רויז נ. מרידור


 

   

בתי המשפט

תק 002480/08

בית משפט לתביעות קטנות רחובות

 

28/04/2009

תאריך:

בפני כבוד השופט גדעון ברק

 

  

רויז אדוארד

בעניין:

התובע

 

 

 


 

נגד

 

 


 

מרידור משה

 

הנתבע

 

 

 


 

 

פסק דין

 

1.         א.         בתחילת שנת 2007 הזמין הנתבע אצל התובע תכנית קונסטרוקציה ופיקוח עבור בית הנמצא באבן יהודה ובכתב התביעה מציין התובע מה כללה עבודה זו.

                        עוד מציין התובע בכתב  התביעה, את העלות של כל אחד מפרטי העבודה, קרי: עבור קלונסאות סך 500 דולר, בית 1,500 דולר, קירות תומכים 300 דולר (ללא פיקוח) ובסה"כ 2,300 דולר אשר ישולם לתובע לפי שער היציג של 4.20 ¤ לדולר.

                        תנאי התשלום נקבעו כדלקמן: בזמן מסירת התכנית ומחולק 80%, בזמן מסירת תכניות 20% (כך כתוב בכתב התביעה).

                        למרות שבניית הבית נגמרה קיבל התובע סך של 750 דולר כולל מע"מ ולכן נותרה יתרה בלתי מסולקת של 1,550 דולר , שהם שווה ערך לסך של 5,918 ¤, שהנתבע טרם שילם ולכן הוגשה תביעה זו לחייב הנתבע לשלם לו את יתרת הסכום הנ"ל.

 

            ב.         הנתבע הגיש כתב הגנה בו נטען, כי עבור תכנון קונסטרוקצה למבנה סוכם לשלם 1,500 דולר לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל וסוכם גם שבהמשך התכנון יקבל התובע תוספת של 750 דולר בגין קירות תומכים, עבודות פיתוח וקומת מרתף, קרי סה"כ הסכום שסוכם מגיע לסך של 2,250 דולר.

                        הנתבע עצמו, סיכם עם בעל הדירה לקבל 3,250 דולר הכולל תכנון אדריכלות, אינסטלציה סניטרית וקונסטרוקציה.

                        בין התובע ובין הנתבע סוכם, שהתובע יקבל שכרו בהתאם לתשלומים שישולמו לנתבע ואכן בתאריך 24.7.06 שילם הנתבע לתובע סכום בש"ח השווים לסך של 675 דולר וביום 11.2.07 שילם הנתבע לתובע סכום נוסף בש"ח השווה לסך 750 דולר ובסה"כ 1,425 דולר בתוספת מע"מ.

                        על פי חשבונו של הנתבע, כפי שחשבון זה בא לידי ביטוי בכתב ההגנה, מודה הנתבע, שעדיין מגיעה לתובע יתרה בלתי מסולקת אך לטענתו היתרה המגיעה לתובע היא בסך של 495 דולר אותם הוא מוכן לשלם לתובע לאחר שכל עבודות הבנייה והפיתוח יסתיימו.

                        אמנם, אפשר לומר שאם היה על הנתבע לשלם לתובע סה"כ 2,250 ¤ ושולם 1,425 דולר אזי היתרה הבלתי מסולקת היא 725 דולר ולא 495 דולר, ברם, יש לקחת בחשבון שהנתבע גם שילם 330 דולר (ראה סעיף 3 ג' להלן) ולכן היתרה היא 495 דולר (725 – 330).

 

2.         שמעתי את טענותיו הארוכות של התובע וכן את טענותיו של הנתבע ומטענות אלו, המסקנה היא, שבעצם אין מחלוקת על כך שהנתבע עדיין חייב לתובע כספים, ברם בעניין שיעור החוב קיימת מחלוקת בין הצדדים: בעוד שהתובע טוען ליתרת חוב בסך של 1,220 דולר בתוספת מע"מ, טוען הנתבע, שיתרת החוב עומדת ע"ס 495 דולר בתוספת מע"מ.

            פער הסכומים בין היתרה הנטענת על ידי התובע ובין היתרה הנטענת על ידי הנתבע נובע מכך, שבעוד שהנתבע מציין ששילם לתובע סך של 1,425 דולר (675 + 750) כאמור לעיל, טוען התובע כי אמנם קיבל סך של 675 דולר וגם את הסך של 750 דולר, אלא שהסכום של 675 דולר מתייחס לעבודה אחרת ולא לעבודה נשוא תביעה זו. (ראה דברי התובע בעמ' 1 לפ',ש' 8).

 

3.         לאחר ששמעתי את הצדדים ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות, אני קובע שהתובע לא הוכיח שהסכום של 675 דולר אשר קיבל מהנתבע שייך לעבודה אחרת ולכן אני קובע כי יתרת החוב הבלתי מסולקת שהנתבע חייב עדיין לתובע מסתכמת לסך של סכום בש"ח השווה לסך 495 דולר – זאת לאור הנימוקים המפורטים להלן:

 

            א.         כתב התביעה שהגיש התובע היא מעורפלת בתוכנה ואך בקושי ניתן להבין את העובדות לאשורן שהובאו בו.

