אבו תורקי נ. מדינת ישראל


 

   

בתי המשפט

ע'פ 4809/09

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

27/01/2010

 

כב' השופט ר' כרמל

לפני:

 

  

אבו תורקי יעקוב

בעניין:

המערער

ע"י ב"כ עו"ד ו' גנאים

 


 

 

נ  ג  ד

 

 


 

יו"ר הועדה המחוזית  לתכנון ולבנייה ירושלים

 

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד אגולסקי

 

 

 

פסק דין

 

ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים (כב' השופטת ת' בר אשר צבן) בב"ש 7229/08, מיום 17.8.09, לפיה נדחתה בקשת המערער לביטול צו הריסה מינהלי.

 

כללי

1.       ביום 6.7.08 נחתם צו הריסה מינהלי לבית שבנה המערער, הבנוי מבלוקים ומקורה בגג פח, בשטח של כ- 27 מ"ר, בשכונת סוואחרה בירושלים. הצו הודבק על הבית ביום 7.7.08, וביום 9.7.08 הגיש המערער בקשה לבית משפט קמא לביטול הצו ולעיכוב ביצועו. הבקשה נדחתה בהחלטה מיום 16.8.09, תוך שנקבע כי המערער לא הצביע על פגם במתן הצו ולא על קיומה של עילת ביטול אחרת. נקבע כי מנין שלושים הימים לביצועו של הצו ימנה מיום 1.9.09.

 

טענות המערער

2.       המערער טוען, בין היתר, כי תצהיר מתכננת המחוז, שעל בסיסו ניתן הצו, לא ניתן מידיעה אישית והוא פגום; סביב המבנה נבנו בתים דומים רבים בנסיבות דומות; הבית בנוי על קרקע פרטית המיועדת למגורים ונמצאת בבעלות משפחתו; מוסדות התכנון לא קיימו את חובתם כלפי התושבים לדאוג לתכנון השכונה; ושגה בית משפט קמא בהתעלמו מכך שהוכח כי הבנין היה גמור ואף אוכלס.

         

3.       בנוסף, ב"כ המערער העלה טענה מקדמית לפיה ערעור זה צריך להתברר לפני מותב שלושה ולא לפני שופט אחד, זאת מאחר, שלטענתו, "הוראת סעיף 55 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984 הדנה בסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, קובעת, בס"ק (א), כי בית משפט לעניינים מקומיים ידון בעבירות לפי .... חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965...", ולטענתו, צו הריסה מנהלי אינו בא בגדר סעיף זה.

דין טענה זו להידחות: הוראת סעיף 250 לחוק התכנון והבנייה קובעת: "בעל דין בבית המשפט, בעל מקרקעין שהם נושא ההליכים בבית המשפט או – בהליכים לפי סעיף 212 – גם שוכרם של המקרקעין לתקופה כל שהיא, הרואים את עצמם נפגעים על ידי צו בית המשפט, לפי פרק זה או על ידי אי-מתן צו כאמור, רשאים, בדרך במועד שמערערים על פסק דין של בית המשפט בפלילים, לערער על הצו או על דחיית הבקשה למתן הצו, הכל לפי הענין, לפני בית המשפט המחוזי, והוא רשאי לקבל את הערעור או לדחותו או להחזיר את הדיון לבית המשפט שעל החלטתו מערערים, או לתת כל צו שבית המשפט כאמור היה רשאי לתיתו".

        המערער הנו בעל דין ובעל מקרקעין שהיו נושא ההליכים בבית משפט לעניינים מקומיים, והוא רואה עצמו נפגע על ידי אי מתן צו של בית משפט לעניינים מקומיים, זאת לאחר שבית משפט קמא דחה בקשתו לביטול צו הריסה מינהלי. על-כן, הוא רשאי לערער על החלטת בית משפט קמא "בדרך... שמערערים על פסק דין של בית המשפט בפלילים...",  כאמור בסעיף 250. דרך זו של ערעור קבועה בחוק בתי המשפט לפיה, כאמור בסעיף 37 (ב) (8), ידון בית משפט מחוזי, בשופט אחד, בערעורים על פסקי דין בעניינים שבית משפט מוסמך לדון בהם לפי סעיף 55 לחוק. הוראת סעיף 55 לחוק בתי המשפט מתייחסת לסמכות בית משפט לעניינים מקומיים לדון בעבירות שעל פי חוק התכנון והבנייה, וסעיף 250 לחוק מתייחס לדרך בה מערערים. דרך זו קבועה, כדרך המלך, בהוראת סעיף 37 (ב)(8) לחוק בתי המשפט. דרך זו מתיישבת עם המטרה התכליתית שעמדה ביסוד חקיקת סעיף 37 (ב)(8) לחוק בתי המשפט שעיקרה דיון בערעור לפני שופט אחד על החלטות בית משפט לעניינים מקומיים. יצוין, כהערת אגב, כי דרך זו, שנהגה בפועל מאז תיקון החוק, זכתה לאישורו המשתמע של בית המשפט העליון, שעה שדן בבקשות רשות ערעור שבאו לפניו בסוגיה זו לאחר שהערעור נדון לפני שופט אחד של בית המשפט המחוזי.

