עמוס נ. בנק המזרחי המאוחד בע"מ


 

   

בתי המשפט


א  001199/00

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

 

             בפני: כב' השופט נ. ישעיה


 

 

 


 

1. עמוס חזן

2. רותי חזן

   ע"י עו"ד י. אהרוני

בעניין:

התובעים


 


 


 


 

נ  ג  ד


 


 

בנק המזרחי המאוחד

ע"י עו"ד א. ארצי


 

הנתבע


 


 


 


פסק דין

 

1.      התובע 1 (להלן: "התובע"), שנפטר במהלך בירור התובענה, ניהל יחד עם אשתו הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת") חשבון בסניף הנתבע בחולון, במסגרתו פעלו ב"שוק המעוף" וסחרו באופציות.

בסוף 1996, סמוך לאחר פתיחת החשבון הנ"ל, הפקידו התובעים בחשבונם סך            -.25,000 (בפק"מ) אשר שועבד כבטוחה לפעילות התובעים, כאמור לעיל.

 

לאור החסר בבטחונות שנוצר עקב היקף הפעילות בשוק המעוף ואי הפקדת בטחונות נוספים, נסגר התיק והחשבון בו נוהלה הפעילות בשוק המעוף, ביום 22.5.97, לפי דרישת הנתבע ולמעשה בהסכמת התובעים ותוך הבנה ביניהם, כך לטענת הנתבע.

סגירת תיק הפעילות בשוק המעוף, אשר לטענת התובעים נעשתה שלא ביוזמתם ובניגוד להסכמתם גרמה להם, לטענתם, נזק והביא לחיוב כספי שלא כדין של מאות אלפי שקלים בחשבונם.

מכאן תביעת התובעים נגד הנתבע במסגרתה ביקשו סעדים לפיהם יצהיר בית המשפט כי "סגירת" תיק המעוף נעשתה שלא כדין ובניגוד למוסכם וכן סעד כספי, לפיו יחויב הנתבע לשלם להם -.532,443 ¤.

 

2.      אין חולק כי יתרת החובה שנוצרה בחשבון התובעים לאחר סגירת "תיק המעוף" לא נוצרה אך ורק מפעילותם בקניית ומכירת אופציות. יתרת חוב זו "כללה" שתי הלוואות שניתנו לתובעים ולא נפרעו, האחת ביום 23.2.97 בסך -.90,000 ¤ והשניה שנלקחה ע"י התובעים ביום 4.6.97 על סך -.200,000 ¤. ההלוואות לא נפרעו במלואן ע"י התובעים (ראה "הודאת" התובע במהלך עדותו בבית המשפט).

 

על אף זאת, כך לטענת התובעים, סגירת תיק המעוף ביום 22.5.97 גרמה להם נזקים נוספים כבדים.

לו היה הנתבע נמנע מסגירת התיק ומבצע את הפעולות שהוא ביקש לבצע בתיק באותו יום (ראה נספח ה' לתצהיר התובע) היתה נוצרת בחשבונם יתרת זכות בסך   -.532,443 ¤. סגירת התיק, איפוא, ללא הסכמתם בניגוד לדעתם גרמה להם נזק כספי בסך הנ"ל אותו הם תובעים מהנתבע.

הנתבע דוחה טענות התובעים וטוען כי יתרת החוב בחשבונו נוצרה בעיקר בשל אי פרעון שתי ההלוואות הנ"ל וכי סגירת התיק נעשתה במקצועיות ועל פי הנוהלים בשל העדר בטחונות מספיקים להבטחת ההפסדים בתיק המעוף.

 

3.      האם נהג הנתבע ברשלנות כלפי התובעים או הפר הסכמים והתחייבויות בעת שהורה על סגירת תיק המעוף וכאשר סרב לבצע פעולות בתיק זה אותו ביקש התובע לבצע ב-22.5.97.

אין ספק כי הנתבע, כגוף בנקאי, חב כלפי התובעים חובת זהירות מושגית.

(ראה: ע"א 195/85 בנק איגוד – סוראקי פד"י מב (4) 811).

אף חובת זהירות קונקרטית חב הנתבע כלפי התובעים באופן עקרוני, אלא שאת התקיימותה יש לבחון במקרה ספציפי כזה או אחר, לפי נסיבות המקרה.

(ראה: בנק מסד בע"מ – לויט פד"י נא (4) 591).

במקרה זה יש לבחון האם היה על הבנק לצפות שסגירת תיק המעוף תגרום נזק לתובעים.

