כוכבי נ. כלל חב' לביטוח בע"מ


 

   

בתי המשפט


 

א  013950/08

בבית משפט השלום בירושלים

16/12/2009

תאריך:

כב' השופטת עירית כהן

בפני:

 

 
 

כוכבי אליקים

בעניין:

התובע

ע"י ב"כ עו"ד עמיקם חרל"פ

 


 

נ  ג  ד


 


 

1 . כלל חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אילן ירון ואח'

2. המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) – עניינו הסתיים


 

הנתבעים

ע"י ב"כ עו"ד אריה כרמלי


 

 


פסק דין

 


]

1.       התובע נפצע בתאונת דרכים שאירעה ביום 21.3.05.

2.       בין הצדדים אין מחלוקת בשאלת החבות. המחלוקת נוגעת לגובה הפיצוי המגיע לתובע.

חוות הדעת הרפואית

3.       ד"ר נפתלי רובינשטיין מונה בהסכמת הצדדים לשמש כמומחה בתחום האורטופדיה.

4.       בחוות דעת מיום 5.12.06 קבע ד"ר רובינשטיין כי לתובע נכות צמיתה בגובה 5%.

      בבדיקתו מצא ד"ר רובינשטיין הגבלה קלה בתנועות עמוד שדרה מותני, בכיפוף ויישור, ללא כל פחת נוירולוגי או עוות.

5.       ד"ר רובינשטיין מציין בחוות דעתו כי בעבר סבל התובע ממספר התקפי גב תחתון וצוואר לאחר מאמץ בעבודה אולם מאז ההתקף האחרון חלפו כ- 4 שנים ולכן אין לייחס את הכאבים מהם סובל התובע להתקף הקודם.

6.       ד"ר רובינשטיין אישר לתובע תקופת אי כושר כאורך חופשת המחלה שאושרה. לתובע ניתנו תעודות אי כושר מיום התאונה ועד ליום 31.5.05.

גובה הנזק

7.       התובע יליד 16.7.64. הוא היה בן 41 ביום התאונה והוא בן 45 כיום.

כאב וסבל

8.       אני פוסקת לתובע פיצוי בגין כאב וסבל על בסיס נכות בגובה 5% בצירוף ריבית מיום התאונה.

כושר ההשתכרות של התובע

9.       עובר לתאונה עבד התובע בחברת כתית בע"מ. בחברה זו הוא עבד כנהג סבל (התובע, סעיף 15 לתצהיר).

10.   התובע הגיש מספר תלושי משכורת מעבודתו בחברת כתית. מהתלושים שהוגשו עולים הנתונים הבאים:

השכר החודשי (ברוטו) בחודש דצמבר 2004 היה  7,215 ¤.

השכר החודשי (ברוטו) בחודש ינואר 2005 היה 7,079 ¤.

השכר החודשי (ברוטו) בחודש פברואר 2005 היה 6,247 ¤.

השכר הרבע שנתי כפי שדווח למוסד לביטוח לאומי היה 20,067 ¤, דהיינו 6,689 ¤ לחודש.

השכר נטו לאחר ניכוי מס הכנסה היה בתקופה זו: 5,981 ¤.

ההשלכות התפקודיות של הנכות

11.   התובע הצהיר כי בעקבות התאונה הוא נאלץ לעבור לתפקיד קל יותר, כמפעיל ציוד קרקע, ולאחר מכן עבד לתפקיד קל עוד יותר, תפקיד פקידותי בדואר בחברת אל על (התובע, סעיף 15 לתצהיר).

12.   מהחקירה הנגדית של התובע עולה כי המעבר לתפקיד של מפעיל ציוד קרקע היה על פי בקשתו (עמוד 6 לפרוטוקול). לפי עדותו, הסיבה הייתה חוסר יכולתו להמשיך ולתפקד כנהג סבל (שם).

מהתיק האישי של התובע עולה כי הבקשה לעבור לתפקיד של מפעיל ציוד קרקע אכן הייתה של התובע.

13.   התובע העיד כי הרופא התעסוקתי אישר לו לחזור לעבוד עם הגבלות (עמוד 7 לפרוטוקול). אין בתיק האישי מסמך רפואי המתייחס לבדיקת התובע לפני המעבר לעבודה כמפעיל ציוד קרקע. המסמך הרפואי הראשון בתיק הוא מיום 10.2.08. מדובר במסמך שנערך על ידי רופא תעסוקתי אשר קבע כי התובע מסוגל לעבוד כמחסנאי, עם הגבלה. מתכתובות בתיק עולה כי ההגבלה מתייחסת להליכה מרובה (דוא"ל של יפעת פרנקו מיום 11.2.08).

      התובע היה מעורב בתאונה נוספת אשר במהלכה נפגע בקרסול ביום 15.4.07 ויש להניח כי חלק מהמגבלות התפקודיות קשורות לתאונה זו.

14.   מתלושי השכר שהוגשו על ידי חברת "אל על" שהיא כיום מעסיקתו של התובע (חלק מת/1) ניתן ללמוד על שכרו של התובע לאחר התאונה.

