סעדון נ. בן עמי


 

   

בתי המשפט


 

א  020234/08

בבית המשפט השלום בירושלים

 

 

 

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

לפני:

 

 

 

סעדון אילנה

בעניין:

התובעת

עו"ד נעים משה

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

נגד

 

 


 

בן עמי גיל

 

הנתבע

עו"ד אבירם יורם

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

 

פסק דין

 

1. בפני תביעה לביטול הסכם שבין הצדדים למכירת דירה שברחוב אליהו מרידור 18/6

(בניין 108 קומה 6) בירושלים (גוש 30592 חלקה 14), לפינוי הנתבע מהדירה, לחיובו בתשלום פיצויים מוסכמים ודמי שכירות בסך של 84,000 ¤ ובפיצויים בסך של 50$ ליום על כל יום של איחור בפינוי הדירה ולביטול הערת אזהרה על הדירה שנרשמה לטובת הנתבע.

 

2. בקדם המשפט שהתקיים ביום 25.2.09, הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק-דין חלקי, כמפורט להלן:

"1.       הנתבע יפנה את הדירה נשוא התביעה ויחזיר את החזקה לא יאוחר מיום 11.5.09 ויינתן פסק דין חלקי בדבר פינוי הדירה וכן להסכמה דלעיל.

2.         על כל יום של איחור בפינוי, תחול הסנקציה החוזית של 50$ ליום.

3.         בית המשפט הנכבד יוסמך על ידי הצדדים להכריע לפי סעיף 79א. לחוק בימ"ש לפסוק באשר לפיצוי ויתרת הסכום שיקבל הנתבע, כאשר בימ"ש יוגבל במינימום ומקסימום שהם לפי שני מסמכים אחד של עו"ד נעים ושל עו"ד אבירם, שהוחלפו במסגרת המו"מ.  ב"כ הצדדים יגישו סיכומים בטרם מתן פסק הדין, כאשר סיכומי התובעת יוגשו לא יאוחר מיום 12.3.09 וסיכומי הנתבע יוגשו לא יאוחר מיום 26.3.09. הצדדים מבקשים מכב' בימ"ש ליתן את פסק הדין מייד לאחר מועד הפינוי, ובכפוף לפינוי הדירה בפועל. כל צד יצרף לסיכומיו העתק המכתב האחרון מטעמו שנשלח במהלך המו"מ ביחס לסכומי המינימום ומהקסימום. כל סכום שהתובעת תצטרך להשיב לנתבע בהתאם להחלטת בימ"ש, ולא שולם במועדו, התובעת תשלם לנתבע פיצוי בסך 50$ על כל יום של איחור בתשלום. כלומר, סנקציה הדדית.

4.         לסכומים שנקבעו כמינימום ומקסימום מיום ההצעות עד לפינוי ישוערכו.

5.         לגבי התקופה מיולי 2008 עד לפינוי בפועל, הצדדים יטענו לגבי הפיצוי שיחול על התקופה הנוספת, כאשר המינימום הוא 4,200 ש"ח לחודש (גובה דמי השכירות)  והמקסימום 50$ ליום.

6.         התשלום שחל על התובעת, אם ישאר, ישולם בתוך 10 מיום פסק הדין שיינתן.

7.         מוסכם כי עד לתשלום הסכום שהתובעת תצטרך לשלם לנתבע, היא לא תמכור את הדירה.

8.         במסגרת הפסיקה לפי סעיף 79א., ייטענו הצדדים גם בנושא הוצאות ושכ"ט עו"ד ובימ"ש יפסוק בעניין.

9.         הצדדים מבקשים מכב' בימ"ש ליתן להסכמה תוקף של החלטה ולהורות במסגרת פסק הדין על החזר האגרה בהתאם לתקנות."

 

3. כפועל יוצא מהסכמה זו, יש מקום להצהיר כי התבטל הסכם המכר שבין הצדדים. דין הערת האזהרה שנרשמה לטובת של הנתבע על הדירה להמחק.

 

4. לאחר שהצדדים הגישו סיכומים בכתב, הוגשה הודעה של ב"כ התובעת ביום 22.7.09 על כך שהנתבע פינה את הדירה בפועל ביום 16.7.09 לאחר שהתובעת נאלצה לנקוט כנגדו בהליכי הוצאה לפועל כדי לבצע את פסק הפינוי. 

 

5. כעת, לפסיקה על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט בהתאם להסכמה שבין הצדדים. על פי הפסיקה, אחד האיפיונים של פסק דין על דרך הפשרה הינו הענקת שיקול דעת נרחב יותר לבית המשפט בפסיקתו, ואין הוא חייב לנמקה (ראה ע"א 757/88 ברמן קלריסה נ' איילון חברה לביטוח בע"מ). לא מצאתי מקום במקרה הנדון לנמק את מסקנתי.

 

א. הסכום שיש להשיב לנתבע  – 271,440 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 1.6.06, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיפים ב' – ה' שלהלן.

ב. פיצויים, שכ"ד והוצאות משפט לטובת התובעת (סעיף 3 להסכמה שבין הצדדים )  - 138,000 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 17.8.08.

ג. הפיצוי לתובעת בגין התקופה מ 1.9.08 ועד מועד הפינוי (11.5.09) (סעיף 5 להסכמה שבין הצדדים) – 5,500 ש"ח לחודש X 8.33 חודשים = 45,815 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 1.1.09 (מועד אמצע התקופה בקירוב).

ד. הפיצוי לתובעת בגין התקופה מיום 12.5.09 ועד ליום 16.7.09 (סעיפים 2 או 5 להסכמה שבין הצדדים) - לפי 50$ X 3.95 (שער הדולר הממוצע בתקופה, בקירוב) X 66 יום = 13,035 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 14.6.09 (מועד אמצע תקופה בקירוב).

ה. הוצאות ושכ"ט עו"ד (סעיף 8 להסכמה בין הצדדים) – מעבר להוצאות ושכה"ט הגלומים בסכום שבסעיף ב' דלעיל, ומעבר להוצאות המשפט שנפסקו לחובתו של הנתבע בהחלטתו של כב' השופט כרמל ביום 12.5.08 (5000 ¤ + מע"מ), על הנתבע לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ¤ + מע"מ. מעבר לכך,  אינני פוסק הוצאות נוספות.

 

6. על מורה על השבת אגרת התביעה בהתאם לתקנות האגרות.

 

7. המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לב"כ הצדדים בפקס.

ניתן היום י"ב בתשרי, תש"ע (30 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.                                                                                

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F184D40ED2E9C84C422576410053A8F4/$FILE/F4674E4974E3E90F4225764100297A9D.html
תאריך: 
30/09/09
Case ID: 
20234_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : אבירם יורם נעים משה
אבירם יורם
נעים משה
Powered by Drupal, an open source content management system