 

במקרה שבפני חייב הנתבע לפעול בזהירות ובשיקול דעת בבצעו פעילות בתיק המעוף של התובעים, על אף שהם מסרו לו יפוי כח והרשאה כללית רחבה לפעול בו. פעולה זהירה ושקולה מתחייבת מצד הבנק אף במקרים בהם הוא סוגר את תיק המעוף ואת האופציות הפתוחות על מנת למנוע נזק מהתובעים. על רקע חובתו זו יש לבחון הנסיבות שהביאו אותו להחלטה לסגור את תיק המעוף במקרה זה ובכך להפר את חובת הזהירות שלו כלפי התובעים.

 

סגירת התיק באה, כאמור, לאחר שהנתבע הגיע למסקנה כי בשל העדר מספיק של בטחונות עלולה הפעילות בשוק המעוף לסכן הן את הבנק והן את הלקוח שעלול להפסיד כספים רבים כתוצאה מפעילותו בשוק זה, ללא שתהיה לו היכולת להשיבם.

 

4.         בהסכם לפתיחת והפעלת חשבון לשם ביצוע פעולות בשוק המעוף (ראה נספח ה' לתצהירו של מנהל הסניף של הנתבע בתקופה הרלונטית נ/2) התחייבו התובעים בין השאר לאפשר לנתבע לבצע בחשבונו פעולות לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות "רכישה, מכירה, כתיבת (יצירת) אופציות או ביצוע כל עסקה שתיראה להם לנכון בחוזים עתידיים וזאת אף ללא מתן הודעה מוקדמת. אם תהיה בחשבונות חריגה כל שהיא מן המסגרות האמורות בסעיף 4 לעיל, או יהיה צורך להקטין את מספרן הכולל של הפוזיציות הפתוחות שלו בכל חשבונותיי אצלכם ואצל חברים אחרים בבורסה עד למגבלה המותרת, גם אם פעולה זו תהיה כרוכה בהפסד כספי עבורי" (סעיף 5.1 להסכם).

 

            הוסיפו והתחייבו התובעים (בסעיף 5.2 להסכם) כי:

"אם לא אמלא אחרי דרישתכם לתוספת בטחונות, בהיקף שיידרש ותוך פרק הזמן שתקבעו, בין אם דרישתכם נובעת מחוסר בטחונות בשל עסקאות שבצעתי או שבוצעו עבורי באופציות או בחוזים עתידיים בבורסה, או בכל נכס פיננסי אחר הנסחר בכל מקום שהוא, בין אם היא נובעת בשל ירידת שווי הבטחונות שהעמדתי לכם לפי דרישתכם, בין אם היא נובעת משינויים שחלו בשערי נכסי הבסיס בשוק ובין אם דרישתכם נובעת מכל סיבה אחרת ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, תהיו רשאים – אך לא חייבים – לבצע בחשבונותיי כל פעולה שתמצאו לנכון..."

 

תניה זו, או התחייבות התובעים לאפשר לבנק לפעול כאמור בה, ברורה וחד משמעית בשל הסיכון הרב הקיים בפעילות בשוק המעוף נטל על עצמו הנתבע את הזכות לפעול, כאמור לעיל, באופן מיידי וללא שיקבל את הסכמת הלקוח מראש על מנת להקטין או למנוע ההפסדים בחשבון.

משנוכח הבנק בהעדר בטחונות בשיעור מספיק, החליט הוא, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שניתן לו לצורך זה ע"י בעלי החשבון – התובעים – "לסגור" את תיק המעוף, היינו את כל האופציות או הפוזיציות הפתוחות בחשבון התובע, על אף שסגירה זו הביאה להפסדים או לגרעונות בחשבונות, כך על פי שיקול הדעת שניתן לו ע"י התובעים ועל מנת למנוע הפסדים כספיים כבדים יותר במידה והתיק לא היה נסגר.

 

התובעים חולקים על טענת הנתבע כי בשלב זה החשבון לקה בחסר בטחונות ולפיכך לא היתה כל הצדקה, לטענתם, לסגור את תיק המעוף.

לסוגיה זו התייחסו המומחים מטעם שני הצדדים שבחנו את חשבונות מצב הבטחונות בעת הרלונטית.

כמובן שהשניים הגיעו למסקנות שונות.

מעיון בחוות דעתם ובהסבריהם במהלך עדותם, עולה כי המחלוקת ביניהם מקורה בשאלה האם יש להביא בחשבון לענין זה את סכום ההלוואה על סך -.83,000 ¤ שנטל התובע מהנתבע לצורך רכישת רכב ואת שעבודו אם לאו.

