אורני אור כהן נ. מבטחים-קרן


 

 

בתי הדין לעבודה

 

עב 001751/09

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב -יפו

 

23/03/2010

תאריך:

כב' השופט ד"ר יצחק לובוצקי

נ.ע. – גב' אסתר וייס

נ.מ. – מר יצחק גלנטי

בפני:

 

 
 

אורני אור כהן

בעניין:

התובעת

ע"י ב"כ עו"ד רייך

 


 

נ  ג  ד

 

 

מבטחים-קרן הפנסיה הותיקה

 

ע"י ב"כ עו"ד אלטוס                                                              הנתבעת                                                                        

 

 

 

פסק דין

 

בפנינו תביעה שהיא למעשה ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים של קרנות הפנסיה שבהסדר (להלן: "הועדה ") מיום 8.12.08, אשר דחתה את ערר התובעת תוך שקבעה כי אין מקום לקביעת אחוזי נכות בעניינה של התובעת.

לפי החלטת כב' הרשמת (כתוארה אז) ויסמן מיום 9.2.10, הונח התיק לפני פסק-דין ע"פ הטיעונים הכתובים.

 

הנתבעת (להלן:"מבטחים") הינה חברה בע"מ (בניהול מיוחד) המנהלת, בין היתר, קרן פנסיה יסוד וקרן פנסיה מקיפה (להלן: "הקרן ") מכוח תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) תשכ"ד – 1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה").

 

עד לתאריך 10/03 פעלה מבטחים בהתאם להוראות התקנות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון באוצר, על פי תקנה 7 לתקנות מס הכנסה. כיום פועלת מבטחים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה שנכנס לתוקף בחודש אוקטובר 2003 (להלן "התקנון האחיד").

ביום 17.3.08 הגישה התובעת בקשה לתשלום קצבת נכות (נספח 4 לכתב ההגנה).

ביום 12.5.08 קבע רופא הקרן של מבטחים כי: "...אין סיבה רפואית מספקת לפרישתה או להפסקת עבודתה. מסוגלת לעבוד במשרה מלאה בעבודה מתאימה..." (החלטת רופא הקרן, נספח 5 לכתב ההגנה).

התובעת הגישה על כך ערר לוועדה הרפואית לעררים וזו קבעה בהחלטתה מיום 8.12.08 כי: "בת 47, גננת עם הפרעות קלות ביותר בעיקר בפרקי הברכיים ועמוד שדרה מתני ומיעוט סימנים קליניים משמעותיים היכולים להשפיע על יכולתה התפקודית. לדעת הועדה מסוגלת לכל עבודה שהיא בהיקף משרה מלא ללא מאמצים בהליכה הממושכת ובמדרגות.

אין מקום לקביעת נכות. כך היה מצבה ב- 8/06."

 

על החלטה זו הוגש הערעור שבפני.

 

ב"כ התובעת טוען, כי הועדה התעלמה ממשקל היתר של התובעת ומהשלכותיו על תפקודה של התובעת ומצבה הבריאותי. כן התעלמה הועדה מתלונות התובעת בקשר להגבלה בתנועות בעצם הזנב. עוד נטען כי הועדה לא התייחסה לכך שהתובעת סובלת מיתר לחץ דם ומהיפרכולסטרומיה ולהשפעתם על תפקודה התעסוקתי של התובעת. בנוסף, טוען ב"כ התובעת כי הועדה לא התייחסה למחלת האסטמה ממנה סובלת התובעת ונמנעה מלהתייחס לכאבי הראש והמיגרנות מהם היא סובלת ומהשלכותיהם התפקודיות.

 

מבטחים מצידה טוענת כי התובעת אינה זכאית לקבלת קצבת נכות, שכן החל מחודש 8.06 לא שולמו בגינה דמי גמולים. לפיכך, התובעת הינה במעמד של מבוטח לא פעיל, החל מחודש 11.06 ואינה זכאית לקבלת קצבת נכות בהתאם להוראת סעיף 30(3) לתקנון האחיד. בנוסף, אין להכיר בתובעת כ"נכה" על פי הגדרתו בתקנון שכן התובעת הועסקה בתקופה שלאחר ה-8/06, למעלה מ-90 ימים.

בקשר להחלטת הועדה, טוענת מבטחים, כי החלטת הועדה ניתנה באופן ענייני, מעמיק והוגן וכי לא נפל כל פגם מהותי ו/או פרוצדורלי בהחלטתה.

 

 

 

 

הכרעה:

 

נקדים אחרית דבר לראשית ונאמר כי דין התביעה להידחות וזאת מן הנימוקים כדלקמן:

 

על פי טענת מבטחים, שלא נסתרה, התובעת בוטחה בקרן החל מחודש 1.84 ועד 8.87 ובהמשך מחודש 9.88 עד 7.06. כאשר החל מחודש 8.06 לא שולמו בגין התובעת דמי גמולים.

