חב' בניר כח אדם נ. עירית בת-ים


 

   

בתי המשפט

עתמ001398/08

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

 

05/11/2009

תאריך:

כב' השופט ד"ר עודד מודריק – סגן נשיא

בפני:

 

 1 . חב' בניר כח אדם

2 . רפאלוב יבגני

בעניין:


 

ארבל דב

ע"י ב"כ עו"ד


 

נ  ג  ד


 

1 . עירית בת-ים

2 . חוף בת-ים בע"מ


 

חנה כהן-מוצן

ע"י ב"כ עו"ד


 

פסק דין

 

העותרת ניהלה במשך כ-3 שנים ויותר בריכה ציבורית בחוף בת ים. בריכת המים של הבריכה לא נמדדה באמצעות שעון מדידה ובין העותרת לבין המשיבה התגלעה מחלוקת באשר להיקפי הצריכה ולשיעור החיוב באגרות מים וביוב שיש להשית על העותרת.

 

בעתירה פרטה העותרת את השגותיה השונות. בתגובה הצביעה המשיבה על שיקולי החיוב  שהושת על העותרת ועל היקפי החוב שלה בעניין זה.

 

לאחר שקוימו מספר דיונים בתיק ולאחר ניסיונות חוזרים ונשנים לגבש הסדר בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט הסכימו הצדדים לכך שבית המשפט יבחן את הטענות והמענות וכן יבחן את האפשרות לקבוע את שיעור החיוב שיושת על העותרת על בסיס השוואה לחיובי הזכיין המפעיל כעת את הבריכה ואשר צריכת המים שלו נמדדת באמצעות מד מים. כמו כן, הוסמך בית המשפט ליתן את פסק הדין על דרך פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט.

 

לבקשתי הציגה המשיבה תחשיב מדויק של צריכת המים של הזכיין הנוכחי בין אוקטובר 2008 לבין ספטמבר 2009 , שיערכה את הצריכה הממוצעת  לפי תעריפי המים במועדים הרלוונטיים לתקופה שבה ניהלה העותרת את הבריכה, הפחיתה את סכומי התשלומים ששולמו על ידי העותרת וחישבה את שיעור הנחת אגרת ביוב המקובלת באיגוד ערים דן.

החיובים שהוטלו על העותרת הם חיובים מוערכים (בהעדר שעון מדידה). לעניין חיובי הזכיין הנוכחי טוענת המשיבה שהלה הצמיד מגנט לשעון המדידה העוצר את תנועת מד המים ומקטין באופן מלאכותי ומרמתי את שיעור הצריכה.

 

העותרים טוענים שצריכת המים בתקופה שהבריכה נוהלה בידיהם הייתה נמוכה יותר מזו של הזכיין הנוכחי ובעיקר לצורך חישובי אגרת הביוב צריך לקחת בחשבון התאיידות המים בבריכה וריקון מימי הבריכה ישירות לים באופן שהמים לא זורמים לביוב ומקטינים את היקף השימוש במים המחושב לצורך קביעת אגרת הביוב.

 

כיוון שהוסמכתי לקבוע את פסק הדין על דרך הפשרה נראה לי כנכון ביותר לבסס את הכרעתי על היקפי הצריכה של הזכיין הנוכחי. בגדרה של גישה זו עלי להתעלם מן הטענה של הקטנה מלאכותית של היקף הצריכה באמצעות פעולת מרמה המיוחסת לזכיין הנוכחי. שכן, הטענות בעניין זה מצד העירייה הן כרגע טענות בעלמא וכל עוד לא הוכחו, לא יכול להשעין את פסיקתי על האפשרות שיש ממש בטענות.

 

לפיכך אני מאמץ אל פסק דין זה את הודעת העירייה מיום 28.10.09 המתארת סך צריכת מים וביוב לזכיין הנוכחי ומחשבת לפי זה את סכום החיוב שיש להטיל על העותרת.

 

תחשיב חיובי המים

בדיקת העירייה את צריכת הזכיין הנוכחי מעלה היקף בשנת מס אחת של 9,240 מ"ק. צריכה זו משקפת חיוב דו חודשי ממוצע של 1,540 מ"ק.

 

הכפלת החיובים הדו חודשיים בתעריפי המים הרלוונטיים לעותרת מוליכה לתוצאה של חיובי מים ללא ריבית והצמדה לשנת מס אחת בסך 169,068.90 ש"ח. מסכום זה יש להפחית תשלומים מים ששולמו על ידי העותרת המסתכמים ב-78,445.46 ש"ח וכן ריבית והצמדה על הסכומים ששולמו בשיעור 37,398.74 ש"ח.

 

התוצאה המתקבלת מן התחשיב האמור היא שהחוב הנותר עבור מים כולל ריבית והצמדה ובהפחתה של תשלומי העותרת על הריבית וההצמדה שצברו היא 128,012.18 ש"ח.

