תלמים בע"מ נ' מ.א. לכיש


 

   

בתי המשפט

עתמ000379/09

בימ"ש לעניינים מינהליים ב"ש

 

03/01/2010

תאריך:

שופט: ס.נ. אזולאי ברוך

בפני:

 

 תלמים מושב עובדים להתיישבות בע"מ

בעניין:

העותרת

 


 

נ  ג  ד


 

מועצה אזורית לכיש

המשיבה

 


 

ב"כ העותרת עו"ד צוקר

ב"כ המשיבה עו"ד יצחק שטרית ועו"ד ברק אליהו.

נוכחים:

 


פסק דין

 

מדובר בעתירה מנהלית ובקשה למתן צו ביניים האוסרים על המשיבה להמשיך בהליכי גביה של  מיסי ארנונה על פי פקודת המסים (גביה) (להלן: הפקודה), ולהורות על ביטול עיקולים שהוטלו על חשבונות בנק של העותרת במסגרת אותם הליכי גביה. לטענות העותרת:

א.      מרבית סכום החוב מתייחסת לשנות מס של למעלה מ-10 שנים, ואף אם הוטל מס מעולם, שגם בקשר לכך יש ספק, חלה עליו התיישנות.

ב.      לא התקיימו התנאים המוקדמים לנקיטה באמצעי גביה על פי הפקודה הנ"ל. ביום 10.9.09 פנה מזכיר העותרת לגב' אורנה כהן, מנהלת אגף הגביה של המשיבה, וביקש להמציא לו העתקי מסמכים הקשורים למיסי הארנונה של העותרת, ובהם מסמך על הטלת הארנונה, תעודה על מינויו של גובה הארנונה ואישור המעיד על המצאות המצאת התראה על פי סעיף 4 לפקודה, אך לא נמסרו לו  המסמכים הנ"ל.

מנגד הגיעו לידיו העתקים של הודעת העיקול, דרישת התשלום ומסמך נוסף, כפי שנמסר לבנקים בהם בוצע העיקול (נספחים א/1 עד א/3 לעתירה).

ג.       לדברי מזכיר המשיבה, אליעזר סיגרון, בשנים האחרונות לא נמסרה לו דרישת התשלום שנכללה במסמכים הנ"ל, והובא לידיעתו כי הדרישה הנ"ל נמסרה למזכירות היישוב.

ד.      מהמסמכים הנ"ל עולה כי חלה התיישנות על החוב של 38,000 ¤ מתוך סכום של 75,343 ¤ הנקוב בדרישת התשלום, ולאור המחלוקת בפסיקה ביחס להתיישנות של חוב ארנונה, יש לאפשר למשיבה לקיים בירור בעניין.

ה.     בין העותרת ובין המשיבה קיימות התחשבנויות והתקזזויות שמתייחסות בין השאר לחשבון הארנונה, שבמסגרתם חבה המשיבה לעותרת סכום של 67,000 ¤.

ו.         למעלה ממחצית סכום החוב, מקורו בחוב שלפני למעלה מ-10 שנים, וגם יתרת החוב הינה משנים 2006-2007, ולאור זאת היה שיהוי בנקיטה בהליך, שגרם לנזק רב למשיבה, בכך שאינה יכולה להביא את ראיותיה. בכך יש כדי ליצור מניעות כלפי המשיבה ביחס לגביית החוב.

ז.       החוב שנוי במחלוקת ועל כן לא ניתן לגביה לפי פקודת המסים (גביה).

 

3.      בתשובה טענה המשיבה:

א.      נגד המשיבה מתנהלים הליכי עיקול מזה 10 שנים, ורק כשנתפס העיקול, היא הגישה את העתירה והבקשה נשוא הדיון.

ב.      המשיבה לא הגישה כל השגה על הודעות השומה שנשלחו אליה בהמלך השנים.

ג.       למשיבה חוב ארנונה על סך 93,618.30 ¤ לשנים 2006 עד היום.

