פיטוסי נ. אורן הסלע בנייה והשק


 

   

בתי המשפט

א  002012/03

בית משפט השלום אשדוד

 

29/10/09

תאריך:

כב' השופט אריאל חזק

בפני:

 

 

התובעים

1 . פיטוסי משה

2 . פיטוסי מלי

בעניין:


 

חדד אלי ואח'

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד

הנתבעת

אורן הסלע בנייה והשקעות בע"מ


 

ארד ברק

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

מדובר בתביעה שהגישו התובעים כנגד הנתבעת, בגין ליקויי בניה שנתגלו בדירה שרכשו מן הנתבעת ביום 28.5.95 המצויה ברחוב הר חרמון 6/10 באשדוד.

 

האם ההודעה על ליקויי הבניה נמסרה במועד:

 

בסיכומיו טען ב"כ הנתבעת, כי התובעים הגישו תביעתם באיחור ובנוסף לכך טען, כי גם הודעת התובעים לנתבעת על ליקויי הבניה נמסרה באיחור.

 

בסעיפים 4 ו- 4א לחוק המכר (דירות ) התשל"ג 1973 נקבע בין היתר  כדלקמן :

"4.(א) המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה אם התקיים אחד מאלה:

(1) הדירה או כל דבר שבה (להלן - הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(2) תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה;

(3) תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

(4) התגלתה, אף לאחר תקופת האחריות, אי-התאמה יסודית שבגללה אין הדירה מתאימה ליעודה;

(5) בנסיבות הענין היה על המוכר לתת לקונה אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הנכס או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות.

(ב) אי-קיום חיוב כאמור בסעיף קטן (א) יראו כאי-התאמה כמשמעותה בחוק המכר, התשכ"ח-1968.

 

 

(ג) לענין סעיף זה -

"אי-התאמה יסודית" - אי-התאמה בחלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;

"תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

4א. (א) הקונה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה -

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר תוך שנה מאותו מועד;

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה".

 

 

מועד מסירת ההודעה על הליקויים  לנתבעת:

 

בסעיף 4 לתצהירו ציין התובע בין היתר כדלקמן :

"בתום שנת הבדק הנתבעת סיידה את הדירה והשלימה רובה בין האריחים . לאחר ביצוע התיקונים פניתי לנתבעת שוב ע"מ שתתקן ליקויים שונים כגון פסיפס שהיה משובץ באופן בלתי אחיד בעיות בסגירת דלתות ליקויים בריצוף מחסור ברובה הבין האריחים ועוד לצערי פניותי לא נשאו פרי .".......

 

במהלך חקירתו העיד התובע כדלקמן:

 

"ש:      מתי פעם ראשונה ראית שהריצוף נופל ? מה זה ריצוף נופל ?

ת:        כשיש ירידה, מתחיל לשקוע. בחדר של הבן זה נשבר המיטה נפלה ואז ראיתי שהמקום חלול , אין חול. ואז המהנדס בא ועשיתי את הביקורת הראשונה הוא אמר לי שיש ירידה .

ש:        מתי?

ת:        זה היה בשנת 2003 .

ש:        זו הייתה הפעם הראשונה שראיתם את זה ?

ת:        או ב2003 ו חצי שנה לפני כן ", (עמ' 13 שורות 13-19).

 

מתוך  דבריו אלה של התובע בחקירתו עולה, כי על פי גרסתו, בשלב כלשהו לאחר רכישת הדירה, הוא גילה שמיטת בנו נפלה בשל ריצוף שבור שמתחתיו לא היה חול ,ובעקבות זאת הגיע מהנדס מטעמו לבדוק הדירה.

 

כן עולה מתוך כלל דבריו, בהקשר האמור ומתוך תצהירו, (סעיפים 9,10 לתצהיר), כי המהנדס שזימן לדירתו לאחר זיהוי הליקוי בריצוף היה המהנדס אלכס הלפרט .

 

עיון בחוות דעתו של המהנדס, מר הלפרט, שצורפה לתצהיר התובע (נספח 4) מעלה, כי בראש העמוד השלישי לחוות הדעת מציין מר הלפרט, כי ביקורו בדירת התובעים נעשה ביום 3.6.01 ומכאן עולה, כי התובע גילה את הליקוי בריצוף בדירה עובר ליום 3.6.01 .

