בתי המשפט


 

הפ 000757/08

בית משפט השלום ירושלים

 

 

 

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

לפני:

 

 

 

צבי עקיבא אייזנבך

בעניין:


 

עו"ד מוריה אזרד

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

נגד

 

 


 

1. משרקי אהרון

2. משרקי ראומה

 


 

עו"ד ירון רבינוביץ

ע"י ב"כ עוה"ד

 


 

פסק דין

 

לפני בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת העדר סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בתובענה.

 

בתובענה שלפנינו, שהוגשה על דרך המרצת פתיחה, עותר המבקש להורות על אכיפת הסכם המכר שנערך בין הצדדים ביום 29/8/02 (להלן: ההסכם) וכן להורות כי הודעות הביטול של הסכם המכר, שנשלחו על ידי הנתבעים , חסרות תוקף ובטלות.

 

עיון בכתב התביעה מגלה כי במסגרת ההסכם נשוא התובענה התחייבו הנתבעים להצמיד לתובע את זכויותיהם ברכוש המשותף, וכן להקנות לתובע את זכויותיהם בכל תוספות הבניה ובכל אחוזי הבניה, כנגד התחייבויות של התובע, עליהן הוסכם באותו הסכם.

 

ב"כ הנתבעים הגיש בקשה לסילוק התובענה על הסף, במסגרתה טען כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה, משעניינה של התובענה הנדונה באכיפתו של חוזה מכר של זכויות מקרקעין.

 

במסגרת התשובה שהגיש ב"כ התובע נטען כי הסמכות העניינית לברר את התובענה נתונה לבית משפט זה בהיות הסעד הנתבע בתובענה הוא לסעד הצהרתי בדבר שימוש וחזקה במקרקעין, אשר מצוי בסמכותו העניינית של בית משפט שלום.

 

המבחן הנקוט בכל הנוגע לשאלת הסמכות העניינית הוא מבחן הסעד ולא מבחן העילה (ראה ע"א 2846/03 ריצ'ארד נ. ארליך, פ"ד נט (3) 529 והאסמכתאות המובאות שם). היינו, סמכות בית משפט לדון בעניין נקבעת על-פי הסעד שאותו מבקש התובע בכתב תביעתו (ד"ר זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, סעיף 45).

 

בחינת הסעדים המבוקשים בתובענה דנן מעלה, כי התובע עותר לחייב את הנתבעים לקיים את ההסכם ביניהם, במסגרתו מכרו הנתבעים לתובע את זכויותיהם ברכוש המשותף ובתוספות הבניה ובאחוזי הבניה על שטח רכוש המשותף, בתמורה לסך של 5,000$, וכן כנגד התחייבותו של התובע לבניית 24 מ"ר כחלק מדירת הנתבעים וכנגד עבודות בניה ושיפוץ נוספים בדירת הנתבעים. אם כן, התובענה שלפנינו הינה לאכיפת חוזה המכר שנכרת בין התובע לבין הנתבעים ולהצהרה המתחייבת מכך בדבר תקפותו של אותו הסכם. מנסח הרישום של דירת הנתבעים שצורף לתובענה כנספח ב' עולה שהבנין נשוא התובענה רשום בלשכת רישום המקרקעין, ועל כן מדובר באכיפת חוזה המכר להעברת זכות קניינית במקרקעין. בניגוד לנטען בתגובת ב"כ התובע, לא נטען בתובענה, כי התובע עותר לסעד בנוגע לשימוש וחזקה במקרקעין.

 

בית המשפט המוסמך לפסוק בשאלת ביטולו, תקפותו ואכיפתו של חוזה המכר של זכויות קנייניות במקרקעין הוא בית המשפט המחוזי (ראה ע"א 476/88 אשתר נ' נפתלי פ"ד מה (2) 749 ופסק דינו של כב' השופט גרוניס בת"א 74/88 (מחוזי-ב"ש) דמרי נ' דניאלוביץ). יוצא אם כן, שבית משפט זה נטול סמכות עניינית לדון  בתובענה. אשר על כן, ולאור בקשת ב"כ התובע בתגובתו לבקשה לסילוק על הסף, אני מורה על העברת התובענה לבית המשפט המוסמך לדון בה, שהוא בית המשפט המחוזי בירושלים, וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד – 1984. המזכירות תשלח את העתקי פסק הדין לב"כ הצדדים בפקס .

 

ניתנה היום ח' בכסלו, תש"ע (25 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/4FA4BE0CFA9433ED422576D300515885/$FILE/F84B37770963E140422576790031945F.html
תאריך: 
23/02/10
Case ID: 
757_8
Case type: 
הפ
סיווגים
שופטים : סגן נשיא
סגן נשיא
עורכי דין : ירון רבינוביץ מוריה אזרד
ירון רבינוביץ
מוריה אזרד
Powered by Drupal, an open source content management system