סנב"צ חברה נ. פלס קונסטרוקציות


 

   

בתי המשפט

א  000285/04

בית משפט השלום אשדוד

 

11/09/2009

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 

התובעת

סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ

בעניין:


 

עו"ד סרויא יצחק

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד

הנתבעת

פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ


 

עו"ד בורנשטיין דב

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 


1.       בפני תביעה כספית של קבלן משנה בתחום הצבע נגד קבלן ראשי על סך של 72,751 ¤. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר וביום 11.08.05 ניתנה רשות להגן (בש"א 794/04).

          התביעה היא לחוב בגין חשבון חלקי לחודש אוקטובר 2003 על סך 43,849 ¤ שטרם שולם הגם שמועד התשלום, 15.12.03, חלף וכן סכום נוסף של 17,709 ¤, חשבון סופי עבור 5% שנוכו בכל החשבונות החלקיים עד חשבון סופי 19, וזאת מתוך חשש שהסכום שנוכה בחשבונות המצטברים, לא ישולם. סך הכל קרן: 61,654 ¤.

 

2.       הנתבעת העלתה בקשה לרשות להגן את טענות ההגנה הבאות: הסכום המצטבר הסופי המגיע לתובעת הוא פחות מהסכום שנדרש. התובעת דרשה 354,187.90 והסכום המגיע לה, לפי המזמין, הוא 330,320 ¤ בלבד. בפועל שולם 292,109 ¤, לא כולל מע"מ ועל כן ההפרש עומד על סך 38,211 ¤ ולא 43,849 ¤. לסכום זה יש להוסיף מע"מ. בשלב הסיכומים הועמד הסכום על 40,376 ¤ + מע"מ.

 

הסכום לא שולם מחמת טענות קיזוז של הנתבעת הבאות:

 

א.         קוזז סכום של 12,600 ¤ מהחשבון הסופי מחמת 42 ימים של אחור לפי 300 ¤ ליום אחור.

 

סכום נוסף שקוזז הוא 37,072 ¤ עבור השלמת עבודות וכן ביצוע תיקונים במקום התובעת. הסכום מורכב מעלות חומרים בסך של 8,572 ¤ וכן מע"מ. סך הכל: 10,115.33 ¤ וכן 28,500 ¤ עבור 114 ימי עבודה של עובד הנתבעת לפי – 250 ¤ ליום.

 

כמו כן נתבע סכום של 2,400 ¤, שווי זמן עבודה של פועלי הנתבעת שנאלצו לנקות את המתקנים שלוכלכו בצבע.

 

3.         הנתבעת זכתה במכרזים מאת התעשייה האוירית לגבי מבנים במפעל "אלתא" באשדוד. התובעת זכתה בשלושה מכרזים, במועדים שונים, כאשר שניים מהם מתייחסים לבניין בשם: "שקמה" ואחד לגבי בניין בשם "תאנה". לכל מכרז נחתם חוזה נפרד, אם כי מדובר על חוזים סטנדרטיים עם קבלני משנה.

 

            המחלוקת לגבי הכמויות המאושרות

 

4.         ההסדר החוזי נקבע בסעיף 11 והוא הבא:

            "במידה והעבודה לא תמדד בשיטה פאושלית שיטת המדידה הקובעת שלפיה יערך חשבון והתשלום הינו על פי המפרטים והתוכניות הקיימים וכן על פי העדכונים שימסרו במהלך העבודה. הסכומים שישולמו לקבלן המשנה יהיו בכפוף לכמויות שיאושרו על ידי המזמין".

 

העד אלכס גרינבלט מטעם התובעת אישר שהוא יודע שהסכום שישולם הוא על פי קביעת המזמין אך למועד הגשת התביעה החשבונות המאושרים לא היו בפניו (עמ' 69 לפרוטוקול). למועד שמיעת הראיות היה בידי הנתבעת חשבון סופי 39 ולאחר מכן חשבון חלקי 40. למועד הגשת הסיכומים לא חלקה התובעת על הסכומים שאושרו על ידי המזמין. מועד חשבון סופי  39 הוא 13.01.05.