                        בין התובע ובין הנתבע לא נערך הסכם בכתב הקובע מה העבודה עליה הסכימו הצדדים ומה וכיצד ישולם שכרו של התובע.

                        לא הוצגה בפני הוכחה או ראיה כל שהיא, שהייתה התקשרות קודמת בין הצדדים ושבגין אותה התקשרות שילם הנתבע לתובע את הסכום של 675 דולר, כנטען על ידי התובע.

                        ראוי ורצוי היה ששני אנשים נכבדים ובעלי מקצוע מכובדים ייערכו הסכם לגבש בו את כל התנאים, הן סוג העבודות, הן התשלום שעל אחד הצדדים לשלם והן את תנאי התשלום.

                        הסכם כזה, בוודאי היה מבהיר את הסכמות הצדדים והסכם כזה בוודאי היה מונע את חילוקי הדעות שהעלו הצדדים במשפט זה.

 

            ב.         התובע מעיד על פרויקט קודם שהיה מעורב והסכום של 675 דולר אשר קיבל מהנתבע שייך לפרויקט האחר ולא לעבודות הנוגעות לבית באבן יהודה.

                        הנתבע מכחיש טענה זו. היות והתובע תובע כספים מהנתבע והיות ובמקרה כזה התובע הוא בבחינת המוציא מחברו, היה עליו להוכיח קיומה של התקשרות אחרת ושבגינה שולם לו הסך של 675 דולר.

                        התובע לא עמד בנטל זה ואני מקבל את טענת הנתבע, שהתובע קיבל עבור ביצוע עבודותיו בבית באבן יהודה שני סכומים מהנתבע: סך של 675 דולר וכן סך של 750 דולר ובסה"כ 1,425 דולר בתוספת מע"מ. (ראה עדותו של הנתבע בעמ' 2 לפ',ש' 18- 19).

 

            ג.          קיימת מחלוקת בין הצדדים בדבר הסיכומים שסיכם עם הנתבע והיות והצדדים לא דאגו לערוך הסכם בגין אותם סיכומים, קרי סוג העבודה, התשלום ותנאי התשלום, ובהיות הסברו של התובע מוטל בספק, לא הוכיח התובע את הטענות בדבר כל הסיכומים שבאמת סוכמו בקשר לעבודה שנמסרה לתובע.

                        התובע גם טוען על קיזוז שביצע בסך 330 דולר וכי חישוב היתרה הבלתי מסולקת בא לאחר שהוא כבר קיזז סכום זה, ברם, הנתבע טוען, שהוא זה אשר שילם את הסך של 330 דולר עבור הפיקוח ואף הציג חשבונית בעניין זה.

                        (ראה נ/1).

 

4.         התובע טוען שהסכום עליו סוכם כתמורה בעד עבודתו הוא סה"כ 2,300 דולר בתוספת מע"מ בעוד שהנתבע טוען שהסכום שסוכם הוא 2,250 דולר בתוספת מע"מ.

            מאחר והתובע לא הוכיח את טענותיו בדבר הסכום הכולל כפי שנטען על ידו והיות והתובע לא הוכיח שהסכום של 675 דולר שולם לו בעד התקשרות קודמת והיות וללא הסכם אין גם לקבל את טענת הנתבע שאת יתרת הסכום עליו לשלם לתובע רק לאחר סיום כל עבודות הבנייה והפיתוח והיות וגם לא הוכח שאותן עבודות לא נסתיימו, הרי שעל פי הנימוקים שפרטתי לעיל, אני מחליט לקבל את תביעת התובע לגבי היתרה הבלתי מסולקת בסך של 495 דולר בתוספת מע"מ ולכן, אני מחליט לחייב את הנתבע לשלם לתובע את הסכום בש"ח השווה לסך של 495 דולר בתוספת מע"מ. הסך הנ"ל ישולם על ידי הנתבע לתובע לפי שער היציג של הדולר ביום התשלום בפועל (היות וגם לא הוכח שסוכם שהסכום הדולרי ישולם לפי שער יציג של 4.2 ¤ לדולר) , בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 31.12.08 – ועד התשלום בפועל.

            יתרת סכום התביעה נדחית – מאותם נימוקים שפירטתי לעיל.

            כמו כן, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ¤ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

 

ניתן היום 28.4.09 בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסה"ד לכ"א מהצדדים.

 

ברק גדעון - שופט

 

 

 

 

 

002480/08תק 333 אורלי כהן

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/8CDA9713C9E5DC18422575A60056281C/$FILE/56E9830F406BBA76422575A600288887.html
תאריך: 
28/04/09
Case ID: 
2480_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : ברק גדעון - שופט
ברק גדעון - שופט
Powered by Drupal, an open source content management system