בתי המשפט

עתמ002803/08

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו


 

29/01/2009

תאריך:

כב' השופטת רות רונן

בפני:

 

 

  

א.ד. אחים אדרי בע"מ

בעניין:

העותרת

סגל

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

נ  ג  ד


 


 

1.     עיריית רמלה

2.     ועדת המכרזים שליד עיריית רמלה


 


 

ויטלם

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

3.     לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ


 

המשיבים

גרבר

ע"י ב"כ עו"ד


 


 

פסק דין

 


1.         עניינה של העתירה דנן הוא במכרז שפרסמה המשיבה (להלן: "העירייה"), שבו הוכרזה המשיבה 3 (להלן: "לקטיבי") כזוכ?ה. העותרת טענה בעתירה כי ההצעה הזוכה היתה פגומה, משום שלא צורף אליה אישור לפיו הקבלן שהיה מיועד לבצע את עבודות התאורה במסגרת המכרז, הוא קבלן רשום בענפים הרלוונטיים. העותרת טענה כי מדובר בתנאי סף, שקיומו הוא הכרחי כדי "להיכנס בשערי ועדת המכרזים". לטענת העותרת, לקטיבי לא ציינה שם של קבלן משנה לענייני חשמל, והאפשרות שניתנה לה לצרף שם של קבלן כזה בדיעבד, מהווה פגיעה בעיקרון השוויון. העותרת טענה כי הדרישה לעמידה בתנאי סף, מתקיימת במועד הגשת הצעות המכרז, ולא ניתן לתת אורכות לצורך עמידה בתנאי סף.

 

העותרת הגישה יחד עם העתירה גם בקשה למתן צו ביניים, בקשה שהתקבלה בהחלטתו של כב' סגה"נ השופט זפט מיום 16.11.08 (בש"א 32862/08).

 

2.         בתשובתן לעתירה טענו המשיבות, כי הערבות שצירפה העותרת להצעתה פקעה ביום 30.11.08 ולכן העותרת איננה עומדת עוד בתנאים להשתתפות במכרז.

עוד נטען כי לאור רישומה הקבלני של לקטיבי, היא כלל לא נדרשה להתקשר בהסכם עם קבלן משנה לחשמל. לקטיבי צירפה להצעתה תעודת קבלן רשום שלה עצמה. סיווגה של לקטיבי הוא כזה המאפשר לה לבצע את כל העבודות הכלולות בענפי המשנה של אותו ענף, ובכלל זה את עבודות התאורה והחשמל. לכן לקטיבי עמדה בתנאי הסף של המכרז. העובדה כי לקטיבי נדרשה על ידי העירייה לצרף את זהותו של קבלן המשנה, נבעה מטעות והיתה מיותרת.

 

העירייה טענה גם כי ניתן היה לצרף מסמך בדבר קבלן משנה גם לאחר פתיחת ההצעות, שכן העדר מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הוא פגם הנחשב לפגם טכני. לקטיבי טענה כי תנאי המכרז לא חייבו צירוף תעודה של קבלן משנה, אלא כל שנדרש הוא שקבלן המשנה יהיה בעל האישורים הנדרשים. פרשנות זו של תנאי המכרז היא לטענתה הפרשנות הסבירה. כך הבינו את התנאים 4 מתוך 5 מציעים שניגשו אליו, ויש להעדיף את הפרשנות של תנאי הסף המכשירה את מירב ההצעות.

 

3.         ברשות בית המשפט, הגיש ב"כ העותרת טיעון משלים לאור תשובות המשיבות והטענות שהועלו בהן.

 

לענין פקיעת הערבות, טען ב"כ העותרת כי בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר נפלו במכרז פגמים מהותיים, יכול משתתף במכרז לעתור לביטולו ולביטול זכייתו של הזוכה בו, בלי שהוא עצמו עומד על הפרק לזכייה במכרז. עוד נטען כי הטוען לזכייה במכרז איננו חייב לחדש או להאריך את תוקף הערבות הבנקאית מיוזמתו. לטענתו, משהערבות הבנקאית הוחזרה לידי העירייה, גילתה בכך העותרת את דעתה כי היא אינה מוותרת על כוונתה לראות את עצמה כזוכה במכרז.

