שרה מינטוס

שרה מינטוס

סעד נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/57A9FD5FF3A499674225770400513E18/$FILE/86F8297F352C2DF6422576F70049DC3B.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1211_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : מינטוס שרה מינטוס
מינטוס
שרה מינטוס

סעד נ. המוסד לביטוח לאומי

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/57A9FD5FF3A499674225770400513E18/$FILE/86F8297F352C2DF6422576F70049DC3B.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1211_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : מינטוס שרה מינטוס
מינטוס
שרה מינטוס

עבד אלהאדי אנס נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/262FD7E4DA88E71C4225770400513F9A/$FILE/D87C34AA2BE4D76A422576F70049D995.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1210_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : מינטוס עאדל עבד אלהאדי עבד אלהאדי שרה מינטוס
מינטוס
עאדל עבד אלהאדי
עבד אלהאדי
שרה מינטוס

אחמד סאלח שחאדה נ. המוסד לביטו

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3D26A04415E2507F4225770400513CD1/$FILE/2F5AD4120A63384A422576F70049D6E0.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1209_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : מינטוס עואודה עלאא עואודה שרה מינטוס
מינטוס
עואודה
עלאא עואודה
שרה מינטוס

אבו זהיא נור נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/537FE50438C3BD404225770400513EF1/$FILE/CAB9F2DB25CAA34E422576F70049D16C.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1205_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : אסלייח באסל אסלייח מינטוס שרה מינטוס
אסלייח
באסל אסלייח
מינטוס
שרה מינטוס

חוסייני בסאם נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/7EC66AE0AE3C750C4225770400513BF5/$FILE/2CED7A4764B1D7ED422576F70049D427.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1206_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : אסלייח באסל אסלייח מינטוס שרה מינטוס
אסלייח
באסל אסלייח
מינטוס
שרה מינטוס

אבו בכר ניהאד נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9C9924B5780F66BB4225770400513D6F/$FILE/3E4B26E8AB457DF2422576F70049CEB7.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1204_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : באסל רוני אסלייח שרה מינטוס
באסל
רוני אסלייח
שרה מינטוס

אבו בכר ניהאד נ. המוסד לביטוח

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/9C9924B5780F66BB4225770400513D6F/$FILE/3E4B26E8AB457DF2422576F70049CEB7.html
תאריך: 
13/04/10
Case ID: 
1204_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : באסל רוני אסלייח שרה מינטוס
באסל
רוני אסלייח
שרה מינטוס

פלונית - המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/84FF0B124B04F38B4225770200517355/$FILE/C3EDA18D42736D3D422577020035DE3A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1260_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : שרה מינטוס
שרה מינטוס

פלונית - המל"ל

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/84FF0B124B04F38B4225770200517355/$FILE/C3EDA18D42736D3D422577020035DE3A.html
תאריך: 
11/04/10
Case ID: 
1260_10
Case type: 
בל
שופטים : חיים ארמון - שופט
חיים ארמון - שופט
עורכי דין : שרה מינטוס
שרה מינטוס
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system