תחשיב חיובי הביוב

הכפלת החיובי הדו חודשיים בתעריפי הביוב הרלוונטיים לעותרת מוליכה לחיוב בשנת מס אחת בסך 160,076.84 ש"ח. מסכום זה יש להפחית את תשלומי הביוב ששולמו על ידי העותרת המסתכמים ב-43,242.03 ש"ח. לסכום זה יש להוסיף ריבית והצמדה בסך 44,842.31 ש"ח.

 

סך החיוב עבור ביוב כולל ריבית והצמדה ובהפחתה של תשלומי העותרת הוא 161,677.12 ש"ח.

 

הנחה על חיובי ביוב

העירייה הסכימה להכיר בהנחה בשיעור של 10% לאגרת ביוב איגוד ערים דן. תעריף אגרת ביוב עירונית לכל מ"ק הוא 82 אג' (נכון לשנת 2008). תעריף אגרת ביוב איגוד ערים דן הוא 1.34 ש"ח  למ"ק (נכון לשנת 2008). כלומר תעריף אגרת ביוב עירונית הוא כ-61% מאגרת הביוב איגוד ערים דן.

 

על בסיס נתונים אלה אומרת העירייה כי את סך חיובי הביוב, היינו 161,677 ש"ח יש להכפיל      ב-61% והתוצאה – 98,624.26 ש"ח היא החיוב המלא עבור אגרת ביוב איגוד ערים דן. מן הסכום הזה יש לחשב את ההנחה בשיעור 10%.

 

לעניות דעתי נשקפת מן התחשיב שערכה העירייה טעות חשבונית קטנה. אם סך חיובי הביוב הוא 161,677 והם נחלקים כך ששיעור האגרה העירונית הוא 61% משיעור האגרה של איגוד הערים, כי אז שיעור האגרה לאיגוד הערים הוא 100,420 ש"ח (פער של קרוב ל-2,000 ש"ח לעומת חישוב העירייה). אני קובע את שיעור האגרה לאיגוד הערים לפי התחשיב שערכתי להיות 100,420 ש"ח. ההנחה מסכום אחרון זה היא בת 10,042 ש"ח.

 

התוצאה היא שמחיובי הביוב בסך 161,677 ש"ח יש להפחית הנחה בסך 10,042 ש"ח כך שחוב העותרת בגין ביוב הוא 151,625 ש"ח.

 

הפחתה בגין מי הבריכות הנשפכים לים

מוסכם שמי הבריכה המוחלפים מידי עת נשפכים לים ולא למערכת הביוב. לפיכך אין מקום להביא את המים הללו בחישוב אגרת הביוב.

הבריכה מורכבת מבריכת שחיה לבוגרים ומבריכה או בריכות שחיה לפעוטות. בריכת הבוגרים אורכה 25 מ' ורוחבה 15 מ' (לא קיבלתי נתונים על העומק הממוצע אך אני מעריך אותו ב-1 מ'). מקובל שמימי בריכת הבוגרים מוחלפים פעם בעונה.

 

מימי בריכת הפעוטות לפי הנטען מוחלפים מידי יום, לא נמסרו נתוני אורך רוחב ועומק של הבריכה או בריכות הפעוטות אך נטען שנפחן הוא 85 מ"ק וכן נטען שבעונה יש כ-75 ימי הפעלה של הבריכה.

 

העירייה לא הציגה נתונים סותרים.

 

נוכח האמור אני סבור שמחיובי אגרת הביוב יש להפחית 375 מ"ק לשנה בגין בריכת הבוגרים      ו-1,360 מ"ק לשנה בגין בריכת הפעוטות (לפי חישוב המתבסס על החלפה של 85 מ"ק פעמיים בשבוע במשך 8 שבועות של הפעלה).

 

התוצאה

הפועל היוצא מן התחשיב המפורט לעיל הוא שהעותרת מחויבת כדלקמן:

א)      בגין צריכת מים סך  128,012 ש"ח.

ב)      בגין אגרת ביוב  151,625 ש"ח.

 

סכום החוב המצורף הוא 279,637 ש"ח.

 

מן הסכום הזה יש לנכות את הפחתת אגרת הביוב בשל מימי הבריכות המוחלפים (1,735 מ"ק לשנה). על העירייה לחשב ולשערך את סכום הניכוי ולהוציא הודעת חיוב מסכמת לעותרת.

 

ניתן היום י"ח בחשון, תש"ע (5 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא לצדדים את פסק הדין.                                                                               

השופט ד"ר עודד מודריק – סגן נשיא

חכ

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/E84169060BC012A8422576650057C636/$FILE/E332367DB259E6644225765700467491.html
תאריך: 
05/11/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : השופט ד"ר עודד מודריק – סגן נשיא
השופט ד"ר עודד מודריק – סגן נשיא
Powered by Drupal, an open source content management system