 

הנתבעת  אינה כופרת בעובדה, שחוות דעתו של מר הלפרט נערכה כבר בשנת 2001 .

 

בנסיבות האמורות לעיל ומאחר וחוות דעת נגדית לחוות דעתו של מר הלפרט הוצאה ע"י הנתבעת כבר ביום 29.1.02 (ראה חוות דעתו של המהנדס עמית זיו – נספח ב לתצהירו של מר טל סמנכ"ל הנתבעת), יש לקבוע, כי הליקוי בריצוף וכן כל הליקויים שפורט בחוות דעתו של מר הלפרט, נתגלו לכל המאוחר ביום ביקורו בדירה ביום -03.06.01 ובנסיבות אלה, לא ניתן יהיה ליתן כל משקל לדבריו של התובע בחקירתו, כי הליקוי בריצוף נתגלה רק בשנת 2003 או כחצי שנה עובר לכך שכן נאמרו מתוך טעות.

 

מתוך כלל האמור לעיל אני קובע כי כלל ליקויי הבניה בדירה נתגלו בטרם חלפו 4 שנים מיום מסירת הדירה לתובעים ביום  7.7.97 (ראה צתהירו של מר טל סעיף 3) .

 

 

 

 

 

 

 

 

מועד ההודעה על ליקויי הבניה לנתבעת:

 

התובעים הציגו לבית המשפט חוות דעת נוספת מטעמו של המהנדס אליעזר גוכמן מטעם "הדס – ביקורת מבנים "שנערכה לאחר שמר גוכמן ביקר בדירתם כבר ביום 12.1.98 . בהתייחסו להצגת חוות הדעת של מר גוכמן לנתבעת ולתיקון הליקויים שצוינו בחוות הדעת  העיד התובע כדלקמן :

"ש: ..............את חוות הדעת לא שלחת לנתבע ?

ת: לא שלחתי אמרתי לו את הליקויים .הוא אמר שיגיע שנה לבדק בית יעשו לי את הכל ביחד ....................ובסוף שנת בדק הם באו ותיקנו ליקויים ...............פיצוצים בקירות וגם תיקנו לי את זה לא הכי טוב , אבל לא משנה תיקנו .( עמ'  10 שורות 14-21 )................

כשבא אלי בתיקון השנתי כל הסדקים והכל חזר לעצמו לאחר תקופה של שנה" ( עמ' 11 שורה 25)......................

חקירה חוזרת

ש: את חוו"ד הראשונה שקיבלת מהדס , העברת לנתבעת או לא ?

ת: אנחנו ישבנו דיברנו הוא ראה את הליקויים ואז אמר לי בסוף שנה שיתקנו את הליקויים",

(עמ' 15 שורות 25-26).

 

מתוך דבריו אלה של התובע עולה, כי התובע מצידו הודה שלא מסר לנתבעת את חוות דעתו של מר גוכמן, אך העיד, כי ציין בעל פה בפני נציגת הנתבעת את הליקויים ואותו נציג התחייב לבצע התיקונים בסוף שנת הבדק. על פי דברי התובע, התובעת ביצעה תיקונים בתום שנת הבדק, אך חלק מן הליקויים חזרו ועלו לאחר זמן מה.

 

ראשית יובהר, כי מתוך כלל עדותו של התובע בפני ומתוך נכונותו להודות כי לא מסר לנתבעת את חוות דעתו של מר גוכמן ומתוך נכונותו לציין, כי לא הזמין את מר גוכמן מיוזמתו, אלא שחוות הדעת הוגשה לאחר שמר גוכמן היה זה שעבר בין דירות הבניין והציע להכין חוות דעת,( עמ' 10 לפרוט') ניתן היה להתרשם כי מדובר בתובע שמסר דברי אמת לבית המשפט בכלל עדותו, (ראה גם עדות התובע בעמ' 16 שורות 6-7).

 

זאת ועוד, מתוך הדברים האמורים של התובע ניתן יהיה להגיע למסקנה, שעל אף שהתובע לא מסר את חוות דעתו של מר גוכמן פיזית לידי נציג הנתבעת, הרי שעיקרי חוות הדעת אכן נמסרו לנתבעת כבר במהלך שנת הבדק.

