ברוכים נ. נעים


 

   

בתי המשפט


 

א  005958/07

בית משפט השלום באר שבע

 

15/10/2009

תאריך:

כבוד השופט פרסקי יעקב

בפני:

 

 ברוכים יעקב

בעניין:

התובע

עו"ד מאיר ברוכים

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

נעים רפי

הנתבע

עו"ד טל אמנון

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

התביעה בתיק זה עניינה דמי תיווך להם טוען התובע שהינו מתווך דירות.

 

רקע

1.        הנתבע (להלן: "רפי") ביקש לקנות דירה בעיר אשדוד. רפי פנה לתובע (להלן: "יעקב") שהינו מתווך דירות במקצועו על מנת שיסייע לו ברכישת דירה. רפי פנה דווקא ליעקב בשל היכרות רבת שנים של שי כהן (להלן: "שי"), גיסו של רפי עם יעקב.

 

אין מחלוקת כי יעקב היווה את הגורם היעיל שהביא לכך שרפי רכש דירה בסכום של 85,000$. רפי אף שילם ליעקב, סך של 400$ שהיוו ביום הדיון 18.11.08 ,(במסגרת הליכי הרשות להגן בתיק זה, בש"א 3879/07), סך של 1,650 ¤. המחלוקת בין הצדדים הינה האם חייב רפי לשלם ליעקב סכום נוסף בשל עבודת התיווך אותה ביצע.

 

תמצית טענות יעקב

2.        טוען יעקב כי רפי פנה אליו שיפעל עבורו לרכישת דירה. יעקב טען כי היה מוכן להעמיד שכרו על 1,000$ (להלן: "ההסכם הראשון") ובעל פה הוספה התניה ולפיה הסכום הינו בתנאי שהמוכר ישלם 2%+מע"מ מתמורת הדירה כדמי תיווך. משסירב המוכר לשלם דמי תיווך ובפועל שילם 400$ בלבד, ולאחר שרפי רצה מאוד את הדירה, רפי הסכים לשלם סך של 3,000$ בתוספת מע"מ. בשלב זה נחתם לטענתו הסכם תיווך עדכני, (להלן: "ההסכם השני"). במסגרת הסכם זה הסכים רפי לשאת בתשלום של 3,000$. מאחר ורפי סירב לשלם, סכום התביעה הועמד על סך של 6,000$ שכן הסכם התיווך כלל סעיף קנס למקרה שהלקוח אינו משלם.

 

תמצית טענות רפי

3.        טוען רפי כי פנה ליעקב בשל גיסו שי שהמליץ עליו. לטענת רפי, בשלב הראשון סוכם בעל פה על תשלום של 1,000$ המשקפים 1% מהסכום שהיה בתקציב של רפי לקניית דירה בתוספת מע"מ. טוען רפי כי הסכום האמור נראה סביר ביחס למחיר דירה ואף מעל הסכום המקובל באשדוד. טוען רפי כי הטופס עליו חתם אינו הסכם כפי שקובע החוק לגבי הזמנת שירותי תיווך אלא כרטיס לקוח בו מילא פרטים אישיים וחתם אך בעת חתימתו לא היה מצויין הסכום של 3,000$ ופרטי הדירה, נתונים שהוספו בשלב מאוחר יותר. טוען רפי כי כאשר נודע לו לפני החתימה על זיכרון הדברים (בינו למוכר הדירה) שהמוכר משלם רק 400$ וממנו נדרשים 1,000$, הסכים יעקב להפחתת דמי התיווך שישולמו והעמידם על 400$ בדומה לסכום שנדרש מהמוכר. רק לאחר מכן רפי חתם על זיכרון הדברים לרכישת הדירה.

 

דיון

4.        בהתאם לסע' 9 לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו – 1996, מתווך מקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולות תיווך במקרקעין שבהן נכללו כל הפרטים שנקבעו בתקנות.

 

במסגרת תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב) התשנ"ז – 1997, נקבע כי במסמך שהינו ההזמנה בכתב צריכים להופיע הפרטים שהינם, שמות כתובות ומספרי זיהוי של המתווך  והלקוח, סוג העסקה, תיאור הנכס, מחיר העסקה המבוקשת בקירוב, והסכום המוסכם של דמי התיווך.

 

5.        בענייננו, הוצג מסמך שכותרתו כרטיס לקוח. אין מחלוקת בין הצדדים כי הכרטיס ניתן לרפי אשר מילא את פרטיו האישיים וחתם על הכרטיס. מי שמילא את פרטי הנכס והוסיף גם את סכום העסקה הינו יעקב. בין הצדדים עמדה מחלוקת בשאלה האם הסכום בסך 3,000$ ופרטי הנכס הוספו לאחר חתימת רפי או לפניה.

