סהר" חברה לבי נ. המוסד לביטוח"


 

   

בתי המשפט

עא 003534/09

בית המשפט המחוזי בירושלים


 

14/01/2010

תאריך:

כבוד השופטת מרים מזרחי אב"ד

כבוד השופט הכהן משה יוע?ד

כבוד השופטת רות שטרנברג אליעז

לפני:

 

 

 

 
 

1 . סהר" חברה לביטוח בע"מ"

2 . אבנר-איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

בעניין:

המערערות

ע"י ב"כ עו"ד אייפרמן


 


 

 

נ  ג  ד


 


 


 

המוסד לביטוח לאומי


 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד בן-צבי עפר


 

 

 

פסק – דין

 

1.         המחלוקת בין הצדדים בתיק שלפנינו עוסקת בהוראת בית משפט קמא (כב' השופט ר' וינוגרד) בעניין הפחתת שיעור הריבית הקבוע בסעיף 6 להסכם בין המל"ל לחברות הביטוח.

 

2.         בית משפט קמא הבהיר, כי בדעתו להביא בחשבון את העובדה שהמשיב השהה את ההליכים בתובענה לפרק זמן מסוים, ובהמשך לכך קבע כי בין ה-3.11.02 לבין13.6.07 יצורפו לסכומים המגיעים למשיב הפרשי הצמדה וריבית כדין חלף ריבית הסכמית, ולאחר 13.6.07 תצטרף לסכום הכולל ריבית הסכמית עד לתשלום בפועל.

 

3.         בערעור נטען, כי על-פי דרך החישוב שפירט בית משפט קמא, נובעת תוצאה המנוגדת לכוונתו כפי שפורשה קודם לכן בפסק הדין, מאחר שהסכום הראשון כלל כבר חיוב ריבית. בכך נגרמת תוצאת כפל ריבית, המהווה כשל לוגי.  בקשה לתיקון טעות סופר נדחתה על-ידי בית משפט קמא, שהדגיש בהחלטתו כי כוונתו היתה –

"חיוב בהצמדה וריבית עד למועד שנקבע, וממנו ואילך הריבית ההסכמית (אך לא הצמדה וריבית בנוסף לה)".

 

4.         דין הערעור להידחות.

            בית משפט קמא הפחית כאמור את הריבית, בהגיעו למסקנה כי הוראת סעיף 6 להסכם היא הוראה לתשלום פיצויים מוסכמים, ובהסתמך על הוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות).

 

סמכות בית משפט קמא להפחית את הפיצוי המוסכם רחבה – והמערערת לא ערערה על היקפה - ומשהתברר סופית כי אין מדובר בטעות קולמוס, הובהר גם, כי תוצאת פסק הדין היא זו שבית משפט קמא חפץ בה מעיקרא.

 

5.         יתר-על-כן, ברור שכוונתו של בית משפט קמא להביא להפחתה של הריבית ההסכמית מצאה ביטוי בפסק הדין, בכך שהחיוב בגין ריבית הסכמית לתקופה העולה על ארבע שנים הוחלף בריבית כדין. בהחלטת בית משפט קמא בבקשה לתיקון טעות, הובהר כי לא התכוון ליותר מזה מלכתחילה, ולכן גם לא ניתן לדבר על כשל לוגי.

 

6.         נעיר, כי ברגיל ריבית שנפסקה מצטרפת לקרן (סעיף 7 לחוק פסיקת ריבית והצמדה), והריבית מצטברת כפונקציה של הזמן החולף וכביטוי למחיר הכסף.

            היות שהמערערות לא שילמו את החוב שנצבר עד ה-13.6.07, לא נעצר מירוץ חיוב הריבית, ובסופו של דבר, על-פי קביעת בית משפט קמא, עליהן לשלם גם ריבית הסכמית החלה ממועד זה ואילך.

 

7.         לאור האמור, אנו דוחים את הערעור.

 

8.         המערערות תשלמנה למשיב שכר טרחת עורך דין בסך 15,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

 

 

ניתן היום, כ"ז בטבת תש"ע (13 בינואר 2010), בהעדר.

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר.

                                                                                                       

שטרנברג אליעז רות, שופטת


 

הכהן משה יוע?ד, שופט


 

מרים מזרחי, שופטת

 

 


 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/20819DBBF8BBC233422576AB0051A219/$FILE/BBD3C510F6184465422576AA004C5F34.html
תאריך: 
14/01/10
Case ID: 
3534_9
Case type: 
עא
סיווגים
שופטים : מרים מזרחי
מרים מזרחי
עורכי דין : אייפרמן בן-צבי עפר
אייפרמן
בן-צבי עפר
Powered by Drupal, an open source content management system