אהרונוב נ. בנק מזרחי טפחו


 

   

בתי המשפט

עא 001001/09

בית משפט השלום באר שבע


 

05/01/2010

תאריך:

כב' השופטת מיכל וולפסון

בפני:

 

 

 


 

אהרונוב מורד

בעניין:

המערער

סורני אליאב

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

בנק מזרחי טפחות בע"מ


 

המשיב

דוגין אמיר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 


פסק דין

ערעור על החלטת כב' הרשמת איילת ג'רבי מיום 29/12/08 על כך שלא התקבלו חלק מטענות ההגנה שהועלו בבקשה למחיקה על הסף ורשות להגן (בש"א 3437/07). הבקשה הוגשה בתביעה של המשיב, שהוגשה בסדר דין מקוצר, כנגד ערב להשבת יתרת הלוואה לאחר מימוש משכנתא. טענות המערער הן ביחס לטענות ההגנה הבאות:

(א)        התיישנות.


(ב)        נטען כי השאלות שהועלו בבר"ל טעונות שמיעת ראיות ועל כן לא ניתן לדחות אותן ללא שמיעת ראיות. 

(ג)         ההלוואה ניתנה לשתי לוות הגם שרק אחת נדרשה להלוואה לרכישת דירה ומשכנה את זכויותיה בדירה. עובדה זו לא נחשפה בפני הערב. 

(ד)        הבנק נתן הלוואה על בסיס סכום העסקה בחוזה המכר בהתעלם מכך שהסכום בחוזה גבוה ב – 10,000 $ מהעסקה בזכרון הדברים.

(ה)        הבנק לא יידע את הערב על שורה של נתונים שפורטו בבקשה לרשות להגן, ושהיה על הבנק להסביר לו, ובכלל זה כי לאור סכום ההלוואה שניתן, 253,000 ¤, נשלל מעמדו כערב מוגן.

(ו)         הלווה השנייה לא המציאה כל בטוחה בניגוד להסכם ההלוואה.

(ז)         הרשמת שללה את זכות הקיזוז בהעדר פירוט – שלא כדין.

 

טענות המשיב:

(א)        ב"כ המערער גלש מעבר לטענותיו בבר"ל ובטיעון בעל פה, הוא גם גלש מעבר לטענותיו בערעור.

(ב)        טענת ההתיישנות נזנחה ע"י ב"כ המערער בשלב הסיכומים בבר"ל: מכל מקום על הבנק קודם כל לממש את המשכנתא ורק אחר כך לפנות להליכי גבייה של יתרת החוב.

לא מבקשים לממש משכנתא על הפיגור הראשון. בין הפיגור הראשון למימוש היו תקופות שהלווה כן שילמה את החוב. ב"כ המשיב צירף דפי חשבון להוכיח זאת.

(ג)         המערער לא ביסס את הטענה שהמחיר של הדירה היה מופקע ובכל מקרה החלטת כב' הרשמת כי החוזה השנתי הוא הקובע הייתה נכונה משפטית.

(ד)        טענות המערער כי לא נהנה מפירות ההלוואה, וגם לא הודע לו כי יתכן והדירה תימכר בפחות משוויה – הן הרחבת חזית.

(ה)        הרשמת כן שמעה עדים – כי המערער נחקר. 

(ו)         אין פגם בכך שההלוואה נלקחה ע"י שתי לוות ורק אחת משכנה נכס. הסכם ההלוואה על כל הנתונים בהסכם הונחו בפני הערב והוא רק הרוויח מכך.

(ז)         המערער אישר בחתימתו שהוא יודע שאינו ערב מוגן, אלא ערב רגיל. מכל מקום היה עליו לקרוא את ההסכם או להיעזר במישהו שיתרגם לו את תוכן המסמכים לשפתו.

(ח)        אי העמדת בטוחות – טענה לא ברורה שכן הדירה הועמדה כבטוחה – (סעיף 8א' להסכם ההלוואה).

(ט)        קיזוז פיצוי על נזק – לא הועלה בבר"ל.

 

בתשובה השיב ב"כ המערער

(א)        לגבי טענת ההתיישנות–היא לא נזנחה אלא כב' הרשמת סירבה לדון בה (בש"א 1630/07).

(ב)        לעניין אי הצגת ראיות לטענה שמחיר העסקה היה מופקע – המועד להצגת ראיות הוא בשמיעת התיק לגופו.

(ג)         הטענה שמדובר בשתי לוות שאחת שיעבדה את קנינה אינה מתיישבת עם העובדה שהמשיב אינו בנק מסחרי רגיל הנותן הלוואות אלא הוא בנק למשכנתאות.

(ד)        הבנת המערער על מה הוא חתם צריכה להתברר בשמיעת ראיות.

 

דיון והכרעה

(א)        טענת ההגנה כי ההלוואה ניתנה מעבר לשווי העסקה, כדי לשלול את מעמד הערב כערב מוגן (סעיף 3 לתצהיר התומך בבר"ל) -

            המערער הפנה בבר"ל לשתי העסקאות, זכרון הדברים וחוזה המכר (נספח א' לתצהיר התומך בבר"ל).

            מתוך טענת ההגנה לא ניתן להסיק מדוע יש להעדיף את זכרון הדברים על חוזה המכר. סיכויי ההוכחה כי ההלוואה ניתנה על יסוד חוזה המכר, ולא על יסוד זכרון הדברים כדי לפגוע במערער, לוטה בערפל ניכר.