 

4.         עוד טען ב"כ העותרת כי אין מקום לקבל את טענות המשיבות ביחס לרישיונה של לקטיבי הכולל סיווג לביצוע עבודות חשמל. לטענתו, מדובר בטענה חדשה, המהווה "שינוי חזית" אסור. עוד נטען כי עולה מטענותיה של לקטיבי במסגרת תשובתה לבקשה לצו מניעה זמני, כי היא לא הבינה את תנאי המכרז כך שהיא יכולה לבצע את עבודות החשמל באופן עצמאי. לטענת העותרת, הפרשנות הנכונה לתנאי המכרז היא כי נדרשו שני קבלנים לביצוע העבודות, וכך הבינו את תנאי המכרז גם המשיבות – כעולה מתשובותיהם לבקשה לצו הזמני, ומהיענותה של לקטיבי לדרישת העירייה להמציא אישור בדבר קבלן משנה לעבודות חשמל.

 

העותרת טוענת כי לקטיבי לא התכוונה לבצע את עבודות החשמל בעצמה, היא לא בעלת כישורים לכך, והיא היתה מודעת לכך. כך ראה את הדברים גם היועץ המשפטי של העירייה.

 

5.         ב"כ העותרת הפנה להסכם שהוא חלק בלתי נפרד מהמכרז, לס' 10.1.3 בו, וטען כי עולה ממנו כי העירייה עמדה על הצגתו של קבלן חשמל נפרד, שהוא בעל סיווג עצמאי בסיווג 160+270. לכן, לטענת העותרת הפרשנות הנכונה לתנאי הסף היא כי לא די ברישומה של לקטיבי בסיווג 100+200, אלא היה עליה למסור את העבודה לקבלן משנה שהתמחותו בעבודות חשמל.

 

העותרת טענה כי אם תתקבל פרשנות המשיבות למכרז, פירוש הדבר כי יכלו להשתתף בו כל אותם בעלי רישיונות 100+200. העותרת הוסיפה וטענה כי בפועל העירייה לא בחנה האם היא מוכנה להעסיק את לקטיבי בעבודות חשמל, ולקטיבי לא המציאה אישורים ומכתבי המלצה בתחום זה. לכן, אף אם תתקבל עמדת המשיבות, מן הראוי להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים, כדי שהיא תבחן אם יש ללקטיבי היכולות והכישורים לבצע את עבודות החשמל, או אם קיימת מניעה אחרת למסור ללקטיבי לבצע בעצמה את עבודות החשמל.

 

6.         לקטיבי השיבה לטענות העותרת.

היא טענה כי ההלכה הפסוקה קבעה כי עותר המבקש שביהמ"ש יקבע כי הוא הזוכה במכרז, חייב להאריך את תוקף ערבותו עד להכרעה בעתירה, כדי למנוע מצב בו הוא יוכרז כזוכה בלי שיהיה לרשות אמצעי לאכוף את הצעתו. עוד נטען כי העותרת לא עתרה לסעד של ביטול המכרז, ולכן לא ניתן להעניק לה סעד כזה.

 

לקטיבי הוסיפה וטענה כי היא איננה כבולה לטענות שהועלו על ידיה במסגרת התגובה לבקשה לצו הביניים, מה עוד שמדובר בטענות משפטיות גרידא. עוד טענה לקטיבי כי כשרות ההצעה למכרז צריכה להיבחן לפי עמידתה של לקטיבי בתנאי המכרז, ולא על פי הטענות שהועלו על ידיה, או על פי התנהלותה מול העירייה. בפועל – כך נטען, אין שחר לטענה לפיה חייב המציע לבצע את עבודות החשמל באמצעות קבלן משנה, ואין בה היגיון, משום שהיקפן של עבודות החשמל הוא רק 3.5% מההיקף הכולל של העבודות במכרז. לקטיבי טענה כי ס' 10.1.3 למפרט אליו הפנתה העותרת, איננו שולל מסקנה זו, וכי לקטיבי עמדה בו.