 

לפיכך, אני מקבלת את סכום החוב, בערכים נומינליים, כאמור בבקשה לרשות להגן – 38,600 ¤ ועוד מע"מ.

 

באשר ל – 5% - התביעה היתה מוקדמת שכן החשבון הסופי כאמור אושר רק בינואר 2005.

קיזוז מחמת איחור בביצוע העבודה

 

5.         טענה זו מתבססת על עדותו של מר עופר קריב שניהל עבור הנתבעת את פרוייקט "שקמה" ומבנה "תאנה" עבור המזמינה, התעשייה האווירית במפעל "אלתא" באשדוד. העד שלח מכתב לתובעת ביום 25.02.03, כי עליה לסיים חדרים נקיים במבנה שקמה ולבצע צבע טמבלט בחדרים נקיים וכן צבע לדלת גדולה בחדר מ.ש.ק עד 21.03.03 (נספח ו' לתצהירו). ביום 04.07.03 הוא שלח לתובעת דרישה לסיום עבודות הצבע בשקמה עד 22.07.03 (נספחים ו' ו-ז' לתצהירו).

           

            נטען כי ביום 11.07.03 הסכימו הצדדים על לו"ז לפי פירוט עבודות (נספח ט' לתצהירו), כאשר מועד הסיום נקבע להיות 29.07.03. בפועל התובעת עדיין עבדה במקום ביום 12.09.03 כעולה מיומני העבודה (נספחים י'1 – י'6 לתצהירו). לוח הזמנים נשוא נספח ט'  הקדים את לוח הזמנים של המזמין כעולה מיומן העבודה מהימים 10.08.03–15.08.03 (נספח י'3 לתצהירו) ומכתב המזמין מיום 11.08.03 שקבע את היעד ליום 26.08.09 (נספח יא' 1 לתצהירו) לגבי העבודה נשוא החוזה הראשון לגבי מבנה "שקמה" (Y\50\1\1166).

            הנתבעת הוכיחה כי על פי יומן העבודה, בוצעו במבנה שקמה, על פי המכרז האמור בין 07.09.03 – 12.09.03, תיקוני צבע בכל החדרים ושפכטל (נספח י' 6 לתצהירו ).

 

            הקיזוז התבקש על איחור של 42 ימים מיום 31.07.03 – 12.09.03. על פי החוזה בין הצדדים לוח הזמנים היה ממועד חתימת החוזה "ולפי התקדמות חב' פלס" (סעיף 23 לחוזה). על פי נספח י/6, יומן העבודה לשבוע שבין 07.09.03 ועד 12.09.03 עבדו במבנה "שקמה" גם קבלני משנה נוספים, ואין הערה של המפקח על איחור.

 

            הנתבעת לא העידה את המפקח כדי לבסס את הטענה שהתובעת לא עמדה בלוח הזמנים ועכבה קבלני משנה אחרים.

 

            הזכות החוזית לפיצוי על איחור הוא על "איחור בגמר העבודה" (סעיף 12 לחוזה). הסדר נוסף לפיצוי זהה הוא בסעיף 25 לחוזה: בגין אי הגעה לביצוע עבודה נדרשת וביצועה באופן רציף מעבר ל – 7 ימים ממועד הודעה של מנהל הפרוייקט. אין בחוזה הסדר חוזי שקובע שמוסכם כי הנתבעת תוכל לשנות את לוח הזמנים ולהקדימו חד צדדית. הנתבעת לא ביססה את העילה לקבלת פיצוי על איחור ולא הניחה תשתית ראייתית כי ב – 12.09.03 היה כבר "גמר כללי". הקיזוז בראש נזק זה נדחה.