 

ספק בעיני אם "כרטיס הלקוח" הינו הזמנה בכתב העונה לדרישת הכתב שבחוק המתווכים שלעיל. מטרת סע' 9 לחוק המתווכים הייתה למנוע כל מחלוקת בדבר שירותי התיווך וזאת לאור ניסיון מצטבר כי טיבם וטבעם של עסקאות תיווך במקרקעין יוצרות מחלוקות רבות. כאשר עסקינן במתווך בעל רישיון תיווך חזקה עליו שמודע לדרישות החוק ושיכין טופס מסודר של הזמנה מפורשת שבה יובהר כי הלקוח מזמין פעולת תיווך וכי יובהרו בה במפורש הפרטים הנדרשים. כך לדוגמא, כרטיס הלקוח בענייננו, אינו כולל את מהות העסקה.

 

6.        גרסת יעקב לנסיבות עריכת המסמך שכותרתו "כרטיס לקוח" תמוה. יעקב טען כי היה הסכם בכתב עם רפי שכלל התניה בעל פה ולפיה הסכום המופחת בסך 1,000$ ישולם רק אם מוכר הדירה ישלם דמי תיווך. לשיטת יעקב, ביום העסקה, ולאחר שרפי הבין שהמוכר אינו משלם 2%, הסכים הוא לחתום על ההסכם השני לפיו טען יעקב כי רפי התחייב לשלם סך של 3,000$. יעקב טוען כי קרע את ההסכם בכתב הראשון ואילו כרטיס הלקוח הינו הסכם שני בכתב המחייב את רפי. גרסה זו תמוהה וחסרת הגיון פנימי בסיסי. מדוע מלכתחילה נערך ההסכם הראשון שכלל התנייה בעל פה מעבר לסכום בסך 1,000$ שנטענו כדמי התיווך? עוד תמוה, מדוע שרפי יסכים לחתום על מסמך הכולל התחייבות לתשלום שאינו סביר לשירות תיווך ולאחר ששירות התיווך כבר בוצע והצדדים לעסקה עמדו לחתום על זיכרון דברים?

 

פרטי הלקוח בכרטיס הלקוח שנחתם על ידי רפי, מולאו ע"י רפי. לא ברור מדוע לא מולאו הפרטים על ידי יעקב, כלומר: אם הכרטיס נחתם בסמוך לסגירת העסקה, היה סביר כי יעקב ימלא את כל הפרטים ויבקש להחתים את רפי. טענתו של רפי ולפיה כאשר חתם על טופס כרטיס הלקוח, החלק של סכום דמי התיווך לא היה מלא, אמינה בעיני ומצאתי להעדיף בעניין זה את גרסתו של רפי. סבור אני כי בשל כך שכותרת המסמך לא היתה מחייבת וכאמור הינה "כרטיס לקוח", רפי לא ייחס חשיבות רבה לפרטים וחתם על המסמך כאשר הוא אינו מלא, אני מבסס מסקנתי זו על התרשמותי מעדויות רפי ויעקב ועל חוסר ההיגיון הפנימי בכך ששני אנשים מילאו חלקים שונים בטופס וכן על כך שהסכום בסך 3,000$ בתוספת מע"מ אינו סביר כדמי תיווך לדירה שנמכרה בסך של 85,000$, כמו גם עיתוי החתימה וטענת יעקב כי קרע את ההסכם הראשון המותנה.

 

7.        בדיוק בכדי למנוע תקלות כפי שנמצאו בתיק זה, חוקק חוק המתווכים שלעיל, והגורם שהיה אמון על מניעת התקלות ויכול היה למנוע אותן הינו יעקב אשר אין לו להלין אלא על עצמו כי כיום, כאשר רפי טוען שהוסכם בעל פה על סכום של 400$ עבור השירות שיעקב נתן לרפי, אין לו מנגד כל הסכם בכתב כחוק אשר ישמש משקל נגד ומכאן שאם שולם הסכום של 400$ הרי יעקב אינו זכאי לכל סכום מעבר לכך. אוסיף ואציין כי גם אם הייתי קובע כי המסמך "כרטיס לקוח" עונה על דרישות הכתב שבחוק המקרקעין, העדפתי את גרסתו של רפי שפרטי הנכס והסכום בסך של 3,000$ הוספו לאחר חתימתו של רפי, כלומר המסמך אינו משקף את הסכמת הצדדים.

 

 

 

 

 

סיכום

מסקנתי הינה שרפי לא נותר חייב כל סכום בתמורה לשירות שקיבל מיעקב. לפיכך, דין התביעה להידחות.

 

התובע ישלם לנתבע הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל (הכולל גם מע"מ) בסך של 1,500 ¤.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

 

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום

 

ניתנה היום כ"ז בתשרי, תש"ע (15 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

יעקב פרסקי, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/FFA2BD702B1CC05C42257650006241A7/$FILE/226C3ED1EEB33199422576500034454F.html
תאריך: 
15/10/09
Case ID: 
5958_7
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעקב פרסקי
יעקב פרסקי
עורכי דין : טל אמנון מאיר ברוכים עו"ד מאיר ברוכים
טל אמנון
מאיר ברוכים
עו"ד מאיר ברוכים
Powered by Drupal, an open source content management system