שאלה זו רבת חשיבות היא לעניינינו, שכן מהתשובה לה תיגזר התשובה לשאלה האם היו בידי הבנק, בעת שהחליט לסגור את תיק המעוף, די בטחונות לצורך הפעילות בו כפי שטוענים התובעים, או שמא הבטחונות לקו בחסר לאור מצב החשבון, כפי שטוען הבנק.

על אף חשיבות שאלה זו לא התייחסו אליה התובעים בסיכומיהם.

 

בחוות דעתו, או ליתר דיוק, במהלך חקירתו בבית המשפט קבע המומחה מטעם התובעים כי המענה לשאלה האם היו די בטחונות בחשבון, אם לאו, נעוץ בקיומה, או אי קיומה, של הסכמה בין הצדדים לגבי השאלה האם שעבוד הרכב (כנגד ההלוואה לרכישתו בסך -.83,000 ¤) נכלל במסגרת השעבודים או הבטחונות בחשבון לצורך פעילות בשוק המעוף, אם לאו. לדעת המומחה התשובה לשאלה זו תלויה בשאלה האם קיימת הסכמה בין הצדדים בשאלה זו, אם לאו (ראה עמ' 45 לפרוטוקול).

בענין זה לא נטען ולא הוכח, כי הושגה, או התקיימה, הסכמה בין הצדדים לפיה שעבוד הרכב נכלל בסך כל הבטחונות שהופקדו לשם פעולה בתיק המעוף.

לעומת זאת הוראת סעיף 5.2 (שצוטט לעיל) מאפשרת לבנק לפעול בחשבון אם השתכנע כי הוא לוקה בחוסר בטחונות, אף אם חוסר זה בבטחונות נוצר בשל הלוואות שנלקחו מהחשבון (כמו ההלוואה לרכישת רכב). ההוראה הכללית בסעיף 5.2 לה נתנו הסכמתם התובעים מאפשרת לבנק לפעול כפי שפעל במקרה זה.

 

5.      סבור אני, איפוא, כי החלטת הנתבע "לסגור" את תיק המעוף ולהביא לסיום פעילותם של ההשקעות בשוק זה לאור חסר הבטחונות שנוצר סבירה היא ואין בה כדי להפר את התחייבויותיו של הנתבע כלפי התובעים. החלטה זו אינה נגועה ברשלנות והתקבלה בהתאם להתחייבויות ההדדיות שנטלו הצדדים על עצמם במסגרת ההסכם לפתיחת החשבון הנ"ל.

 

על פי גירסת המומחה מטעם התובעים עצמם, סגירת תיק המעוף נעשתה באופן מקצועי ללא שסגירה זו יכולה היתה לגרום נזק משמעותי לתובעים (ראה עדותו בעמ' 41 לפרוטוקול). משכך ניתן לקבוע כי סגירת התיק עצמו, היינו סגירת הפוזיציות נעשתה באופן מקצועי ובלתי נחפזת ו/או רשלנית.

 

אוסיף ואציין, אף למעלה מן הצורך לדעתי, כי טענת התובעים כי לו היו מבוצעות הפעולות שביקש התובע לבצע ביום הסגירה היה נמצא חשבונו ביתרת זכות ולא חובה – טענה זו לא הוכחה כלל ועיקר, לא מפי התובע אשר לא עלה בידו להוכיח כראוי את רשימת הפעולות שנמסרה למישהו מהבנק ולא מפי מנהל הסניף שלא אישר את קבלתה והבהיר בבית המשפט כי הוא לא ראה מסמך כזה (עמ' 53 לפרוטוקול).

 

6.      לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי התובעים להוכיח את תביעתם וטענותיהם כדבעי וכנדרש כדי לזכות בתביעה.

 

אני דוחה תביעת התובעים נגד הנתבע. לאור נסיבות הענין ובהתחשב בעובדה כי התובע נפטר בטרם הוכרע הדין בעניינינו, לא אעשה צו להוצאות.

 

המזכירות תמציא פסק דין זה לבאי כח הצדדים.

 

 

ניתן היום ט' באייר, תשס"ט (3 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

                                                                               

נ. ישעיה, שופט


 

                ח.ס.

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9B0F44DC4D286796422575AB00565BFB/$FILE/2166B14C64DAFF02422575A8003CC6D5.html
תאריך: 
03/05/09
Case ID: 
1199_0
Case type: 
א
סיווגים
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : נ. ישעיה
נ. ישעיה
עורכי דין : א. ארצי י. אהרוני
א. ארצי
י. אהרוני
Powered by Drupal, an open source content management system