קניון קרית הממשלה באר שבע נ. פ


 

   

בתי המשפט

א  002578/09

בית משפט השלום באר שבע


 

24/12/2009

תאריך:

כבוד השופט פרסקי יעקב

בפני:

  

 

  

קניון קרית הממשלה באר שבע

בעניין:

התובע

פבה אמיר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 

הנתבעים

1 . פנחס משעלי – ע"י ב"כ עו"ד אלי ויצמן

2 . צרפתי שמואל


 


 

פסק דין

 

תביעה לפינוי הנתבעים ממושכר ששכרו בקניון קריית הממשלה בבאר שבע.

 

מבוא

1.        התובע הינו תאגיד המפעיל את קניון קרית הממשלה בבאר שבע (להלן: "הקניון"). הנתבעים הינם מי ששכרו מהקניון נכס לצורך ניהול מסעדה, (להלן: "המסעדה"). הנתבע 1 (להלן: "משעלי") הינו המחזיק במסעדה. כבר בשלב זה יאמר כי הנתבע 2 לא התגונן ולמעשה עלה מהמסמכים בתיק כי הנתבע 2 (להלן: "צרפתי") אינו מחזיק עוד במסעדה.

 

אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעים שכרו והחזיקו במסעדה החל מחודש יולי 2007 וכי דמי השכירות והניהול עד לתום שנת 2007 שולמו בסך כולל של לפחות 250,000 ¤. אין מחלוקת כי מאז ועד היום, במשך כשנתיים, לא שולמו תשלומים נוספים.

 

2.        משעלי הגיש כנגד הקניון תביעה אזרחית המתנהלת בפני כב' השופטת וולפסון, ת"א 3251/08, בבית המשפט השלום בבאר שבע. תיק זה לא הוצג בפני. יחד עם זאת, משעלי הגיש במסגרת התיק האמור בקשה שעניינה צו עשה זמני כנגד הקניון, (בש"א 3771/08), בה ביקש משעלי כי בית המשפט יורה לקניון לחבר למסעדה מים, להפעיל מחדש את מערכת המזגנים, להשיב תאורה למרפסת ולהימנע מלפרוץ את דלת המסעדה ולנתק את המערכות האמורות. הבקשה נדונה בפני כב' השופט אקסלרד אשר נתן החלטתו בבש"א האמורה (3771/08) ביום 27.1.09.

 

כב' השופט אקסלרד קבע בהחלטתו, בין היתר, כי הקניון לא היה רשאי לעשות דין לעצמו, לנתק את מערכות המים ולפרוץ את דלת מסדרון המסעדה (עמ' 26 ש' 18). עוד נקבע כי הקניון ניצל את זכותו בדרך שאינה מקובלת ובחוסר תום לב (עמ' 27 ש' 2) וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת משעלי (עמ' 27 ש' 5). יחד עם זאת קבע כב' השופט אקסלרד כי יש ליצור איזון נכון ולהביא בחשבון את ההסכמים בין הצדדים (עמ' 27 ש' 9-11). כב' השופט אקסלרד קבע כי בשל תנאי ההסכם בין הצדדים, משעלי לא יקזז סכומים שעליו לשלם מסכומים להם טוען הוא כי זכאי להם תוך שכב' השופט אקסלרד הפנה לרע"א 2592/02 חוצות היוצר חיפה נ' י.ד.ס. סקיי פאב, (ע"י כב' השופטת דורנר) שם נקבע, במקרה דומה, כי על שוכר בקניון במסגרת הסדר זמני של צו מניעה לשלם את התשלום החוזי החודשי. כאמור, כב' השופט אקסלרד קבע כי משעלי אינו רשאי לקזז חובות מדמי השכירות והניהול החודשיים וכי תנאי לכך שינתן צו עשה זמני הינו תשלום מלוא הסכומים המגיעים לקניון מתחילת השכירות ועד ליום 31.3.09 תוך הבאה בחשבון של הסכומים ששילם משעלי בפועל על דרך של חילוט ערבות בנקאית בסך 200,000 ¤ (עמ' 28 ש' 17-20).

