ב) לחוק.

לפיכך התביעה מתקבלת במובן זה שאנו קובעים שיש להכיר גם בטינטון ממנו סובל התובע כנובע מחשיפתו לרעש במהלך עבודתו.

 

5129371

54678313         הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2500 ¤ בצירוף            מע"מ.

 

10.       במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.

 

ניתן היום י"ח באלול, תשס"ט (7 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                         

___________________            ______________            _______________

        ורד שפר, שופטת                  נציג ציבור (עובדים)           נציג ציבור (מעבידים)          

                נשיאה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C84A1A1E6948ACA74225762A0051953B/$FILE/21C13CA7A15ABC564225762200433A76.html
תאריך: 
07/09/09
Case ID: 
2785_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ורד שפר
כב' השופטת ורד שפר
עורכי דין : אורן סודאי ואח'
אורן סודאי ואח'
Powered by Drupal, an open source content management system