(ב)        סיכויי הוכחת טענת ההגנה כי ההלוואה ניתנה מעבר לשוויה האמיתי של הדירה לוטים אף הם בערפל, כי לא נטען בבר"ל שהמשיב ידע שיש פער בין זכרון הדברים לחוזה.

(ג)         טענת ההגנה שהערב נפגע כי ערב ללווה שלה אין זכות קניין בדירה, וכי זו הלוואה מדומה – לא מצאתי פגם במסקנת כב' הרשמת כי הלוואה הנוספת לא העלתה ולא הורידה כי הבטוחה להלוואה הייתה הדירה שמושכנה. אינני מקבלת את ההגדרה לווה או הלוואה מדומה, כטענת הגנה מסתברת ממבנה העסקה.

(ד)        טענה שהבנק לא הסביר למערער שהוא ערב יחיד ולכן מוגן, או כי ההלוואה שניתנה הוציאה אותו מגדר מעמד של ערב יחיד – טענה זו כרוכה בטענה שהבנק, המשיב, ידע כי ההלוואה ניתנה על יסוד עסקה בסכום מוגדל מלאכותית. הסכום של ההלוואה מוציא את המערער מההגנה אפילו כערב יחיד.

(ה)        הטענה כי הלווה השנייה לא המציאה בטוחה – כב' הרשמת ג'רבי קבעה כי הטענה אינה ברורה אלו בטחונות נוספים היה על המשיב לדרוש מעבר למישכון הדירה וחתימת ערבים.

            טענת ההגנה חסרת פרטים, ונדחית מחמת העדר פירוט. העובדה כי בחוזה ההלוואה צויין כי הלווים נדרשים לעבות את ההלוואה בערבויות (סעיף 8א' להסכם ההלוואה), ללא טענה נילווית כי הבטוחות שהומצאו לא היו מספקות, אינה מבססת הגנה לכשעצמה.

(ו)         טענה כי כב' הרשמת דחתה שלא כדין טענת קיזוז – כב' הרשמת קבעה כי טענות הקיזוז שהעלה המערער לא מפורטות. טענת הקיזוז מופיעה בסעיף 11 לתצהיר המערער. העילות מפורטות אך לא הנזק. טענת קיזוז יש לפרט כמו תביעה [ע"א 1907/06 קליברה החברה לקידום מכירות בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (לא פורסם, 7/1/07) ]. לעניינינו, בהעדר פירוט הנזק הנטען לא קמה טענת קיזוז. לכן קביעת כב' הרשמת בהתייחס לסעיף זה הוא כדין. חסד עשתה כב' הרשמת עם המערער שאפשרה לו להוכיח את נזקיו על פי סעיף 22 להחלטתה הגם שהמערער לא הניח כל תשתית לנזקים הנטענים, בבחינת "ראש נזק".

(ז)         התיישנות – בתצהיר התומך בבקשה לרשות להגן לא נטען להתיישנות. די בכך כדי לדחות את טענת המערער - כי הערעור הוגש על ההחלטה מיום 20/12/08 בבש"א 3437/07.

גם ב"כ המערער אינו חולק על כך שטענת ההתיישנות הועלתה בבש"א 1630/07 (עמ' 10 לפרוטוקול מול שורה 5). לא הוגש ערעור על החלטה בבש"א 1630/07. מתוך התיק העיקרי עולה כי בש"א 1630/07 זו בקשה לביטול פסק דין שנעתרה ביום 03/07/07.

            בהליך הנוכחי אינני בוחנת את החלטת כב' הרשמת בבש"א 1630/07 ועל כן טענת המערער בנקודה זו נדחית.

            הדרך להוסיף טענת הגנה שלא נטענה היא בבקשה לאפשר למערער להגיש כתב הגנה ולהוסיף טענת הגנה נוספת.

 

סוף דבר

טענות ההגנה כי ההלוואה ניתנה בסכום מעבר לסכום שמגן על המערער, במכוון או במודע

מתקבלות בכפוף להפקדת ערבות במזומן או בערבות בנקאית כדי להבטיח את הוצאות הצד

שכנגד, כתנאי לקבלתן כטענות הגנה. אני מעמידה את הערבות על סך של 10,000 ¤ שיופקדו תוך

60 יום.

הטענה שהבנק לא הסביר למערער כי סכום ההלוואה מוציא אותו מגדר מעמד ערב יחיד (לפי

מועד מתן ההלוואה) מתקבלת. המקום למסקנה כי על הערב לשאת בתוצאות חתימתו הוא בשלב

כתיבת פסק הדין לאחר שמיעת הראיות.

 

יתר הטענות נדחות.

 

המשיב ישלם למערער הוצאות בסך של 5,000 ¤ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה

וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

 

ניתן היום י"ט בטבת, תש"ע (5 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי באר שבע.

 

מיכל וולפסון, שופטת

קלדנית: ב. סיגל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/456BCCAF6430389F422576A20051B736/$FILE/CE5378BD24D808854225768E003CD361.html
תאריך: 
05/01/10
Case ID: 
1001_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : מיכל וולפסון
מיכל וולפסון
עורכי דין : דוגין אמיר
דוגין אמיר
Powered by Drupal, an open source content management system