 

עיון בחוות דעתו של מר גוכמן מעלה, כי חלק נכבד מן הליקויים שציין מר גוכמן בחוות דעתו, כגון: סדקים בקירות, קיר עקום בכניסה לדירה, ציפוי קרמיקה לקוי בחדרי רחצה,נקודות חשמל שהותקנו באופן לקוי, אי סגירה של חלון אלומיניום ,טיח לקוי על תקרת המטבח ועוד מופיעים כליקויים שיש לתקן גם בחוות דעתו של מר אסא זוהר המומחה מטעם בית המשפט .

 

מתוך האמור לעיל , ניתן יהיה להגיע למסקנה, כי באשר לחלק ניכר מן הליקויים שצויינו בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט נמסרה ההודעה לנתבעת כבר בחוות דעתו של מר גוכמן שהוכנה במהלך שנת הבדק.

 

זאת ועוד, באשר לליקויים נוספים שנתגלו בדירה וביניהם הליקוי בג'קוזי וליקויי הריצוף העיד התובע בתצהירו בין היתר כדלקמן:

"בתום שנת הבדק הנתבעת סיידה את הדירה והשלימה רובה בין האריחים .לאחר ביצוע התיקונים פניתי לנתבעת שוב על מנת שתתקן ליקויים שונים כגון : פסיפס שהיה משובץ באופן בלתי אחיד , בעיות בסגירת דלתות , ליקויים בריצוף מחסור ברובה בין האריחים ועוד . לצערי פניותי לא נשאן פרי ........................כאשר שבתי מחו"ל התברר לי כי נשרף מנוע הג'אקוזי הממוקם באמבטיה.......................בנוסף התברר כי אצל השכנה בקומה אחת מתחת לדירתי קיימת רטיבות בתקרה .................בעקבות טענותי אנשי הנתבעת אנשי הנתבעת הגיעו אל ביתי מילאו את הרובה , סידרו את הסדקים בקירות ומרחו סיליקון מסביב לאמבטיה ואף עשו תיקונים אצל השכנה ............ברור כי עם הזמן הסיליקון נשחק והמים חדרו מתחת לאמבטיה שוב , כצפוי , תוך זמן קצר .  כתוצאה מכך , במשך למעלה משנה נאלצתי יחד עם בני ביתי להשתמש במקלחת אחת ............במקביל , חזקו כל הסדקים אשר תוקנו והתווספו אף סדקים נוספים והבחנתי בשקיעה של הריצוף באזורים שונים בדירה ....................כאשר הדבר הפך בלתי נסבל בתחילת שנת 2002 פניתי אל הנתבעת בצירוף דו"ח המהנדס אלכס הלפרט",

(סעיפים 4-10 לתצהיר התובע )

 

מתוך דבריו אלה של התובע עולה, כי במהלך התקופה שלאחר ביצוע תיקוני שנת הבדק נתגלו בביתו ליקויים משמעותיים.

 

כפי שצויין לעיל, ניתן היה להתרשם, כי בענייננו מדובר בתובע שמסר דברי אמת לבית המשפט  ומתוך דבריו בתצהירו שצוטטו לעיל עולה, כי במהלך התקופה שלאחר תיקון ליקויי שנת הבדק, נתגלו בביתו ליקויים משמעותיים שגרמו לו בין היתר, שלא להשתמש בחדר אמבטיה במשך כשנה וגרמו לו בנוסף, להיות בקשר עם נציגי הנתבעת ולנציגי הנתבעת להגיע לביתו לביצוע תיקונים נוספים.

 

כן עולה  מתוך דבריו, כי משהפך הדבר בלתי נסבל, הזמין את חוות דעתו של מר הלפרט שהוגשה לנתבעת בתחילת שנת 2002 .

 

מתוך כלל הדברים האמורים, ניתן יהיה להגיע למסקנה, כי בענייננו מדובר בתובע שהיה בקשר רציף עם נציגי הנתבעת ואין מדובר בתובע ששקט על שמריו ולא דיווח לנתבעת על הנזקים שנתגלו בביתו.

