דרך ארץ הייוויז)1997( נ. סמיונ


 

   

בתי המשפט


 

א  001826/08

בית משפט השלום נתניה

 

22/03/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

דרך ארץ הייוויז)1997( בע"מ

בעניין:

תובע

עו"ד שניר (צנשטכר) איתן

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

1 . סמיונוב דמיטרי

2 . גלגלי המילניום הובלות בקירור בע"מ

 

נתבע

עו"ד ברק מאיר

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

 

1.   התובעת, חברת דרך ארץ הייוייז (1997) בעלת הזיכיון מכח חוזה זיכיון שנחתם עם ממשלת ישראל להפעלת כביש ארצי (כביש 6 ) הגישה תביעה זו בסדר דין מהיר כנגד הנתבעים דמיטרי סמיונוב וגלגלי המיליניום הובלות בקירור בע"מ על סך 20,595 ¤. בהתאם לכתב התביעה ביום 26.8.05 פגעה משאית  בבעלות הנתבעת מס' 2 הנהוגה בידי הנתבע מס' 1 במעקה בטיחות המותקן בכביש. כתוצאה מהפגיעה נגרמו נזקים אשר פורטו בדו"ח השמאי. משכך הוגשה התביעה לפיצוי הסכומים ששילמה התובעת לתיקון הנזקים.

 

2.   הנתבעים כפרו  בכתב הגנתם בגובה הנזק. כן הגישו הודעת צד ג' כנגד חברות אריה חברה לביטוח וכן כלל חברה לביטוח אשר לטענתן ביטחו המשאית בביטוח מקיף.

 

3.   צד ג' הגיש כתב הגנה במסגרתו טען שאין כל חבות בהתאם לפוליסה מאחר והתאונה לא ארעה בנסיבות המפורטות בהודעה וקיימת מרמה למעשה מצד המבוטח.

 

4.   ביום 4.1.09 הודיעו הצדדים שהגיעו להסכמה לפיה לסילוק התביעה ישולם לתובעת סך כולל של 20,000 ¤. עוד הסכימו שבית המשפט יכריע במחלוקת הקיימת שבין הנתבעים לצד ג' על סמך החומר המצוי בתיק ובאמצעות סיכומים שיוגשו על ידי הצדדים.

 

משכך פסק דיני זה מתייחס למחלוקת שבין הנתבעים לצד ג'.

 

5.   טענות הנתבעים:  כפי שפירט מר אלון כהן בתצהירו המשאית היתה מבוטחת בביטוח מקיף לרכב. לטענתם נמסר לחוקר מחברת הביטוח דיווח שגוי על משקל הסחורה שהועמסה על המשאית וזאת מחשש לרישיונו של הנהג שלא ידע כלל כמה משקל יש במשאית וחשש מהליך פלילי.

 

בהמשך נמסר דיווח אמיתי בדבר המשקל ונחתם כתב ויתור לגבי נזקים שנגרמו למשאית ולסחורה.

בסיכומיהם טוענים הנתבעים שסעיף ההחרגה בפוליסה אין מהווה עילה להתחמקות המבטחת מאחריותה שכן על המבטחת להוכיח קשר סיבתי שעומס היתר הוא שגרם לתאונה.

 

6.   טענות צד ג': כמפורט בתצהיר הגב' גלית גז לאור חשש באשר לנסיבות קרות התאונה והנזק פנה צד ג' למשרד חקירות. בחקירות התגלו סתירות מהותיות באשר לגרסאות המעורבים וכן ממצאים המצביעים על כך שהתאונה לא התרחשה בנסיבות המתוארות וכי למעשה בזמן האירוע היה על גבי המשאית משקל סחורה בגובה 16,941 ק"ג שהינו חריגת משקל של 6,000 ק"ג – 50% מעל המשקל המותר להעמסה בהתאם לרישיון הרכב.

 לתצהיר צורף דו"ח החוקר וכן רישיון רכב הנתבעים.

 

לטענת צד ג' הוחרג בפוליסה במפורש עומס יתר ומשכך האירוע אינו מכוסה במסגרת הפוליסה.

7.   דיון משפטי:

     ברישיון הרכב  המשקל המותר הינו 11,940 ק"ג.

סעיף 4 בפרק 14 לפוליסה הוחרג במפורש  עומס יתר על רכב הנתבעים. הסעיף  קובע  שלענין מטרת הנהיגה והשימוש יוסף סעיף הקובע "העמסת יתר של הרכב בניגוד לקביעת רשויות הרישוי". כאשר בהתאם לסעיף 10 ב' אליו מפנה סעיף זה אזי אחריות הנתבעת הינה למקרה נזק בזמן שהרכב יהיה בשימוש למטרות חברתיות ופרטיות ולעסק בעל הפוליסה.