 

 

תמצית טענות הקניון

3.        טוען הקניון כי בין הצדדים יש הסכם תקף מחודש יולי 2007 (להלן: "ההסכם"). נטען כי הכספים אותם קבע כב' השופט אקסלרד כתנאי לצו הזמני, לא שולמו עד למועד שנקצב (26.2.09). לפיכך, לקניון לא נותרה הברירה אלא להגיש תביעת פינוי לבית המשפט. טוען הקניון כי במשך חודשים ארוכים מאז תחילת 2008, ניסה להביא לסילוק חובם של הנתבעים. בין היתר טוען הקניון כי תקופת השכירות של הנתבעים הסתיימה לכל המאוחר בחודש יולי 2008 וכי תקופת השכירות לא הוארכה כדין בין היתר בשל אי קיום תנאי מוקדם להארכת השכירות שהינו הודעה בדואר רשום לפחות 90 יום מראש. ליום הגשת התביעה טוען הקניון לחוב העולה על מליון ¤. כיוון שעברו מאז ועד היום כ – 8 חודשים, סכום החוב גבוה הרבה יותר ואינו מותיר ברירה אלא לדרוש פינוי. 

 

 

תמצית טענות משעלי

4.        טוען משעלי כי ההסכם שבין הצדדים אינו תקף שכן חסר הוא את חתימת הקניון, תאריך וחסרים סכומים. נטען כי ישנם סיכומי דברים בין הנתבעים למנהל הקודם של הקניון וכי ההסכם האמיתי ומה שמחייב את משעלי הינו זכרון הדברים בכתב יד שקדם להסכם וכן הסכמות בעל פה. עוד טוען משעלי כי הקניון הפר בצורה בוטה וגסה את ההסכם עימו וכי בניגוד למובטח לו, פתח הקניון מסעדות מתחרות. לגוף הדברים טוען משעלי כי הקניון הוא שהפר ברגל גסה את כל ההסכמות שהיו בין הצדדים וכי הקניון גרם לו נזקים כבדים ביותר שהביאו לכך שלא היו לו הכנסות ולפיכך לא יכול היה לשלם. טוען משעלי כי קבלת התביעה משמעה מתן פרס למי שרומס ברגל גסה את החוק, שכן הקניון אמר לו שיפנו אותו מהמסעדה. טוען משעלי כי אינו חייב כספים לקניון אלא להפך, הקניון הוא זה שחייב.

 

 

העדויות

5.        במהלך הדיון העיד מנהל הקניון מר יעקב ארד. מטעם משעלי העיד הוא בעצמו. כן הוגש תצהיר של עובדת המסעדה, הגב' אלה רייזמן שהעידה על נזקים שנגרמו למסעדה. הגב' רייזמן לא התייצבה לדיון ונטען כי היעדרותה הינה בשל פטירת אדם קרוב (סבא). על מנת שלא לדחות הדיון, הסכים ב"כ התובעת לוותר על חקירתה של גב' רייזמן בכפוף לזכותו לטעון לגבי משקל העדות.

 

דיון

כבר בשלב זה מקדים אני את המאוחר ומסקנתי הינה שיש לקבל התביעה.

 

6.        כפי שצוין בפתיח לפסק הדין, אין מחלוקת כי דמי השכירות והניהול לחמשת החודשים האחרונים של שנת 2007 שולמו במלואם בסך 250,000 ¤ לפחות, כלומר כ – 50,000 ¤ לחודש. מאז ועד היום, חלפו כשנתיים והנתבעים לא שילמו כל סכום נוסף. משעלי טען ששילם את החוב באמצעות חילוט הערבות הבנקאית. אין מחלוקת כי הערבות הבנקאית הינה על סך 200,000 ¤. הקניון צירף מסמך המפרט את החוב עד לחודש מאי 2009, כלומר חוב של שנה וחצי בסך של למעלה ממליון ¤ ומאז חלפו חודשים נוספים. גם אם נכלול את סכום הערבות, עדיין, החוב גדול.