 

מתוך כל זאת, ניתן יהיה גם להגיע למסקנה, שככל הנראה מסר התובע בעל פה לנתבעת על הליקויים שפורטו בחוות דעתו של מר הלפרט במהלך הדין ודברים עם נציגיה,  עוד בטרם החליט לפנות ולהוציא מכיסו כספים למימון חוות הדעת ובכל מקרה, ניתן יהיה להגיע למסקנה, שבכל הנוגע לליקויים הנוספים וביניהם ליקויי הריצוף המשמעותיים, נמסרה חוות דעתו של מר הלפרט לנתבעת בתוך זמן סביר מעת גילוי ליקויי הבניה, (חוות הדעת נמסרה בתחילת שנת 2002).

 

לאור האמור לעיל, אני קובע, כי הודעת התובעים על ליקויי הבניה נמסרה לנתבעת במועד .

 

 

 

 

 

 

 

חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט :

 

בסיכומיו טען ב"כ הנתבעת, כי חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט נסתרה ואינה יכולה לשמש בסיס לפיצוי התובעים. המחלוקת העיקרית בין הצדדים נסובה סביב שאלת הצורך בהחלפת הריצוף במרבית הדירה. בין יתר טיעוניו בעניין, טען ב"כ הנתבעת, כי בקביעתו כי יש להחליף את הריצוף בדירה, הסתמך המומחה על בדיקת מכון התקנים, אשר בוצעה בהתאם לתקן 1555/3 וזאת למרות שמדובר בתקן שהותקן רק בשנת 2003 ולדבריו, לא ניתן יהיה לחייב הנתבעת לפעול לפיו.

 

כן טען ב"כ הנתבעת, בין היתר, כי יש לתת משקל לעובדה שהמומחה בדק הדירה שבע שנים לאחר מסירתה, וכי הוא עצמו מצא שני מקומות בלבד שבהם שקע ריצוף, והוא לא מצא שקיעה של ריצוף בסלון או במטבח , ובמקומות בהם קיים ריהוט כבד, לא נמצאה שקיעת ריצוף.

 

בחוות דעתו בעניין הריצוף בדירה (עמ'5 לחוות הדעת ), קבע המומחה מר זוהר כדלקמן:

".......הוזמן מכון התקנים לביצוע בדיקת כושר ההידבקות של אריחי החיפוי אל שכבת טיט ההדבקה לפי השיטה המתוארת ב ת"י 1555 חלק 3 . בדיקת מכון התקנים בוצעה לפי סע' 5.2.4 – בדיקת חוזק במשיכה צירית .....לאור תוצאות בדיקת מכון התקנים , יש לפרק ולבצע מחדש את ריצוף הקרמיקה במקומות הבאים : מטבח , פינת אוכל , סלון, ח.שינה 1 ,חדר שינה 2 ,ח. הורים וממ"ד , לצורך תיקון הריצוף ובסיום התיקון להרכיבם בחזרה".

 

לחוות דעתו צירף המומחה את תוצאות בדיקת מכון התקנים שנערכה בדירה ממנה עולה, כי בדיקת המכון נערכה בשמונה נקודות שונות ובכל הנקודות שנבדקו, נמצאו האריחים כלא מתאימים לתקן, וזאת לאחר שבחלק מן המקומות התנתק הריצוף במהלך ניסור ובחלק אחר התנתק הריצוף מהדבק.

 

אכן ככלל, אין לחייב קבלן בכל מקרה לעמוד בהוראות תקן שהותקן לאחר מסירת דירה לרוכשה.

 

 

 

יחד עם זאת, בענייננו העיד המומחה בעניין זה כדלקמן :

"ש:      שביקרת בדירה לצורך הכנת חוות הדעת , אילו בעיות ראית בריצוף ?

ת:        בשני חדרים, כפי שאמרתי קודם , זיהיתי אריחים שהתפרקו לחלוטין ................אתה רואה שכבת חול למטה .ממש רואה את החול.............זה היה קיים בשני חדרי השינה ..................

 

ש:        כמה מרצפות כאלה ראית ?

ת:        בחדר השינה הרגיל כ4,5 ובממ"ד חדר שני היה פחות.

ש:        כשהיית שם בדירה וראית את הבעיה , עוד לפני שנעשתה בדיקה של מכון התקנים , מה היה הגורם לבעיה ?

ת:        הערכתי הייתה אחת משתיים : או שלא בוצעה שכבת טיט מספקת מתחת לאריחי הקרמיקה או שלא בוצע עירוב חולל. במקום שאני בדקתי שם , לא מצאתי שברים של חתיכות טיט , מה שמעיד בכלל לא בוצע שם . גם לא היה מצב של עירוב חול שמחזק ", (עמ' 25 שורה  22 עמ' 26 שורה 13 ).

