יחיא נ. בטוח לאומי-סניף ירושלי


 

   

בתי המשפט

בל 010432/08

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

 

11/10/2009

 

שופט: גולדברג דניאל –דן יחיד

בפני:

 יחיא רשק

בעניין:

תובע

עו"ד אגברייה מחמוד

ע"י ב"כ


 

נ  ג  ד


 

המוסד לביטוח לאומי

נתבע

ויויאן קליין

ע"י ב"כ


 

פסק דין

1.       התובע החל לעבוד בעסק שהיה שייך למר עטא רישק ז"ל בחודש 12/1996. בגין העסקת התובע נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 ודמי ביטוח בריאות ממלכתי בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

2.       ביום 24.6.04 שלח הנתבע לתובע הודעה על שלילת תושבותו מיום 1.1.96 עד ליום 30.6.04. התובע הגיש תביעה נגד הודעה זו ובפסק דינו בתיק בל 11941/05 קבע בית דין זה שהתובע הפך לתושב ישראל החל מיום 1.7.04.

3.       בתביעה זו, שהוגשה לבית הדין ביום 11.3.08, תובע התובע החזר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי שנוכו משכרו בגין העסקתו בתקופה שבין חודש 3/01 עד ליום 30.6.04 (ראו סעיף 5 לכתב התשובה של התובע מיום 1.7.08 לפיה אין מחלוקת כי התביעה להחזר דמי ביטוח שנוכו משכרו לפני חודש 3/01 התיישנה).

טענות התובע

4.       עיקרי טענות התובע הם:

                                 א.         בתקופה בה נשללה תושבותו התובע שילם לנתבע דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי, אך בשל היותו לא-תושב הוא לא היה זכאי לשירותים כלשהם מהנתבע. לפיכך עומדת לתובע עילה לדרוש מהנתבע להחזיר לו את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט.

                                 ב.         מכוח עקרון השוויון בפני החוק יש לחייב את הנתבע להשיב לתובע דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי ששולמו לו ביתר בתקופה בה לא היה התובע תושב כשם שהנתבע היה תובע מהתובע חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח או בגין קבלת קצבאות בתקופה בה לא היה תושב.

טענות הנתבע

5.       עיקרי טענות הנתבע הם:

                     א.         אין בסיס לטענה כי התובע לא קיבל תמורה כלשהי עבור דמי הביטוח הלאומי ששולמו לנתבע בגין העסקתו בתקופה בה לא היה תושב. בתקופה זו נהנה התובע מכיסוי ביטוחי בגין פגיעות בעבודה ובגין פשיטת רגל של מעבידו ובענף ביטוח אימהות.

                     ב.         אשר ליתר הרכיבים של דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות ממלכתי, לתובע אין יריבות עם הנתבע ואין לו עילה לתבוע השבת דמי הביטוח שכן על פי סעיף 342(ב) לחוק הביטוח הלאומי וסעיף 14(ב)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעד עובדו. לפיכך, ככל שקיימת עילה לתביעת השבת דמי ביטוח ששולמו בגין התובע לנתבע, היא אינה של התובע אלא של מעבידו. אין מדובר במנגנון גביה בלבד אלא בחובה מהותית החלה על המעביד, כפי שעולה מהוראות החוק לפיהן אי תשלום דמי ביטוח עבור עובד על ידי מעביד אינו פוגע בזכות העובד לגמלה.

                      ג.          ממילא מעבידו של התובע היה חייב בתשלום היטל השוואה בגין העסקת התובע למדור התשלומים של שירות התעסוקה.

הכרעה

6.       מקובלת עלינו עמדת הנתבע כי דין התביעה להידחות מהנימוקים שפורטו בסעיף 5(א) ו-5(ב) דלעיל.

7.       התובע נהנה בתקופת עבודתו מכיסוי ביטוחי בענפים של נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעבידיהם וענף ביטוח אימהות. לפיכך אין זה נכון ש"לא קיבל שום שירות", כטענתו.

8.       אשר ליתרת דמי הביטוח בגין ענפי ביטוח אחרים - כבר נפסק כי אף שהעובד משתתף בנטל מימון דמי ביטוח לאומי המשולמים בעדו, אין בכך כדי להקנות לו יריבות עם המוסד לביטוח לאומי לעניין דרישת החזר דמי ביטוח ששולמו ביתר, וזאת משום שאין העובד חייב בתשלום דמי הביטוח בעדו אלא המעביד לבדו חייב בתשלומים (דב"ע מה/1-7 אלימלך דיאמנט נ. המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יח 188).

9.       סעיף 362 לחוק הביטוח הלאומי מסדיר את סוגיית החזרת תשלומי יתר ששולמו למוסד לביטוח לאומי ומכוח הוראת סעיף 15(ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי הוראה זו חלה גם על תשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי. בהקשר של סעיף 362 לחוק נפסק שכאשר מתברר ששולמו דמי ביטוח בעד מי שאיננו מבוטח זכאי המשלם להחזר (דב"ע מז/98-02 המוסד לביטוח לאומי נ. יהודית רוזנבאום, פד"ע יט 24. הואיל והתובע איננו מי ששילם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי בגין העסקתו, אין לו עילה לתבוע השבתם.

10.   לאור האמור התביעה נדחית.

11.   אין צו להוצאות.

12.   פסק דין זה נתון לערעור בזכות. הודעת ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ג בתשרי, תש"ע (11 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא עותקים מפסק הדין לצדדים.

                   

                                                                                 

ד. גולדברג, שופט

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/46C6AD8AB8D778A44225764C0052B98F/$FILE/424AF953E38B0B134225764C002F1A3A.html
תאריך: 
11/10/09
Case ID: 
10432_8
Case type: 
בל
סיווגים
שופטים : ד. גולדברג
ד. גולדברג
עורכי דין : אגברייה מחמוד
אגברייה מחמוד
Powered by Drupal, an open source content management system