      מהנתונים המצטברים בתלוש המשכורת של חודש דצמבר 2006 עולה כי בשנת 2006 היה השכר החודשי הממוצע (ברוטו) 5,539 ¤ והשכר נטו: 5,300 ¤.

      לפי הנתונים המצטברים בתלוש חודש דצמבר 2007 היה השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בשנה זו: 4,705 ¤. השכר נטו היה 4,648 ¤.

      לפי הנתונים המצטברים בתלוש חודש דצמבר 2008 היה השכר החודשי הממוצע (ברוטו) בשנה זו: 5,261 ¤. השכר נטו היה 5,173 ¤.

15.   מהנתונים עולה כי בפועל הייתה ירידה בשכר לאחר התאונה.

16.   לפגיעה בגב יש השלכות תפקודיות. עובר לתאונה עבד התובע בעבודה פיזית ובעבודה זו ההשפעה של הנכות משמעותית.

17.   כפי שנפסק:

"בדרך כלל, הנכות הרפואית משקפת אל נכון גם את מידת הפגיעה בכושר התיפקוד. כך, למשל, נכות רפואית בשיעור 20% עקב פגיעה בתחום האורטופדי - כמו פגיעה ביכולת התיפקוד של יד או רגל - תשקף, בדרך כלל, גם את שיעור הנכות התיפקודית.       הנפגע מוגבל בתנועותיו ובכושר פעילותו עקב אותה נכות, ואחוז הנכות הרפואית אשר נקבע לו משקף גם את אחוז נכותו התיפקודית" (ע"א 3049/93 סימא גירוגיסיאן נ' סייף רמזי, פ"ד נב  (3) 792 (1995)).

הפסד השתכרות בתקופת אי הכושר

18.   לאחר התאונה ובתקופת אי הכושר שולמו לתובע משכורות באמצעות המעביד, אשר קיבל את דמי הפגיעה, בסכום כולל של 16,414 ¤ ולא נגרם הפסד בפועל.

הפסד השתכרות בעבר

19.   מהנתונים שהוצגו עולה כי לאחר התאונה חלה ירידה בשכרו של התובע.

20.   בגין הפסד ההשתכרות בעבר מתום תקופת אי הכושר ועד היום (54 חודשים) אני פוסקת לתובע פיצוי בסך 16,149 ¤. הפיצוי חושב על בסיס הפסד בשיעור של 5% משכרו של התובע עובר לתאונה. לסכום יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.12.07 (אמצע התקופה).

הפסד השתכרות בעתיד

21.   תחשיב אקטוארי המבוסס על שכרו של התובע עובר לתאונה (5,981 ¤) נכות בשיעור של 5% עד הגיע התובע לגיל 67 (מקדם היוון: 191.2223) מגיע לסכום של 57,185 ¤.

22.   לאור העובדה שהתובע עוסק בעבודה פיזית ולאור הירידה בהכנסות בפועל אני פוסקת לתובע פיצוי בסכום זה.

הפסד פנסיה

23.   משכרו של התובע מפרישה המעבידה כספים לקרן פנסיה. הירידה בשכר גוררת אחריה ירידה של הפנסיה ולכן זכאי התובע לפיצוי גם בגין הפסד זה.

      הפסד המבוסס על 5% מ- 70% משכר בגובה 5,981 ¤ לתקופה של 13 שנים (מקדם היוון: 129.0454) החל מעוד 22 שנה (מקדם היוון כפול: 0.521893) מגיע לסכום של 14,098 ¤.

      מהסכום יש לנכות את ההפרשות שנחסכו לתובע (5% מהפסד ההשתכרות לעתיד) בסך 2,859 ¤.

      סה"כ ההפסד: 11,239 ¤.

הוצאות

24.   אני פוסקת לתובע פיצוי גלובלי בסך 1,500 ¤ בגין הוצאות.

הסכום נכון ליום פסק הדין ואין להוסיף לו הפרשי הצמדה וריבית.

ניכויי מל"ל

25.   התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

26.   מהפיצוי שנפסק יש לנכות את המענק שקיבל התובע, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד קבלתו ועד היום.

27.   אין לנכות את דמי הפגיעה, שכן חישוב הפסד ההשתכרות לקח בחשבון את תשלום דמי הפגיעה.

סיכום

28.   על הסכומים שנפסקו, לאחר ניכוי תשלומי המל"ל, יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור של 13% בצירוף מע"מ.

29.   הנתבעת תחזיר לתובע את הוצאות המשפט בהן נשא.

30.   את הסכומים שנפסקו על הנתבעת לשלם לתובע תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום כ"ט בכסלו, תש"ע (16 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים.

עירית כהן, שופטת

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/6424FFBC032C640F4225768E005202F4/$FILE/74CDA0D86035EB1F4225768E0025A29D.html
תאריך: 
16/12/09
Case ID: 
13950_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : עירית כהן
עירית כהן
עורכי דין : אילן ירון ואח' אריה כרמלי עמיקם חרל"פ
אילן ירון ואח'
אריה כרמלי
עמיקם חרל"פ
Powered by Drupal, an open source content management system