 

"ש:      .......ביולי 97 , 5 שנים לפני כן . אז לא היה קיים התקן הזה ?

ת:        לא היה.

ש:        גם לא היה תקן אחר על ריצוף קרמי ?

ת:        ועדיין צריך לרצף דירה באופן שניתן יהיה לדרוך על הריצוף וללא הליקוי הנדיר של התפרקות אריחים . דבר שעלול אצל מומחים אחרים , בהעדר תקן 1555 , להביא להחלפה גורפת של כל הריצוף בדירה לרבות המרפסת בחדרי הרחצה ובכל מקום ....................היה מקום לבדוק את זה בבדיקה חולפת שהוכיחה שבשום פרמטר של הדבקות , בשום חלק ושום שטח מהאזורים בדירה שנבדקו לא עמדה בבדיקה הזו.,(עמ' 26 שורה 29 -עמ' 27 שורה 14..................

ת:        המצג פה מעיד בצורה חד משמעית על ריצוף לקוי מבחינת החוזק שלו.

 

מדבריו אלה של המומחה עולה, כי הוא עצמו זיהה בשני חדרים בדירה מספר אריחים שהתפרקו, ולפי קביעתו המקצועית באותן נקודות שבדק, לא "בוצע" טיט ולא היה מצב של עירוב חול מחזק.

 

כן עולה מדבריו אלה של המומחה ומדברים אחרים שנאמרו על ידו במהלך הדיון, כי יתכן וללא בדיקת הדירה ,בהתאם לתקן, מומחה אחר היה ממליץ על החלפת הריצוף בכל הדירה, ומתוך כלל דבריו ניתן היה להסיק, שקביעתו הנוגעת להחלפת הריצוף בדירה, אינה מבוססת באופן בלעדי על בדיקת מכון התקנים, אלא על התרשמותו הכללית מהמצב בדירה והערכתו, שהתקן שלפיו נבדקה הדירה אינו תקן המציג דרישות שהן מעבר לדרישות הסבירות שהיו קיימות ממילא גם לולא התקן.

 

בנוסף עולה מדברי המומחה בחקירתו, כי האופן שבו בוצעה הבדיקה המדגמית בדירה ע"י מכון התקנים, הינו סביר ויש בבדיקה זו, כדי להעיד על הצורך בהחלפת הריצוף במקומות שנקבעו בחוות דעתו.

 

דבריו של המומחה בחקירתו נשמעו ענייניים ומקצועיים, ומתוך הדברים עולה, שגם בעת שדרש המומחה שתבוצע בדיקת מכון התקנים, החמיר המומחה במעט עם התובעים דווקא ולא עם הנתבעת.

 

זאת ועוד, קביעתו של המומחה כי החלפת הריצוף בדירה תעשה במרבית הדירה ולא בדירה כולה , תעיד על כך שבקביעותיו נקט המומחה בגישה מאוזנת.

 

בנסיבות האמורת לעיל, לאור ממצאיו של המומחה בדירה, לאור ממצאי מכון התקנים ולאור דבריו של המומחה בעדותו, הגעתי למסקנה, שמסקנותיו של המומחה בעניין הצורך בהחלפת הריצוף במרבית הדירה לא נסתרו וזאת על אף שבדיקתו את הדירה ובדיקת מכון התקנים נעשו בחלוף כ- שבע שנים מיום מסירת הדירה .

 

בכלל נסיבות העניין ולאחר שמצאתי את מסקנותיו של המומחה כמקצועיות ומאוזנות, אני קובע כי גם יתר מסקנותיו בנושאים שאינם נוגעים לריצוף לא נסתרו.

 

 

 

 

 

לעניין זה יובהר, כי גם  תגובתו של המומחה לטענות ב"כ התובעים על כך שהיה מקום להורות על החלפת הריצוף בדירה כולה  ולא בחלקה בלבד נשמעו משכנעות וזאת לאחר שהסביר, כי הריצוף במרפסות החוץ ובחדרי הרחצה מבוצע בשיטות אחרות וביתר הקפדה ומכאן שסביר שהריצוף באותם מקומות נעשה באופן ראוי,(ראה עמ' 21 שורות 25-30 ). בנוסף, מאחר ולא הוכח הסיכוי לשבירת השיש בעת פירוקו, לא מצאתי את מסקנת המומחה שלא להמליץ על פיצוי התובעים בגין רכיב זה כמסקנה בלתי סבירה.