 

עוד נטען כי אין מקום לבטל את המכרז בשל אי הבנה נטענת של מציעים פוטנציאליים אחרים – אין להניח כי הם הבינו את המכרז כפי שטוענת העותרת, והעותרת לא עתרה לסעד של ביטול המכרז. אין מקום להחזיר את הנושא לוועדת המכרזים, שכן תנאי המכרז לא דרשו צירוף מסמכים המתייחסים באופן ספציפי לניסיון בביצוע עבודות חשמל, אלא לניסיון בביצוע עבודות דומות לעבודות נושא המכרז. כעולה מטענותיהן של לקטיבי ושל העירייה בהקשר זה, גם העותרת לא צירפה למסמכי המכרז שלה מסמכים בדבר ניסיונו של קבלן המשנה מטעמה לביצוע עבודות חשמל.

 

7.         גם העירייה השיבה לטענות העותרת. היא טענה כי לא ניתן לקבוע כי העותרת זכתה במכרז משום שתוקף ערבותה פג, ולא ניתן לאפשר לה להאריכו כחודשיים לאחר פקיעת הערבות. עוד נטען כי החובה להאריך את תוקף הערבות חלה על מי שהפסיד במכרז ולא על הזוכה בו. עוד טענה העירייה כי התנהגות העותרת נגועה בתום לב משום שהיא פנתה לראש העירייה בניסיון לערבו בהליכי המכרז. העירייה חזרה על הטענה לפיה הרישום הקבלני של לקטיבי איפשר לה לבצע את עבודות החשמל, ומכאן שלקטיבי עמדה בתנאי הסף שנקבע בסעיף 2(א) לתנאי המכרז. אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה אם בית המשפט סבור כי זו החלטה נכונה.

 

דיון

8.         לאחר עיון בטענות הצדדים, אני סבורה כי יש לדחות את העתירה.

 

העתירה מסתמכת של ס' 2 להוראות למשתתפים הקובע את תנאי הסף:

"תנאי סף למשתתפים

רשאים לגשת למכרז קבלנים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן ובעלי אסמכתאות בכתב ו/או אישורים לעמידתם בדרישות אלה:

א.      אישור על היותו של המציע קבלן רשום בענפים 200 לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות וסיווג כספי בהתאם לגובה הצעת המציע

אישור על היותו של קבלן המשנה לעבודות תאורה וחשמל קבלן רשום בענפים 160, 270, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות בנאיות".

 

9.         לטעמי, יש לפרש את תנאי הסף בהתאם לטענת המשיבות, ולקבוע כי מציע שהוא עצמו בעל סיווג ראשי הכולל את הסיווגים לעבודות החשמל והתאורה - סיווגים 160 ו-270, איננו חייב בהכרח להיעזר בקבלן משנה לעבודות אלה, ודי באישור על סיווגו הראשי לצורך עמידה בתנאי הסף.

 

ב"כ העותרת לא חלק למעשה בהשלמת הטיעון מטעמו, על כך שלקטיבי, כבעלת רישום קבלני בענפים ראשיים 100, 200 ו-400, רשאית לבצע את כל העבודות הכלולות בענפי המשנה של אותו ענף. העותרת לא חלקה גם על כך כי ענף 160 הוא ענף משנה של ענף ראשי 100, וענף 270 הוא ענף משנה של ענף ראשי 200. כלומר, אין מחלוקת בדבר המסקנה לפיה הרישום הקבלני של לקטיבי כולל גם את הרישום הקבלני שנדרש לעבודות חשמל – בענפי משנה 160 ו-270. מכאן שלא היתה מניעה כי לקטיבי תבצע את עבודות החשמל בפרויקט.

 

10.       העובדה כי טענתן של המשיבות בהקשר זה לא הועלתה על ידיהן במסגרת ההליך הזמני, איננה שוללת מהן את האפשרות להעלות טענה זו בשלב הנוכחי של הדיון. טענת המשיבות היא טענה משפטית המתייחסת לפרשנות הנכונה של תנאי המכרז, והיא איננה עומדת בסתירה לטענתן בשלב הדיון בבקשה לצו מניעה זמני.

 

בשלב הצו הזמני טענו המשיבות כי אף אם על פי תנאי המכרז היה עליהם להתקשר עם קבלן חשמל, הרי לא היה תנאי סף של צירוף תעודה של קבלן משנה לענייני חשמל להצעה, ועל כל פנים, ניתן היה לצרף מסמכים בהקשר זה גם לאחר פתיחת ההצעות.