 

דיון

3.       לגופם של דברים: בית משפט קמא קבע כי לא הוכחה בעלות משפחת המערער בקרקע, וכי על פי התוכנית החלה במקום מיועד השטח לנוף פתוח ולא למגורים. באשר להשלמת האכלוס נקבע כי לא הוכח קיומה של אחת העילות לביטול הצו הקבועות בסעיף 238(ח) לחוק התכנון והבניה, משום שגם אם הבית הושלם ואוכלס, לא הוכח שהבניה הסתיימה למעלה מ- 60 ימים לפני שניתן תצהיר מתכננת המחוז ביום 19.6.08, על בסיסו הוצא צו ההריסה. יתרה מזו, אין נפקות לאכלוס בית כל עוד הבית אינו כשיר למגורים, ובכלל זה, בטרם חובר לביוב. זאת, לאחר שהוצא הצו אך בטרם הודבק על המבנה. בית משפט קמא מצא כי, אכלוס המבנה דנן נועד "למנוע עובדה מוגמרת".

 

4.       לפני בית משפט קמא העיד המפקח יובל אורן, שסיפר כי ביקר במבנה ביום 15.6.08, בעת שהבית היה בשלבי בניה וטרם הושלם או אוכלס, ותמך  זאת בתמונות שצילם בעת ביקור זה, בשרטוט שנערך על ידו ובדו"ח המפרט את מצב הבית. התמונות צולמו דרך חלון השירותים, שכן המבנה היה סגור ולא היו בו פועלים. צינור המים והחשמל המתחברים אליו נמשכו מבית השכנים. צינור הביוב לא היה מחובר. עוד הוצגו לבית המשפט תמונות שצילם המפקח בעת הדבקת הצו על המבנה, ביום 7.7.08, בהן נראה כי הושלם חיבור צינור הביוב וכבל החשמל וצינור המים אינם נראים עוד, אך מסביב לבית חומרי בניה רבים.

בית משפט קמא קבע, בהסתמכו על עדות זו ומהראיות שהוגשו על ידי המפקח, וכן מעדות המערער שהעיד בפניו, כי המערער ומשפחתו עברו לגור במבנה רק לאחר שהמבנה היה ראוי למגורים וחובר לביוב במועד שבין הביקור הראשון של המפקח בנכס לבין המועד בו הודבק הצו על דלת המבנה. אולם, לכך, כאמור לעיל, אין נפקות לעניין קיומה של עילה לביטול הצו.עוד קבע בית משפט קמא כי מהתמונות שצילם המפקח נראה הבית כמבנה מבודד בשטח פתוח שאין בקרבתו בתים נוספים, שלא כטענת המערער לקיומם של בתים דומים בסביבה. באשר לתצהיר מתכננת המחוז, שעל בסיסו הוצא צו ההריסה, קבע בית משפט קמא כי לא נפל כל פגם בתצהיר, בו הוצהר במפורש כי הידיעה שלה נובעת מתצהיר המפקח ומעיון בדו"ח ובשרטוט שערך ומהתמונות שצילם.

 

5.       דין הערעור להידחות. החלטת בית המשפט קמא מעוגנת היטב בראיות שבאו לפניו, ועיקרן עדות המפקח, התמונות שצולמו על ידו בזמן אמת והשרטוט שנעשה על ידו. מכל אלה עולה כי הבניה טרם הושלמה, וכידוע, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים. מסקנת בית משפט קמא, לפיה במועד מתן תצהירה של מתכננת המחוז ביום 19/6/09, חמישה ימים לאחר ביקור המפקח, בניית הבית לא הושלמה, ובכל מקרה, הבית טרם אוכלס, ובוודאי שלא הוכח שהבניה הסתיימה למעלה משישים יום קודם למתן התצהיר וכי אוכלס למעלה משלושים יום קודם לכן (סעיף 17 לפסק דינו של בית משפט קמא), נשענת איתנה על הראיות שבאו לפניו ואין בטיעוני המערערת לכרסם בקביעה זו.

 

          לפיכך, הערעור נדחה.

 

          מניין שלושים הימים יחל ביום 15/2/10.

 

          המזכירות תמציא פסק דין לצדדים ותוודא קבלתו

 

ניתן היום י"א בשבט, תש"ע (26 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                

ר' כרמל, שופט

 

קלדנית: רחל אמויאל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/A878E03C0D8F4C7B422576B8005153BA/$FILE/4A8A42626DC2C6E4422576B5002CE67C.html
תאריך: 
27/01/10
Case ID: 
4809_9
Case type: 
עפ
סיווגים
שופטים : ר' כרמל
ר' כרמל
עורכי דין : אגולסקי ו' גנאים
אגולסקי
ו' גנאים
Powered by Drupal, an open source content management system