נוה סער חב נ. א.צ. ברנוביץ ובנ


 

 

בתי המשפט

א  001306/06

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

 

29/10/2009

 

כב' השופט נ. ישעיה

לפני

 

  

נוה סער חברה לבנין והשקעות בע"מ

בעניין:

התובעת והנתבעת שכנגד

מ. מאנדל וי. בן אתמר

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

1 . א.צ. ברנוביץ ובניו (1985) בע"מ

2 . בנק הפועלים בע"מ

3 . עו"ד א. ארז כונס הנכסים

 

הנתבעים

והתובעים שכנגד

א. ארז, י. בן פורת

ע"י ב"כ עו"ד

 

פסק - דין

 

1.         התובעת מכרה לנתבעת 1 (להלן - ברנוביץ) מקרקעין במזרח נתניה (הידועים כחלקות 30, 29 בגוש 8006, חלקות 53, 51, 48, 47 בגוש 8007 וחלקה 103 בגוש 7933) במסגרת מספר הסכמים שנכרתו ביניהם ביום 1.10.95 (נספחים א(1) א(2) ו-א(3) לתצהיר עו"ד מאנדל ת/4).

            שטח המקרקעין, שיועד כולו לבניה על פי תכנית בנין עיר קיימת, נרכש ע"י ברנוביץ באמצעות ממון שקיבל מהמשיב 2 (להלן - הבנק).

            לימים, משלא עמדה ברנוביץ בהתחייבויותיה כלפי בנק הפועלים, החל הבנק במימוש נכסיה באמצעות כונס נכסים שמונה (הנתבע 3).

            על רקע זה, ולאור העובדה, שהיתה ידועה לצדדים בעת החתימה על ההסכמים כי זכויות הבניה הקיימות במקרקעין ישודרגו (כפי שאכן ארע באחרונה עם אישור תוכנית בנין עיר חדשה) התגלעה מחלוקת בין הבנק וכונס הנכסים שבאו בנעלי ברנוביץ, לבין התובעת שמכרה להם הנכס ובאשר לזכויות וההתחייבויות של כל אחד מהם על פי ההסכמים שנכרתו, לרבות בשאלה למי שייכות זכויות הבניה שנוספו על פי תכנית בנין העיר החדשה.

 

2.         מחלוקת זו הועמדה להכרעה בפני בית משפט זה.

            התובעת הגישה נגד הנתבעים תובענה על דרך של המרצת פתיחה (ה.פ 1624/04) לסעדים הצהרתיים המכירים בזכויותיה הקנייניות בנכס לרבות בשטחים המסחריים והאחרים שיבנו עליו לפי הת.ב.ע החדשה (נ"ת 750/9) ולסעדים הצהרתיים נלווים אחרים כמפורט ברישא לתובענה, לרבות סעד המצהיר כי לבנק אין שעבוד על זכויות הבניה שנוספו על פי התכנית הנ"ל.

            במהלך ההתדיינות הורתה כב' הש' ע. ברון בפניה התבררה התובענה ובהסכמת הצדדים כי:

"לבקשת הצדדים ולנוכח טיבו של תיק זה יועבר התיק לסדר דין רגיל. המזכירות תפתח תיק אזרחי בהתאם. הבקשה שהוגשה על דרך של המרצת פתיחה תהווה כתב תביעה לבקשת המבקשת - התובעת".

(החלטת הש' ע. ברון מיום 17.1.06).

 

ההתדיינות נמשכה בפני (במסגרת ת.א 1306/06) על פי כתב התביעה החדש שנפתח ע"י המזכירות על פי ההחלטה הנ"ל.

לציין כי "המבקשת" שהפכה ל"תובעת", לא הגישה כתב תביעה מתוקן. לבקשתה, וכאמור בהחלטה, התובענה (שהוגשה במקור כהמרצת פתיחה) על תוכנה ועל הסעדים המבוקשים במסגרתה, נותרה בעינה ללא הכנסת תוספות או שינויים כלשהם למעט שינוי הכותרת מהמרצת פתיחה לכתב תביעה.

באופן זה התנהלה ההתדיינות בפני ונחקרו המצהירים מטעם שני הצדדים.

 

3.         עיון בסיכומים שהוגשו בתום שמיעת הראיות, ובסיכומי התובעת בפרט מעלה כי עתירת התובעת היא לסעדים הצהרתיים בלבד, בעוד שבמהותה היא כספית בעיקרה. כך עולה מסיכומי התובעת, אשר בסעיף 122 שבהם טוענת היא שהיא זכאית "לתשלום הסכומים שפורטו לעיל בתצהירי (תצהירו של מאנדל) עבור יתרת התמורה שלא שולמה עדיין לתובעת. ומכל מקום זכאית התובעת לכל הפחות לקבל תשלום בגין מכירת זכויות שלא שועבדו לבנק הפועלים...".

כל הסעדים ההצהרתיים שהתבקשו נועדו, אם כך, לו היו מוענקים לתובעים, להניח תשתית עובדתית מוצקה על בסיסה תתבע היא במסגרת הליך משפטי אחר את הכספים המגיעים לה, לדעתה, על יסוד ההצהרות שהתבקשו על ידה במסגרת התובענה.