 

כפי שהובהר לעיל, במסגרת הדיון בבקשה לצו מניעה זמני, בחן בית המשפט (כב' סגה"נ זפט) את הטענות הללו, וקבע באופן לכאורי כי הפגם שבאי צירוף אסמכתאות ואישורים על היותו של קבלן המשנה לעבודות תאורה רשום בענפים 160 ו-270 הוא פגם מהותי שחייב את פסילת ההצעה.

אולם, כאמור, במסגרת החלטה זו בחן בית המשפט את טענותיהן של המשיבות שהתבססו על ההנחה כי היה על המציעים במכרז להעסיק לצורך ביצוע עבודות החשמל קבלן משנה נפרד.

 

11.       הטענה הפרשנית החלופית של המשיבות בשלב הנוכחי היא כאמור שונה, ועל פיה אם למציע במכרז יש סיווג כזה המאפשר לו לבצע את עבודות החשמל בעצמו – הוא איננו חייב להעסיק קבלן משנה, והוא יכול לבצע את עבודות החשמל בעצמו. החלטתה של העירייה צריכה להיבחן לטעמי בהתאם לפרשנות הנכונה של תנאי המכרז, ולא על פי טענותיהם המשפטיות של הצדדים בשלבים הקודמים של הדיון. אם המסקנה המשפטית היא כי החלטתה של העירייה היתה מוצדקת, אין מקום לפסול אותה.

 

12.       הפרשנות של מסמכי המכרז כפי שטוענות לה המשיבות, היא סבירה בעיני. על פי ההלכה הפסוקה לפיה יש להימנע מפסילת הצעה העולה בקנה אחד עם פרשנות סבירה והגיונית של תנאי המכרז. כך נפסק בהקשר זה בע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ נ. רשות שדות התעופה בישראל (פ"ד נ"ה(1) 1):

"כשם שאין לפסול הצעה של משתתף במכרז על בסיס תנאי שלא נכלל בו מלכתחילה, כך אין לפסול הצעה העומדת בתנאי המכרז, לפי פרשנות סבירה שלהם, הגם שאין זו הפרשנות הסבירה היחידה. לדעתי, ההגנה על הציפייה מקום שבו תנאי המכרז אינם ברורים כל צורכם, וניתן לפרשם באופנים שונים שמידת סבירותם שווה, והם מתיישבים עם לשון מסמכי מכרז ועם תכליתו, יש להעדיף את הפרשנות המקיימת את הצעות המשתתפים על פני פרשנות הפוסלת אותן.... גישה זו יש בה כדי להכשיר השתתפות חוג רחב יותר של מציעים, להגביר את התחרותיות ולהביא ברכה גם במישור הכלכלי" (עמ' 9-10).

 

עוד יש לציין כי לאור העובדה כי אין מחלוקת שעבודות החשמל מהוות חלק שולי מאוד במכלול העבודות נושא המכרז (3.5% מהן), סביר לפרש את המכרז באופן שאיננו דורש מהמתמודדים שזכאים לבצע עבודות כאלה בעצמם, להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע עבודות אלה. אין ספק כי דרישה כזו איננה מופיעה במפורש במסמכי המכרז, ואין מקום כאמור לקרוא אותה לתוכם.

 

13.       יוער כי העירייה טענה כי יסודה של דרישתה של ועדת המכרזים מלקטיבי לצרף אישור לגבי קבלן משנה לעבודות חשמל, בטעות של הוועדה, שלא היתה ערה להלכה לפיה מציע שהוא בעל רישום קבלני לענף ראשי, עומד גם בתנאי המחייב רישום קבלני לענף משנה של אותו ענף. אינני סבורה כי טעות זו – או היענותה של לקטיבי לדרישת העירייה בהקשר זה, יש בהן כדי לשנות את הפרשנות של מסמכי המכרז, כפי שפורטה לעיל.

 

 

14.       לכן, מאחר שבהתאם לפרשנות הנטענת על ידי המשיבות לתנאי המכרז, שהיא פרשנות אפשרית וסבירה, לקטיבי לא נדרשה לצרף להצעתה פרטים של קבלן משנה לעבודות חשמל, והיא היתה זכאית להסתמך על היותה בעלת אישור לעסוק בעבודות חשמל, אינני סבורה כי היה מקום לפסול את הצעתה.