 

7.        משעלי לא צירף תחשיב ממשי מטעמו. בסע' כ"ד לתצהירו, עורך משעלי חשבון ולפיו הקניון חב לו כספים. עיון בחישוב מעלה כי לשיטת משעלי, עליו לשלם לקניון סך של 8,960 $ לחודש. חישוב מהיר מביא לכך שגם אם נלך לפי שיטת משעלי, מדובר בסך של למעלה מ 30,000 ¤ לחודש. מכפלה של 24 חודשים מביאה לסכום העומד על למעלה מ 600,000 ¤, כלומר לפחות פי שלוש מסכום הערבות שחולטה.

 

ההסכם בין הצדדים, עליו חתם משעלי מחודש יולי 2007 קובע כי אין זכות קיזוז (סע' 11), בשל חובות של חברת הניהול. לפיכך, תנאי מוקדם להמשך הזכות להחזיק במושכר הינו תשלום דמי השכירות. למשעלי טענות רבות אשר יתבררו בתביעה האזרחית שהגיש. בבסיס הדברים עליו לשלם את התשלומים השוטפים. 

 

8.        טוען משעלי כי הקניון שלא כדין, הפריע לו לעבוד ולייצר הכנסה, כשחסם את תשתיות: המיזוג, המים ועוד. לפיכך, הקניון הפר באופן בסיסי ביותר וברגל גסה את ההסכם עימו. טענה זו אין לקבל. משעלי פנה בבש"א 3771/08 שלעיל לכב' השופט אקסלרד וביקש סעד של צו עשה זמני. משעלי זכה וכב' השופט אקסלרד קבע את התנאים לכך שיוכל להמשיך ולעבוד ללא כל הפרעה ולייצר הכנסה. ככול שהקניון "הפריע" למשעלי לייצר הכנסה, וככול שהקניון פעל בניגוד להחלטת כב' השופט אקסלרד, משעלי יכול היה לפנות ולבקש סעדים מתאימים. משעלי לא עשה כן ואינו יכול לטעון כי לא יכול היה לשלם בשל כך שהקניון לא אפשר לו להפעיל את המסעדה.

 

9.        למשעלי טענות לפיהן ההסכם עם הקניון אינו תקף וכי מה שתקף הם סיכומים בעל פה ומסמך בכתב יד מול מנהלה הקודם של הקניון. יחד עם האמור, עלה כי משעלי דווקא סבור כי יש תוקף להסכם עליו הוא חתום. בנספח ד' לתצהירו של מנהל הקניון מר ארד יש חלופת מכתבים בנוגע לתשלומים במסעדה. משעלי נשאל שאלות שונות על חלופת המכתבים ועדותו לא הניחה את דעתי. כך למשל, מכתב מיום 3.3.08, שכותרתו "הצעה להמשך שכירות", מכתב שלכאורה החותם עליו הינו משעלי וכי נייר המכתבים הינו של המסעדה, מר משעלי טוען כי: "אולי הפקידה כתבה בשמו והוא אינו מכיר את המכתב". ביום 12.3.09 נשלח למשעלי מכתב התרעה על ידי משרד ב"כ הקניון. יום למחרת ניתנה תשובה למכתב זה על ידי ב"כ של משעלי, אחיו, עו"ד אברהם משעלי ובו התייחסות להסכם. משעלי בעדותו השיב שאינו יכול להגיד האם אחיו ייצג אותו באותו מועד. בהמשך עדותו, טוען משעלי שהמכתב לא היה על דעתו. משעלי מחד טוען שאין חוזה מחייב בינו לקניון אולם מנגד אינו יכול להתייחס לשאלה מדוע היה צריך לשלוח מכתב שעניינו מימוש האופציה בהתאם להסכם.

 

גם אם סבור משעלי כי השטח שלגביו עליו לשלם, קטן יותר וגם אם לשיטתו דמי הניהול לפיכך קטנים יותר, עדיין, משעלי לא שילם מיוזמתו דבר בשנתיים האחרונות. כאמור, משעלי ראה את ההסכם עליו חתם כהסכם מחייב בהתאם לחלופת המכתבים, נספח א' לתצהיר מר ארד. אמנם, הסכם השכירות לוקה במספר פגמים כמו העדר תאריך וחתימה של הקניון אולם סבור אני כי מדובר בהסכם מחייב. אמנם, משעלי הציג סיכום בכתב יד מיום 12.7.09 עם מנהל הקניון הקודם אולם סיכום זה מכפיף עצמו להסכם חתום. אמנם, משעלי הציג סיכום מול מר ארד שעניינו מחיר מופחת בדמי השכירות אולם אף כאן נקבע כי הדברים הינם בכפוף לאישור הנהלת הקניון. כפי שנראה להלן, משעלי טוען מחד לבטלות ההסכם אולם מאידך, מסתמך על ההסכם לצורך טענת זכותו בתקופת האופציה לשכירות המסעדה.