ד.      הודעות השומה נשלחו למשיבה במהלך השנים, ומשהתעלמה המשיבה מהן, נשלחו לה התראות וצוי עיקול. מדו"ח שלבי הטיפול שצורף כנספח א' עולה כי הדוח מפרט הסדרי חוב שנעשו עם המבקשת, התראות שנשלחו אליה ועיקולים שנעשו נגדה.

ה.     ביחס לטענתו של אליעזר סיגרון, מזכיר העותרת, הוא פנה למנהלי אגף הגביה בטענה שלא קיבל התראה לתשלום וביקש העתק מההתראה, ולא דרש את כל המסמכים שנטענו בעתירה. באותו יום נשלח אליו העתק מההתראה (נספח א'2 לעתירה). בנוסף הוציאה מנהלת האגף דף ריכוז חובות מיסי ארנונה על מנת להסביר לאליעזר סיגרון את פרוט יתרת החוב (נספח א'3 לעתירה). הודעות תשלום והתראות נשלחו בדואר רגיל ולא בדואר רשום.

ו.         לאחר שהוטל העיקול ביחס לחובות העותרת, התקיימה פגישה בין גזבר המשיבה, מנהלת מחלקת הגביה ומר ש. דורני, חבר הנהלת המשיבה ונציג העותרת, בה הוסברו פרטי החוב של העותרת.

בשנים 1996 עד 2009, הוטלו עיקולים רבים על כספי העותרת, כך שהעותרת ידעה על כך, (נספח א' לעתירה), ונעשו קיזוזים בגין כספים המגיעים לעותרת מהמשיבה.

ז.       ביחס לטענת ההתיישנות, מסמל הקוד 997 חובות עד שנת 2004, ולא חובות של לפני- 10 שנים. החוב עד שנת 2004 הינו בסך 20,657 ¤ שיכול היה להתייחס למהלך שלוש שנים שקדמו לכך ולא מעבר לכך.

ח.     לא הייתה הבטחה כי סכומי הארנונה יקוזזו. 

ט.      הטענות הנ"ל אומתו בתצהירים של מנהלת אגף הגביה.

 

4.      דיון:

לאחר עיון בחומר שהועמד לעיוני ובטענות הצדדים נראה לי שאין להתערב בהחלטות המשיבה. מחומר הראיות עולה כי נשלחו למשיבה הודעות חיוב ומס והודעות על עיקולים במהלך השנים, ונעשו איתה הסדרים בקשר לכך, ואין זה סביר כי לא ידעה על הודעות החיוב ועל העיקולים. המשיבה לא נקטה בכל הליך של השגה או הליך כנגד העיקולים במשך זמן רב, ורק משנתפס העיקול האחרון הגישה את העתירה והבקשה נשוא הדיון.

בנוסף ב"כ המשיבה הודיע בדיון מיום 23.09.09 כי הוא מסכים שתוגש השגה, שתינתן החלטה בהשגה ולאחריה תוכל העותרת להגיש ערר, בלי לפגוע בטענות המשיבה לגבי תקפות העיקול.

בנסיבות אלו נראה לי שאין מקום להענות לבקשה למתן הסעד המבוקש, ועל כן אני דוחה את העתירה ומבטל את צו הביניים שניתן מיום 13.09.09.

כמו כן אני מחייב את העותרת בהוצאות ושכר טירחת העו"ד של המשיבה בסך 5,000 ¤ בתוספת מע"מ.

 

ניתן היום י' בטבת, תש"ע (27 בדצמבר 2009) בהעדר הצדדים.


 

                                                                                         ברוך אזולאי, שופט

                                                                                       ס.נשיא

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A9B22F4818B0A99E422576A000519DE0/$FILE/A7EA7C344CEAEDB24225769900297F01.html
תאריך: 
03/01/10
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
שופטים : שופט: ס.נ. אזולאי ברוך
שופט: ס.נ. אזולאי ברוך
Powered by Drupal, an open source content management system