 

לאור האמור, ועל פי הוראת סעיף 30(3) לתקנון הקרן, אין התובעת זכאית לקבלת קצבת נכות, בגין אירועים שאירעו לאחר 11/06, בהיותה במעמד של "מבוטח לא פעיל" החל מחודש זה.

 

כמו כן, מוגדר "נכה" בתקנון: "מבוטח שלפחות 30% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או כישוריו, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים".

 

אלא שכפי העולה ממה שהוגש החל מחודש 9/06 ועד ליום 1.8.07 הועסקה התובעת במשפחתון ברזילי בתל-אביב (נספחים א-ג לסיכומי התובעת). לטענת התובעת, בתקופה זו ובשל מצבה הבריאותי עברה לעבוד במשרה חלקית במקום משרה מלאה.

 

לדידנו - טענה זו לא הוכחה דיו- למעט טופס אישור על העסקת עובד ושכר עבודה (נספח א לסיכומי התובעת) שבו ציין המעביד כי התובעת הועסקה אצלו במשרה חלקית החל מ-1.9.06, מבלי שצויינו שעות עבודה ו/או שיעור חלקיות המשרה. אין כל ראיה אחרת שיש בה כדי להוכיח כי החל מחודש 9/06 עברה התובעת לעבוד ממשרה מלאה למשרה חלקית, עקב בעיותיה הרפואיות.

 

כך וממילא, בהתאם להוראות תקנה 42 לתקנון קרן הפנסיה, הערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים של קרנות הפנסיה שבהסדר היא בשאלה משפטית בלבד, וביה"ד לא יתערב בעובדות.

 

הלכה פסוקה היא, כי וועדות רפואיות הפועלות מכוח תקנוני קרנות הפנסיה הינן גופים מעין שיפוטיים והיקף הביקורת השיפוטית שמפעיל בית הדין לעבודה, עת הוא בוחן את פועלן, הוא מצומצם ונוגע, בעיקרו של דבר, לעילת החריגה מסמכות ופגיעה בעיקרי הצדק הטבעי (ע"ע (ארצי) 218/03 נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ – מרים שינדלר פד"ע לט, 470).

 

באשר לאמת המידה לבחינת החלטות הוועדות הרפואיות הפועלות מטעם קרנות הפנסיה, נקבע:

 

"בית-הדין מטיל ביקורת שיפוטית על שיקול-דעתה של הנהלת הקרן והוועדות, שהוקמו מכוח תקנות מבטחים, בבואם ליישם את תקנות הקרן ולפעול בנאמנות לזכויות חברי הקרן ולטובתם. תפקיד זה דומה לפעילות בית-הדין בבואו להטיל ביקורת שיפוטית על החלטות המוסד לביטוח לאומי או הוועדות הרפואיות הפועלות מכוח חוק זה. הפיקוח הינו משפטי וכולל, בין היתר, את הבדיקות הבאות: האם התמלאו הסדרים שנקבעו בתקנות; האם הוועדות נימקו את מסקנותיהן; האם יש פגם בעיקרי הצדק, וכן הלאה"  (דב"ע נו/2-6 חנה מרויץ – מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי פד"ע לב, 418).

 

הועדה התכנסה ביום 8.12.08 בהרכב שכלל מומחית מתחום הרפואה התעסוקתית, מומחה מתחום אורטופדיה ומומחה ברפואת שיקום.

הועדה שמעה את תלונות התובעת ורשמה אותן בהרחבה, עיינה בכל המסמכים שבתיק, ערכה לתובעת בדיקה מקיפה ופירטה את ממצאיה בצורה מספקת.

לבסוף, קבעה הועדה, כי התובעת בעלת הפרעות קלות ומיעוט סימנים קליניים שאין בהם כדי להשפיע על יכולתה התפקודית. ועל כן, כי התובעת מסוגלת לעבוד בכל עבודה במשרה מלאה, שאינה כרוכה בהליכה ממושכת ו/או במדרגות.

 

קביעות הועדה לגבי מצבה הרפואי של התובעת הינן קביעות רפואיות המצויות בתחום סמכותה הבלעדית של הועדה הרפואית, ולא מצאנו פגם משפטי בהחלטתה.

 

התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.

 

זכות ערעור: תוך 30 יום.

 

 

ניתן היום ח' בניסן, תש"ע (23 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ד"ר י. לובוצקי – שופט, אב"ד


 

נ.מ. מר י. גלנטי


 

נ.ע. גב' א. וייס

 

 

 

ק/רוניתעמרני/

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/C951974A680B3044422576EF00517149/$FILE/93395D5A74AA4437422576ED003019B0.html
תאריך: 
23/03/10
Case ID: 
1751_9
Case type: 
עב
סיווגים
שופטים : ד"ר י. לובוצקי – שופט
ד"ר י. לובוצקי – שופט
עורכי דין : אלטוס רייך
אלטוס
רייך
Powered by Drupal, an open source content management system