הלל שלמה נ. נחמיה אסף


 

   

בתי המשפט


 

א  007835/09

בית משפט השלום ירושלים


 

24/02/2010

 

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

לפני:

 

 


 

הלל שלמה

בעניין:

התובע

עו"ד סרור מארון

ע"י ב"כ 


 


 

נ  ג  ד


 


 

נחמיה אסף


 

הנתבע


 

 


 


 

פסק דין

 

1.         התביעה היא לתשלום תמורה בגין עסקת מכר לנתבע, שכללה שני מחשבים וציוד נלווה להם (להלן – "המכר"). תחילתו של ההליך, בהגשת השטר נשוא התביעה לבצוע. לאחר שניתנה לנתבע רשות להתגונן, הועברה התביעה לדיון בסדר דין מהיר. בהתאם לכך, פסק הדין יינתן בהנמקה תמציתית.

 

2.         המחלוקת היא, אם היה כשלון תמורה באספקת המחשבים, שלא על  פי ההזמנה במסגרת העיסקה (להלן-"ההזמנה"). התובע טוען כי העיסקה בוצעה לפי ההזמנה, ואילו הנתבע טוען כי "אין דמיון ולו הקל ביותר" ,כהגדרתו, בין המחשבים שסופקו לו בפועל, לבין אלו שהוזמנו על ידו (כאמור בסעיף 13 לתצהירו). בשונה מכך, בהודעת ביטול העיסקה שנשלחה על ידו לתובע באמצעות בא כוחו נאמר כי המחשבים: "ברמה ואיכות נחותים" (נספח נ/3 לתצהירו של הנתבע).

 

3.         הנתבע, גם מכחיש כי קיבל לידיו את הצעת המחיר (נספח ב' לכתב התביעה). לגירסתו, הוא עצמו פנה טלפונית לתובע וביקש לקבל ממנו הצעת מחיר לפי מפרט שהוא מסר לתובע. לדברי הנתבע, כאמור בתצהירו, התובע אישר לו את המפרט. סתם הנתבע ולא פרש, כיצד אושר לו המפרט, אם לא נישלח מפרט על ידו לתובע וכן לא נשלח מפרט אליו, מהתובע.

4.         סביר על כן להניח, כגירסת התובע, כי הצעות המחיר נשלחו למשרדו של הנתבע. יוער, כי אין באי הגשת אישור השיגור בפקסימליה משנת 2006, כדי להמעיט ממשקל עדותו של התובע על השיגור,  לאור חלוף השנים ממועד העיסקה. 

 

5.         עולה תהייה, על התנהלותו של הנתבע שלא בחן את פרטי הציוד שנמכר לו, אף שלשיטתו היתה חשיבות לביצועים של אחד מהמחשבים, הואיל והתעתד למסור אותו לבנו הקטין. כך גם הקבלה בגין המכר, נמסרה לנתבע בזמן האספקה, ואף הוצגה כצרופה לתצהירו (נ/1). למרות זאת, הוא לא בחן את פרטי הציוד שנמסרו לו על פיה, מיד עם קבלתה.

 

6.         אם אכן לא הוגשה לנתבע הצעת מחיר כגירסתו, והיתה חשיבות לביצועים של המחשב, צפוי היה שידרוש לקבל מפרט מלא של המחשבים עם קבלתם לידיו, לרבות קבלת תעודת אחריות  ויטרח לעיין בהם, כדי לעמוד על ביצועיהם לפי הזמנתו. 

 

7.         הנתבע לא טען בזמנו כי המחשבים, אינם לפי פרטי ההזמנה ואף לא העיר בדבר פרטי הקבלה. הטענות כנגד המכר, כפי שקיבלו ביטוי במכתבו של עו"ד פדלי מטעמו והסרוב לתשלום בגינו כמובא לעיל, היו דווקא בשל רמה ואיכות ירודים ולא בגין מכר שונה מזה שהוזמן על ידו. מכאן עולה, שלא היתה אי התאמה במכר כפי שניטען בכתב ההגנה.

 

8.         בנוסף לכך, הנתבע לא הגיש חוות דעת של מומחה מטעמו על מנת להרים את הנטל בדבר קיומו של  פגם במוצרים שנמכרו לו.

 

9.         לפיכך אני קובעת, כי התובע הרים את הנטל להוכיח את ביצוע עיסקת המכר לפי פרטיה ודין התביעה, להתקבל.

 

10.       הנתבע, ישלם לתובע סך של 1,266 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד ההמחאה ועד ליום התשלום בפועל.

 

11.       אני מחייבת את הנתבע, בתשלום הוצאות משפט לתובע וכן שכ"ט עו"ד בסך של 700 ¤ בצירוף מע"מ.

 

12.       עותק מפסק הדין ישלח לצדדים.

 

ניתן היום י' באדר, תש"ע (24 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

ליפשיץ-פריבס  מרים, שופטת


קלדנית: מ.א.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/12A0945C2AC3FDFF422576D40051A49B/$FILE/0F1072956E6417BD422576C7003CD108.html
תאריך: 
24/02/10
Case ID: 
7835_9
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים
עורכי דין : סרור מארון
סרור מארון
Powered by Drupal, an open source content management system