בוסלוביץ ודים נ. אויכרמן אנטול


 

   

בתי המשפט


 

א  007162/08

בית משפט השלום נתניה

 

07/04/2009

תאריך:

כב' השופטת אברמוביץ-קולנדר סמדר

בפני:

 

  

בוסלוביץ ודים

בעניין:

תובע

עו"ד קוזל נטליה

ע"י ב"כ עו"ד

 


 

נ  ג  ד

 


 

אויכרמן אנטולי

 

נתבע

עו"ד בקסנסקי דמיטרי

ע"י ב"כ עו"ד

 


פסק דין

 

1.         שטר חוב בסך  25,800 ¤ שנערך ביום 1.4.05 ע"י הנתבע אויכרמן אנטולי, שהוגש לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל ע"י התובע, בוסלוביץ ודים.

 

2.         הנתבע הגיש התנגדות לביצוע שטר זה וטען במסגרתה שהתובע, היה בעל עסק ליצור שוקולד (להלן: "העסק") וחיפש שותף לעסק. משכך סוכם ביניהם ביום 1.4.05 שהנתבע יצטרף לעסקו של התובע ויהיה אחראי על השיווק. כן נחתם בין הצדדים הסכם מיום 1.4.05 (ההסכם צורף כנספח א' להתנגדות) לפיו בתמורה להצטרפות הנתבע לעסק הוא ישלם לתובע מחצית מהוצאות ניהול העסק שהתובע שילם. משכך מסר שטר חוב וחתם על קבלה לפיו מחצית ההשקעות של התובע בעסק הינו סך של 6,000 דולר, כאשר בשטר החוב מולא הסכום בשקלים השווה לסך זה.

 

בהמשך התובע הפר ההסכם שכן  לא איפשר לו לפעול בעסק, ולמעשה כלל לא היה שותף בעסק, עד שהודיע לו התובע שהחליט על דעתו לסגור את העסק בשל חובות שהצטברו. 

משכך טוען יש מקום לקבלת ההתנגדות שכן אין כל מקום שישלם לתובע סכום שהוא.

 

 


בדיון שהתקיים בפני הרשם הסכימו הצדדים למתן רשות להגן והתיק עבר להליך של סדר דין מהיר.

 

3.         התובע הגיש תצהיר עדות ראשית במסגרתה טען שאכן חתם עם הנתבע על הסכם השותפות ביום 1.4.05 במסגרתו סוכם שהנתבע ייכנס לעבוד בעסק תמורת התחייבותו האישית להחזרת מחצית החזר ההשקעות בעסק, אשר הוערך על ידי שניהם בסך של 6,000 דולר.

הנתבע יהיה זכאי להירשם כבעלים של 50% ממניות העסק רק לאחר שיחזיר לתובע בפועל את הסך של 6,000 דולר. 

כן סוכם שבכל מקרה בו העסק יסגר יהיה על הנתבע לשלם לתובע סך של 6,000 דולר.

 

כן חתם הנתבע על שטר החוב נשוא תיק זה כאשר הסכום בשקלים מגלם את הסך הדולרי שנקבע בין הצדדים.

 

הנתבע החל לעבוד בעסק והיה אחראי על שיווק המוצרים, הזמנה וקניה של חומרי גלם. בחודש יוני 2006 הוברר לתובע שמצב העסק בכי רע ומשכך הודיע לנתבע שהוא מתעתד לסגור את העסק וביקש את החזר ההשקעות. הנתבע סירב ולכן הגיש שטר  החוב ללשכת ההוצאה לפועל.

 

4.         בדיון שהתקיים בפני ביום 7.4.09 נחקרו הצדדים על תצהיריהם והצדדים סיכמו טענותיהם. לאחר ששמעתי הצדדים ובחנתי המסמכים הגעתי לכלל מסקנה שדין התביעה להתקבל כפי שאפרט להלן:

 

5.         ההסכם בין הצדדים מיום 1.4.05 קבע שעל הנתבע לשלם לתובע סך של 50%מסכום ההשקעות של התובע עד ליום 1.9.06 בהתאם לכתב התחייבות. התובע מתחייב להכניס הנתבע כשותף בעסק עד לאותו מועד.  מרגע התשלום  ע"י הנתבע מחצית הזכויות בעסק יעברו אליו.

עוד נקבע בהסכם שבמקרה של סירוב מצד הנתבע להכנס לבעלות מחצית העסק, ובמקרה של סגירת העסק עקב מחסור באמצעים כספיים הנתבע יהיה חייב לשלם לתובע את הסכום שנקבע בכתב התחייבות.

 

בנוסף להסכם חתם הנתבע על כתב התחייבות (נספח ב' לתצהיר התובע) לפיו מתחייב להחזיר לתובע את הסך של 6,000 דולר אותם לווה מהתובע ושמשקפים 50% מהשקעות התובע בעסק. כן מתחייב להחזיר הסכום עד ליום 1.4.07 או בהתאם להוראות סעיף 4 להסכם מיום 1.4.05.