 

10.      בחלופת המכתבים שבין הקניון למשעלי נדרש משעלי לפנות את המסעדה בהעדר תשלום. אם אין הסכם שכירות מחייב, בהתאם לסע' 19 לחוק השכירות והשאילה התשל"א - 1971 זכאי בעל המקרקעין לדרוש פינוי בהודעה בכתב, בתוך זמן סביר, דבר שבוצע במכתב ב"כ הקניון למשעלי. (מכתבים מיום 25.3.08, 7.4.08 ועוד).  

 

11.      אשר לטענת מימוש האופציה בהסכם. נספח י"א לתצהירו של מר משעלי כולל מכתב מאת עורך דין אברהם משעלי מיום 3.7.08. במכתב זה מודיע משעלי באמצעות עו"ד אברהם משעלי על מימוש האופציה. לתצהיר מצורף מסמך ממועד מוקדם יותר, מיום 2.4.08 ובו הודיע משעלי על שכירה מחדש של המסעדה. משעלי לא יכול היה להסביר מדוע המסמך המוקדם מחודש אפריל לא צורף בהליך בפני כב' השופט אקסלרד ומדוע במכתבו של עו"ד אברהם משעלי מיום 3.7.08 לא צוין כי כבר שלושה חודשים קודם לכן הודע לקניון על מימוש האופציה. בנוסף, לא הוכח שהמסמך מיום 2.4.08 הגיע לקניון או כי נשלח בדואר רשום כדרישת ההסכם. מכאן שמשעלי לא הוכיח הארכת השכירות בהתאם לאופציה.

 

12.      קושי נוסף בנוגע לאופציה להארכת השכירות נובע מכך שההסכם המקורי הינו בין הקניון לנתבעים ביחד ולחוד. כאשר רק אחד מיחידי השוכרים של נכס מבקש להאריך אופציה, קשה שלא לתהות האם גורם זה סבור כי יש לו זכות, פשוט להודיע על תקופת שכירות נוספת שאינה ביחד ולחוד עם השוכר השני וללא אישור הקניון.

 

 

סיכום

13.      מסקנתי בעיקרם של דברים הינה, שהנתבעים הפרו את ההסכם עם הקניון בכך שאינם משלמים בשנתיים האחרונות את התשלומים החודשיים הנדרשים כדמי שכירות וניהול וכי החוב שנצבר עומד על מאות אלפי ¤ אם לא למעלה ממיליון ¤. דחיתי את טענתו של משעלי ולפיה מי שהפר את הסכם השכירות הוא הקניון. מצאתי כי משעלי אינו מחזיק כיום במסעדה בהתאם להסכם.

 

לאור האמור, אני מורה על קבלת התביעה ומורה על פינויים של הנתבעים מהמסעדה. על מנת לאפשר לנתבעים או מי מהם הזדמנות להתארגן או לערער על פסק הדין, אני מורה על עיכוב ביצוע פסק הדין למשך 45 יום.

 

הנתבע 1, מר פנחס משעלי אשר התנגד לתביעה ישא בהוצאות התובעת ושכ"ט עורך דין בסכום כולל של 10,000 ¤ בתוספת מע"מ.

 

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

 

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. 

 

ניתנה היום ז' בטבת, תש"ע (24 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

יעקב פרסקי, שופט


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/F8EB555E4EC7823F42257696005193F3/$FILE/D3DDF03B9F130A35422576950026808D.html
תאריך: 
24/12/09
Case ID: 
2578_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : יעקב פרסקי
יעקב פרסקי
Powered by Drupal, an open source content management system