א' מגן

א' מגן

א.ג.א.ה בע"מ נ. דניב גני תעשיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0337991CF6D1D7CC4225765400519370/$FILE/45CDD55F080A1B2742257640002391EA.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
2468_98
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : א' מגן י' אביעד
א' מגן
י' אביעד

א.ג.א.ה בע"מ נ. דניב גני תעשיה

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/0337991CF6D1D7CC4225765400519370/$FILE/45CDD55F080A1B2742257640002391EA.html
תאריך: 
19/10/09
Case ID: 
2468_98
Case type: 
א
בתי משפט : בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
שופטים : שופט
שופט
עורכי דין : א' מגן י' אביעד
א' מגן
י' אביעד
שלב תוכן
Powered by Drupal, an open source content management system