 

לתובעת אין צורך בהצהרות שבקשה ואין היא נזקקת להן, אלא לשם קבלת הסעד הכספי המבוקש על ידה אותו היא אמורה לתבוע מהנתבעים מן הסתם, במסגרת הליך משפטי נוסף (אם תזכה בסעדים המבוקשים על ידה במסגרת תובענה זו).

 

4.         בנסיבות אלה, ולאור העובדה כי הנתבעים מכרו זה מכבר את זכויותיהם בנכס, לרבות זכויות הבניה שנוספו על פי הת.ב.ע החדשה, ואשר הבעלות עליהן שנויה במחלוקת בין הצדדים אין ברנוביץ מסוגלת לקיים את התחייבותה, הנטענת ע"י התובעת, אף אם "יכיר" בה בית המשפט. משכך ואף התובעת מודה באמור בכך, זכאית התובעת לפיצוי כספי במקום הזכויות "שנגזלו" ממנה לטענתה.

            עינינו רואות, איפוא, כי מדובר בתובענה שהיא במהותה כספית.

 

5.         במקרים כאלה, כך נקבע לא אחת ע"י בית המשפט העליון אין לאפשר כפל התדיינות או התדיינות "לשיעורין" ע"י הגשת תובענה לסעד הצהרתי בתחילה (ובכך אף לחסוך תשלום אגרה בשיעור ניכר) ועל בסיסה, אם התובעת תזכה בה, להגיש (במסגרת הליך משפטי נוסף) תביעה לחיוב כספי של הנתבעים.

 

            כך נקבע בר.ע.א 5321/09 ששון - בנק המזרחי (פורסם בנבו) וע.א 4076/00 נצחון צפורה בראשון בע"מ - מירם זמברובסקי בע"מ פ"ד נו(3), 41 שם נקבע:

 

"הלכה היא כי סעד הצהרתי הוא סעד בשיקול דעת. בבואו לשקול אם ליתן סעד הצהרתי, על בית המשפט לבחון, בין היתר, אם יש בידי המבקש לעתור לסעד אופרטיבי ואם התשובה לכך היא בחיוב משמע שהסעד שהתבקש הוא חלקי ובית המשפט יטה, בדרך כלל שלא לתיתו".

וכך בע.א  4861/06 חב' ברום ים המלח בע"מ - מגדל בנין חב' לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בנבו) שם נקבע:

"דעתנו היא כי ראוי היה לדחות התובענה כבר מן הטעם שלא היה זה מן הראוי ליתן סעדים הצהרתיים מקום שניתן היה לתבוע סעד כספי".

 

6.         במקרה שלפניי, אין ספק כי היעד הסופי של התובעת הוא לזכות בפיצוי או בסעד כספי לה היא זכאית, לדעתה, על יסוד ההצהרות או הקביעות העובדתיות שיינתנו לה, אם יינתנו, במסגרת תובענה זו.

            כך עולה מעיון בתובענה ובסיכומי התובעת ובכך היא אף מודה למעשה באמור בס' 122 לסיכומיה (שצוטטו לעיל).

 

            יתירה מכך: שוכנעתי וראה תצהיר מאנדל בעיקר כי ניתן היה במקרה זה לתבוע סעד כספי, במיוחד לאחר אישור התכנית נת/750/9 לאחרונה, אשר הוגשה כראיה ע"י התובעת על פי החלטתי מיום 24.5.09 ואף לפני כן.

            בנסיבות אלה ועל יסוד פסיקת בית המשפט העליון המבקשת למנוע כפל התדיינויות ואף אי תשלום האגרה הראויה, יש להימנע, ולו מטעם זה, ממתן הסעדים ההצהרתיים המבוקשים ולפיכך לדחות את התובענה.

 

7.         באשר לתביעה שכנגד:

            אף דין תובענה זו לדחיה, ולו על יסוד טענות ההגנה שהעלתה הנתבעת שכנגד, - היא התובעת - בס' 2 לסיכומיה (כנתבעת שכנגד) בדבר מחיקת תובענה זהה שהגישה התובעת שכנגד במסגרת ת.א 1518/99 בבית משפט זה על פי הסכמה שהושגה אז בין הצדדים. טענה או עובדה זו, עליה הצהיר עו"ד מאנדל בתצהירו לא הוכחשה ע"י התובעת שכנגד ואף לא נסתרה כלל.

            אף טענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת שכנגד (ס' 1 לסיכומיה) מצדיקה דחיית התביעה שכנגד.

 

8.         לאור כל האמור לעיל אני דוחה את תביעת התובעת נגד הנתבעים ואת התביעה שכנגד של הנתבעים נגד התובעת.

 

            לאור התוצאה אליה הגעתי, ישא כל צד בהוצאותיו.

 

            המזכירות תמציא פסק דין זה לב"כ הצדדים.

         

ניתן היום י"א בחשון, תש"ע (29 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.                                                                            


                                                                               

נ. ישעיה, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/96F8CDC763D94BF94225765E0040AE3B/$FILE/FC6E609778C7C4644225765E0024E2E5.html
תאריך: 
29/10/09
Case ID: 
1306_6
Case type: 
א
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : נ. ישעיה
נ. ישעיה
עורכי דין : א. ארז כונס הנכסים
א. ארז כונס הנכסים
Powered by Drupal, an open source content management system