 

6.         הנתבע טען ששהסכמה היתה שהתשלום יהיה רק במועד מאוחר יותר, ומהרווחים שיתקבלו שכן לא היה באפשרותו לשלם לתובע במעמד עריכת ההסכם:

"כשהוא התחיל את העסק, היתה שיחה ביננו וזה גם כתוב בהסכם, אצלי לא היה כסף, התובע אמר שהוא רצה להקים עסק בארץ, ברוסיה היו לו עסקים, הוא אמר שהוא לא יודע עברית והוא אמר שאנחנו יכולים לעבוד ביחד, אמרתי לו שאין לי כסף, והוא אמר שזאת בעיה שלו ושהוא מוכן לשים את כל הכסף על העסק הזה, שאני אתחיל לעבוד, ושאני צריך לתת חצי, אמרתי שאין לי, רק אם יהיו מכירות ורווחים מזה אני אוכל לתת לו". (עמ' 3 שורות 8-12)

עם זאת מיד בהמשך מעיד:

"הוא רשם שאם אחזיר לו חצי מהכסף אחרי זה הוא מוכן להכניס אותי לעסק". (ראה עמ' 3 שורה 12).

 

 

ההסכם הינו ברור וחד משמעי לפיו רק לאחר שישלם הנתבע את הסך שעליו הסכימו הצדדים – מחצית השקעות התובע בעסק שהגיע לסך של 6,000 דולר, יהיה שותף בעסק.

אף לפי פרשנות הנתבע להסכם ולאור האמור לעיל התרשמותי מעדות הנתבע שידע שרק לאחר התשלום יכנס כשותף לעסק.

כן ההגיון הכלכלי מצדיק פרשנות זו שכן מדוע יסכים בעל עסק להכניס שותף לעסק ללא תשלום עבור השקעות שהשקיע הוא בעסק.

 

7.         אין מחלוקת שהנתבע לא שילם הסך, ומשכך בהתאם להסכם לא קיבל מחצית הזכויות בעסק. מכאן שאין כל רלוונטיות לטענות הנתבע שהתובע לא נתן לו זכויות ניהול בעסק, שכן מאחר ולא מילא חלקו בהסכם, שהיה תנאי לקבלת מחצית הזכויות בעסק, לא היתה כל חובה המוטלת על התובע לשתפו בעסק. עם זאת מעדות הנתבע שוכנעתי שעבד בעסק - ניסה לשווק הזמין חומרי גלם (ראה עמ' 2 שורות 23 - 21).

 

8.         סעיף 4 להסכם מפרט:

"במקרה של סירוב בלתי צפוי מצד אוייחרמן אנטולי להכנס לבעלות 50% מהעסק מספר 306940461 או במקרה של סגירת העסק עקב מחסור באמצעים כספיים הוא (אוייחרמן אנטולי) יהיה חייב לשלם לבוסולוביץ ואדים את הסכום הרשום על ידו בכתב ההתחייבות".

 

סעיף זה הינו ברור וממנו עולה שהנתבע, אשר לא שילם לתובע כפי שהתחייב ואשר העסק נסגר בשל מחסור באמצעים חב עדיין בתשלום הרשום בכתב ההתחייבות.

הנתבע הבין על מה הוא חותם ולא קיבלתי ממנו כל הסבר מספק מדוע אין לקיים חלקו זה בהסכם.

משחתם הנתבע על ההסכם והתחייב לשלם לתובע בכל מקרה את הסך – עליו לשלם זאת.

 

9.         הנתבע חתם על כתב ההתחייבות שם מצוין שהסך של 6,000 דולר משקף מחצית החזר השקעות התובע בעסק. משכך איני יכולה לקבל טענת הנתבע שהתובע לא הציג כל מסמכים המעידים על השקעותיו בנכס. משחתם הנתבע על כתב ההתחייבות למדה אני מכך שאז הבין והסכים לכך שמחצית סכום ההשקעות הינו סך של 6,000 דולר אותו עליו לשלם כתנאי לקבלת מחצית הזכויות בעסק.

 

10.       לאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת. הליך ההוצאה לפועל שנפתח כנגד הנתבע ימשך כסדרו. הנתבע ישלם הוצאות הליך  זה בסך של 4,000 ¤ וכן מע"מ כחוק.

ניתן היום י"ג בניסן, תשס"ט (7 באפריל 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

 

סמדר קולנדר-אברמוביץ, שופטת

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/54A098E154922FBD422575910056D202/$FILE/E771607C485776104225759100330DE1.html
תאריך: 
07/04/09
Case ID: 
7162_8
Case type: 
א
סיווגים
שופטים : סמדר קולנדר-אברמוביץ
סמדר קולנדר-אברמוביץ
עורכי דין : בקסנסקי דמיטרי קוזל נטליה
בקסנסקי דמיטרי
קוזל נטליה
Powered by Drupal, an open source content management system