גנרטורים פיקוד נ. אופקים השקעו


 

   

בתי המשפט


 

א  003093/08

בית משפט השלום נתניה

 

07/01/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

גנרטורים פיקוד ובקרה בע"מ

בעניין:

תובעת

שפרוט חיים

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

אופקים השקעות בע"מ

 

נתבעת

 צלקה שירה

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

 

1.   הנתבעת, אופקים השקעות בע"מ הזמינה בחודש יולי 2001 גנרטור מהתובעת, חברת גנרטורים פיקוד ובקרה בע"מ במסגרת פרויקט בניה שבנתה הנתבעת בפתח תקווה. בין הצדדים הוחלפו מספר מסמכים לענין הסכם זה שכללו הצעת מחיר מצד התובעת,  והזמנת ציוד שנחתמה על ידי הנתבעת.  הסכום שנקבע על ידי הצדדים היה 58,000 ¤ וכן מע"מ. תנאי התשלום נקבעו לשוטף+60  ומועד ההספקה נקבע לספטמבר 2001.

 

2.   בהתאם למפורט בכתב התביעה הגנרטור סופק לנתבעת ביום 28.4.02 לאחר תיאום בין הצדדים אולם הנתבעת שילמה בסופו של יום רק חלק מהתמורה ונותר חוב בסך של 3,752 יורו אשר לפי חישוב שער היורו ליום הגשת התביעה עמד בסך של 20,858 ¤ משכך הוגשה התביעה בסך זה.

 

3.   הנתבעת טענה בכתב הגנתה שהתובעת לא עמדה באמור בהסכם שכן הגנרטור לא סופק במועד שנקבע בהסכם- ספטמבר 2001 . כן טענה שביקשה מהתובעת לספק הגנרטור בתחילת חודש ינואר אולם הגנרטור סופק רק בחודש אפריל ומשכך הפרה התובעת ההסכם שבין הצדדים.

 

לענין חישוב ההצמדה שנערך על ידי התובעת טענה הנתבעת שיש להצמיד הסכום הסכום נכון לשער היורו בחודש ספטמבר 2001  או לכל היותר לתאריך 2.1.02.

4.         דיון משפטי:

 

בהתאם להסכם אכן היה על הגנרטור להיות מסופק בחודש ספטמבר 2001. עם זאת ביום 2.1.02  יוצא מסמך מהתובעת המאשר את פרטי הזמנת הגנרטור אשר נחתם ואושר על ידי הנתבעת (המסמך הוגש כנספח א' 4 לכתב התביעה). בהתאם למסמך זה הצעת התובעת ניתנה לפי שער יורו של 3.55 אולם בעקבות הפיחותים עידכנה התובעת את תיקון המחיר בשקלים בהתאם לפיחות. עוד מצויין במכתב שיש לעדכן את התובעת במועד האספקה הסופי של הגנטור.

 

תשובת מנהל הנתבעת בכתב ידו על גבי מסמך זה הינה:

"1. שער היורו ב- 25.7.01 3.6808 יורו.

 2. את הגנרטור אפשר לספק בהקדם אך יש לתאם עם מנהל העבודה אהרון "

 

ממסמך זה למדה אני שהצדדים הסכימו על שער יורו שונה מזה שהיה בעת חתימת ההסכם. כן ברור ממסמך זה שקודם להספקת הגנטור יש לתאם זאת עם מנהל העבודה של הנתבעת.

ממסמך ב' 1 לכתב התביעה למדה אני שביום 28.4.02 סופק הגנרטור  לנתבעת  וביום 7.5.02 הודיעה הנתבעת  במכתב (נספח ב'2) שביום 15.5.02 הינה עומדת לאכלס המבנים ומשכך יש לבצע התקנת הגנרטור. תשובת התובעת על גבי מכתב זה הינה שביום א' יותקן הגנרטור. ביום 19.5.02  בוצעה ההתקנה של הגנרטור בהתאם ליומן עבודה (ב'4).

 

5.         ממסמכים אלה למדה אני שהגנטור אומנם לא סופק בתאריך שנקבע בהסכם אולם בהסכמת הצדדים נדחה מועד ההספקה. הצדדים הסכימו להארכת המועד להספקת הגנטור. אף מעדויות הצדדים בדיון עלה שלא היה כל צורך מצד הנתבעת בהספקת הגנרטור קודם לתאריך בו סופק בסופו של יום שהיה טרם איכלוס הפרויקט.

עלי לציין שאף במסמכים שצורפו, כגון דף חשבון שנערך על ידי הנתבעת ביום 19.5.03 לא מצויין דבר לענין מועד האספקה ולא מצוין שיש מקום להפחית סכום כלשהוא בגין אי ההספקה במועד.

 

אם לנתבעת היו טענות הנוגעות למועד האספקה של הגנרטור ו/או להפרת ההסכם אזי מן הראוי היה להעלות טענות אלה במועד  ומשלא נעשה כן למדה אני שהנתבעת לא ראתה כל הפרת הסכם בכך שהגנרטור סופק במועד שסופק.

 

6.         לענין הפרשי ההצמדה. כפי שציינתי לעיל הנתבעת הסכימה לתשלום 58,000 ¤ וכן מע"מ בהתאם לשער יורו.

 

אין מחלוקת שסכום העסקה הוצמד ליורו שכן התובעת רכשה הגרטור בחו"ל.

 

טוענת התובעת שיש לחשב את שער היורו לפי שערו בכל יום תשלום. במכתב מיום 2.1.02 מבקשת התובעת לעדכן את תיקון המחיר בשקלים בהתאם לפיחות שארע בשער היורו. לא מצאתי בהערות הנתבעת למכתב זה שהיא מתנגדת לכך. משכך יש לחשב את שער היורו כפי שהיה במועד כל תשלום ששולם על ידי הנתבעת. חישוב זה בא לידי ביטוי בחישוב שערכה התובעת כחלק מתצהיר עדותה הראשית.

 

איני יכולה לקבל טענת הנתבעת שיש לחשב את מועד שער היורו במועד אספקת הגנרטור או במועד שהיה על התובעת לספק הגנרטור, שכן מדוע שהנתבעת תזכה להטבה כה גדולה בשער היורו כאשר ענין זה לא הוסכם במפורש על ידי הצדדים. ברור הוא שיש לשלם כל תשלום לפי שער היורו במועד התשלום.

 

משכך נותר חוב בסך של 3,752 יורו. על הנתבעת לשלם תשלום זה לפי ערכו השקלי ביום התשלום.

כן תשלם הנתבעת אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובעת ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.

 

 

 

 

 


ניתן היום י"א בטבת, תשס"ט (7 בינואר 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

003093/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/747B61983FC977AE4225753700561480/$FILE/C6C868F310F36528422575360025B2D3.html
תאריך: 
07/01/09
Case ID: 
3093_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
Powered by Drupal, an open source content management system