 

            קיזוז מחמת ביצוע לקוי, השלמת עבודות ותיקונים

 

6.         הנתבעת טוענת לביצוע לקוי של העבודה. לא הוגשה חוו"ד מומחה. לא הועד המפקח. התובעת הזמינה עדים מקצועיים מטמבור ומנירלט שהיו באתר מספר פעמים, תוך כדי ביצוע העבודה ואחר כך, כל אחד מהעדים שלל טענה לעבודה לא מקצועית (עדותו של מר לניאדו מטעם טמבור, עמ' 35 לפרוטוקול, מול שורות 7 – 10; עדותו של מר הרנשטיין ערן מטעם נירלט, עמ' 39 לפרוטוקול).

 

הנתבעת הציגה רישום של עבודה של עובד שלה אך הוא לא הועד. מר אלכס גרינבלט מטעם התובעת העיד שהוא ראה את העובד והוא סבר כי מדובר בעבודות שלא הוזמנו מהתובעת, בגין תיקונים אחרי קבלנים אחרים או שינויים (עמ' 73 לפרוטוקול מיום 27.03.08).

 

בראש נזק זה מפנה המצהיר מטעם הנתבעת, מר קריב, לנספחים יא' 1 – יא' 4 לתצהירו

(יצויין שאין נספח יא' 4 – מ' ו'). נספח יא' 1 הוא מכתב של המזמין  מיום 11.08.03 ובו הפעולות, שהם בין היתר, השלמת צביעה, (סעיף ו.1 למכתב). אמנם יש שם התייחסות לניקיון אך המכתב מתייחס לשני המבנים, שקמה ותאנה, ואין הוא מתמקד בקבלני הצבע. מסמך יא' 2 הוא מכתב של המזמין מיום 23.07.03 ואף הוא מתייחס לשורה של עבודות כולל צבע, וגם נקיון.

 

ממסמך זה לא עולה כי נדרשו תיקונים של עבודות הצבע שביצעה התובעת.

 

נספח יא' 3 הוא לכאורה מסמך של המפקח, כהשלמה ליומן מס' 85 מהשבוע שבין 10.08.03 – 15.08.03. המפקח מתייחס לסוגייה נשוא ראש נזק זה בסעיפים 6.2 – 6.6 למכתב שלו. המפקח, עורך המסמך, לא זומן להעיד. לא ניתן הסבר מדוע מר קריב יכול להעיד על תוכן המסמך ומקורותיו לאמיתות תוכן הדברים ומי הם המקורות שמשמשים אותו למתן העדות האמורה למעט המפקח.

 

 

הנתבעת ביססה את תביעתה על עלות רכישת חומרים ועלות עבודת פועל. הפועל כאמור לא זומן להעיד. החומרים בהקשר לראש נזק זה כלולים ברכישות כלליות של הנתבעת בתקופה הרלוונטית.

 

טענת קיזוז כמוה כתביעה ועל כן נטל השכנוע נופל על כתפי טוען הקיזוז.

 

משלא הועדו העדים הרלוונטיים וכנגד עומדת עדות נציגי חברות הצבעים – תביעת הקיזוז על פי ראש נזק זה נדחית.

 

סוף דבר

 

7.       התביעה מתקבלת על סך של 40,370 ¤ בצירוף מע"מ כדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01.03.04 ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום ההודאה ועד ליום התשלום המלא בפועל ושכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ¤ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. העיקול הזמני מאושר. הפקדון יושב למפקידה. 

           

 

ניתן היום כ"ב באלול, תשס"ט (11 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

 

 

 

 


 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9CDD1445F07DA54A4225762E0051321C/$FILE/28F46DA6E6F5275342257609002E64CE.html
תאריך: 
11/09/09
Case ID: 
285_4
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : בורנשטיין דב סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק סרויא יצחק פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב
בורנשטיין דב
סנב"צ חברה לבנין ופיתוח בע"מ בעניין: עו"ד סרויא יצחק
סרויא יצחק
פלס קונסטרוקציות ומבנים מתועשים בע"מ עו"ד בורנשטיין דב
Powered by Drupal, an open source content management system