 

בנסיבות האמורת לעיל, אני קובע, כי יש לקבל את כל המפורט בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בענין ליקויי הבניה בדירה ועלות תיקונם - בסך של  35,857 כערכם במועדה המקורב  להוצאת חוות הדעת ביום 15.7.05 .

 

עגמת נפש ואבדן הנאה מן הנכס :

 

בסיכומיו דרש ב"כ התובעים להורות על פיצוי התובעים בסך של 50,000 ש"ח בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובעים ואבדן ההנאה מן הנכס וב"כ הנתבעת ביקש שלא לפסוק כל פיצוי בגין רכיבים אלו .

 

בענייננו, מדובר בתובעים אשר מומחה מטעם בית המשפט קבע, כי  ליקויי הבניה בדירתם מגיעים לשווי של כ- 35,000 ¤, סכום שאינו מן הנמוכים. זאת ועוד, בין ליקויי הבניה שנמצאו בדירה, נמצאו ליקויים חמורים במספר נרחב של מקומות בריצוף הדירה.

 

לא זאת אף זאת, על פי עדות התובע, שנתקבלה על ידי , במספר מקומות בדירה, נשבר הריצוף ממש ובמספר מקומות וביניהם הסלון וחדרי השינה, שוקעת הרצפה. כן עלה מעדותו של התובע, כי בגין ליקויי הבניה נבצר ממשפחתו להשתמש בחדר אמבטיה במשך למעלה משנה .

 

 בנוסף עולה מעדות התובע, שבמשך מספר שנים לא הצליח התובע למכור דירתו בשל ליקויי הבניה וזאת לאחר שמספר רוכשים פוטנציאליים שהגיעו לדירתו והוצגו בפניהם ליקויי הבניה, הודיעו כי אינם מעוניינים ברכישת הדירה, ( עמ' 14 15 לפרוטוקול).

 

לאור כל שפורט לעיל, החלטתי להורות לנתבעת לפצות את התובעים בגין עגמת הנפש הרבה שנגרמה להם ואבדן הנאתם מן הדירה בסך של- 25,000 ש"ח.

 

דיור חלופי:

 

בתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 16.10.05, ציין מר אסא זוהר המומחה מטעם בית המשפט, כי התקופה הנדרשת לביצוע עבודות תיקון ליקויי הבניה עומדת על בין שלושה שבועות לבין חודש ימים, (ראה גם דבריו בחקירתו עמ' 25 שרות 18-19 ) וכן ציין המומחה, כי תקופה זו כוללת את פרק הזמן הדרוש להתייבשות והתקשות המשטח.

 

בנסיבותיו של העניין, אני פוסק לתובעים בגין הצורך לפנות דירתם ולהתגורר בדיור חליפי לתקופה של לפחות שלושה שבועות, סך של 10,000 ¤.

 

סוף דבר :

 

לאור כל שפורט לעיל, תשלם הנתבעת לתובעים את הסכומים הבאים :

 

בגין ליקויי הבניה – סך של  35,857 כערכם ביום 15.7.05 ובשיערוך למועד מתן פסק הדין           סך של  46,991 ש"ח.

 

בגין עגמת נפש ואבדן הנאה מן הנכס – סך של 25,000 ¤.

 

בגין הצורך בדיור חליפי  - סך של 10,000 ¤.

 

סה"כ    –          81,991 ¤.

 

 

הסכומים האמורים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ובתוספת הוצאות משפט בסך של 10,137.5 ¤ , ושכ"ט עורך דין בשיעור של 15,000 ¤ בתוספת מע"מ כדין.

 

ניתן היום י"א בחשון, תש"ע (29 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מותר לפרסום מיום  29/10/09.

 

א. חזק, שופט

002012/03א  139

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/180206613FC9DF584225765E005139B8/$FILE/B5325EB5F9422B3742257639004B8F39.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
2012_3
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : א. חזק
א. חזק
עורכי דין : אורן הסלע בנייה והשקעות בע"מ ארד ברק
אורן הסלע בנייה והשקעות בע"מ ארד ברק
Powered by Drupal, an open source content management system