 

דהיינו, מלשון הסעיפים נלמד שהעמסת יתר של הרכב בניגוד לאמור ברישיון פוטרת הנתבעת מחבותה.

 

8.   בדו"ח החוקר מציין החוקר גיורא יבין שנמסרו שתי גרסאות על ידי מנכ"ל הנתבעת באשר למספר המשטחים שהיו על המשאית שכן כבר ביום האירוע נודע לו שהיו על המשאית 16 משטחים במקום 11 משטחים, ומחשש מבעיות העדר כיסוי ביטוחי עקב משקל יתר בחר במודע שלא לדווח אמת בעת שנחקר על ידי החוקר. כן מסר מר כהן –מנכ"ל הנתבעת שהנחה את הנהג – נתבע מס' 2 למסור גרסה שקרית לחוקר לגבי מספר המשטחים ויעד ההובלה.

 

כן מצוין בדו"ח החוקר שאכן הנתבע מסר ששיקר לחוקר כאשר נחקר לראשונה וזאת בהנחיית מר כהן.

 

עוד מפרט החוקר שלאחר שקיבל את תעודות המשלוח שהופקו באותו היום המציינות מספר המשטחים שהובילה המשאית עולה שמשקל הסחורה שהיה על המשאית היה 16,941 ¤ - גבוה ב- 50% מהמשקל המותר בהתאם לרישיון המשאית.

 

 

 

9.   מהי המשמעות של מתן גרסא שקרית?

 

כמפורט בסיכומי ב"כ צד ג' בהתאם לסעיף 25 לחוק חוזה ביטוח כאשר המבוטח מוסר למבטח עובדות כוזבות או מעלים עובדות הנוגעות למקרה הביטוח והדבר נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחבותו.

 

כעולה מפסק הדין בענין רע"א 230/98 הפניקס הישראלי נס' נסרה, תק – על 98 (2) 910 1998 די במסירת עובדות כוזבות או בהעלמתן בכוונת מרמה  על מנת להקנות למבטח פטור.

בפסק הדין בע"א 9625/06 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' סימה מלכה, נקבע שהצהרת המרמה של המבוטח פוטרת את חברת הביטוח מחבותה וזאת חרף העובדה שלהצהרת המרמה לא היתה כל השפעה על זכות המבוטח לתגמולי הביטוח.

 

כעולה מפסד הדין שם כל הסתרה מצד המבוטח של ענין שהוא יודע שהוא ענין מהותי והסתרתו נעשתה בכוונת מרמה דינה כדין תשובה שאינה מלאה ואינה כנה, ובמקרה זה פטור המבטח מחבותו.

הדיבור כוונת מרמה כולל שלושה יסודות:

א.                   מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות.

ב.                     מודעות של המבוטח לאי הנכונות או הכזב של העובדות שנמסרו.

ג.          כוונה  להוציא כספים שלא כדין על יסוד עובדות אלה.

כן נקבע שנעדרת הדרישה לקיום קשר סיבתי בין המרמה לבין תשלום דמי הביטוח וכי די בשלושת יסודות אלה כדי לשלול תגמולי ביטוח.

 

10. ב"כ הנתבע בסיכומיו כלל לא מתמודד עם טענות אלה, אלא טוען  שעל המבטחת להוכיח הקשר הסיבתי המלמד שעומס היתר הוא שגרם לקרות התאונה?

 

משכך, ולאור האמור לעיל שוכנעתי שהמבוטח מסר הצהרת מרמה כוזבת בענין המשקל שהועמס על המשאית  ביודעין ותוך כוונה תחילה על מנת לקבל תגמולי הביטוח, שכן חשש שאם ימסור אמת לא ינתן כיסוי ביטוחי,   הכל כמפורט לעיל ומשכך דין ההודעה לצד ג' להידחות.

 

11.       הנתבעים ישלמו לתובעת את הסך שנקבע בפסק הדין. כן ישלמו הוצאות משפט לצד ג' בסך של 3,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.

 

 

ניתן היום כ"ו באדר, תשס"ט (22 במרץ 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

 

 

 


 

001826/08א  132 איריס חדד

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/B1A765662CD2EC48422575810055F9E5/$FILE/0A784E44D937B21A4225757A003A7FB5.html
תאריך: 
22/03/09
Case ID: 
1826_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : ברק מאיר שניר (צנשטכר)
ברק מאיר
שניר (צנשטכר)
Powered by Drupal, an open source content management system