 

15.       העובדה כי ועדת המכרזים החליטה שלא לפסול את ההצעה מטעם אחר, איננה מצדיקה את קבלת העתירה, שכן כאמור התוצאה של החלטתה של ועדת המכרזים היתה נכונה, גם אם מטעמים אחרים.

כפי שהובהר לעיל, גם העובדה כי מלכתחילה לא טענו המשיבות לפרשנות הנוכחית של תנאי המכרז, גם בה אין כדי לשנות את המסקנה המשפטית אליה הגעתי.

 

16.       אינני סבורה כי האמור בס' 10.1.3 למפרט, אליו הפנתה העותרת, יש בו כדי לשנות את המסקנה שלעיל. בסעיף זה נקבע כי הקבלן שיבצע את עבודות החשמל צריך להיות בעל רישום לסיווגים 160 ו-270. כפי שהובהר לעיל, רישומה של לקטיבי כולל רישומים בסיווגים אלה, ולכן היא עומדת בדרישות הסעיף. כאמור, אינני סבורה כי יש לקרוא לסעיף זה דרישה לפיה עבודות החשמל יבוצעו על ידי קבלן משנה אחר ונפרד מהזוכה במכרז.

 

17.       אינני סבורה כי יש לקבל את טענת העותרת ביחס להבנה המשוערת של מציעים פוטנציאליים אחרים את תנאי המכרז. טענה זו לא הוכחה, ועל כל פנים, היא היתה יכולה להביא לכול היותר לסעד של ביטול המכרז – סעד שהעותרת לא עתרה לו בעתירתה.

 

18.       אינני מקבלת גם את הטענה לפיה יש מקום להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים לבחינת ניסיונה של לקטיבי בביצוע עבודות חשמל. דרישה זו לא נכללה בתנאי המכרז – שדרשו הוכחת ניסיון בעבודות דומות לעבודות המכרז. בנוסף, וכעולה מטענותיה של לקטיבי, גם העותרת עצמה לא צירפה להצעתה מסמכים המתייחסים לניסיונו של קבלן המשנה שלה לענייני חשמל.

 

19.       למעלה מן הצורך, אציין כי אני סבורה כי היה מקום להורות על דחיית העתירה גם משום שתוקפה של הערבות הבנקאית של העותרת פג. הסעד לו עתרה העותרת בעתירה היה להצהיר כי זכייתה של לקטיבי במכרז בטלה, וכי יש למסור את ביצוע העבודה ו/או המכרז לעותרת (ס' 4 לעתירה). העותרת לא עתרה באופן ספציפי לסעד של ביטול המכרז.

 

אני סבורה כי לא ניתן להיעתר לסעד לו עתרה העותרת – למסור לה את ביצוע העבודות נושא המכרז, לאחר שתוקף ערבותה פקע. הדרישה ממציע העותר כי יוכרז כזוכה – שתהיה לו ערבות בנקאית תקפה, נועד למנוע מצב בו מציע יוכרז כזוכה בלא שקיים אמצעי לאכוף עליו את זכייתו, אמצעי שהדרישה לקיומו עולה ממסמכי המכרז. אינני סבורה כי יש מקום בנסיבות הענין לאפשר לעותרת להגיש ערבות חדשה, כחודשיים לאחר פקיעת ערבותה (ר' בהקשר זה עת"מ (ב"ש) 253/05) סינושי בע"מ נ. המועצה המקומית חוף אשקלון ואח').

 

מאחר שלא ניתן להיעתר לבקשת העותרת לסעד אותו עתרה לקבל, ומאחר שהיא לא עתרה לסעד של ביטול המכרז, הרי לא היה מקום לקבל את העתירה גם מטעם זה.

 

לכן, ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את העתירה.

העותרת תשא בהוצאות המשיבות בסך 10,000¤ + מע"מ כל אחת.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום

 

היום 29.1.09 בהעדר הצדדים

 

__________

ר. רונן, שופטת

 

 

 

 

 

 

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/1A34BBA6BDD312694225754D00569B81/$FILE/D42DBBFB67C4B6264225754D00405310.html
תאריך: 
29/01/09
Case ID: 
0_0
Case type: 
עתמ
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : ר. רונן
ר. רונן
עורכי דין : 3. לקטיבי סגל
3. לקטיבי
סגל
Powered by Drupal, an open source content management system