אלמועלם נ. רמי עזרן


 

   

בתי המשפט


 

תק 000513/08

בית משפט לתביעות קטנות קרית גת

 

25/06/2009

תאריך:

כבוד השופט אלון אינפלד

בפני:

 

 

אלמועלם ניסים

בעניין:

התובע

 


 

נ  ג  ד


 

רמי עזרן

הנתבע

 


 

פסק דין

התובע והנתבע שכנגד (ייקרא להלן "התובע")  הינו בעל מקצוע הבונה פרגולות. הנתבע והתובע שכנגד (ייקרא להלן הנתבע) הזמין עבודה מהתובע. הסכם העבודה בכתב בין הצדדים הוגש לבית המשפט (כנספח א' לכתב ההגנה – להלן: "ההסכם"). לטענת התובע העלות הכוללת של העבודה שהוזמנה הייתה ע"ס 12,750 ¤. לאחר שהחל בעבודתו, הציג בפניו הנתבע דרישות שונות ונוספות שלא היו כלולות בהזמנת העבודה הראשונה ובעלות שסוכמה. טוען התובע כי לאחר שדרש מהנתבע תוספת תשלום בגין דרישות אלו, סירב זה לשלמה ואף ביטל את אחת מההמחאות שמסר בגין העסקה הראשונית. התובע הגיש המחאה זו לביצוע בהוצאה לפועל. כעת תובע התובע את התשלום בגין התוספות שביצע בסך של 1,800 ¤. הנתבע הגיש כתב הגנתו ותביעה שכנגד. הנתבע טוען כי התובע לא השלים את העבודה עליה סוכם וכי אינו זכאי למלוא התמורה. לטענת הנתבע, התובע פירק את גדר הבית ולקח, מבלי לקבל רשות, אל הלייסטים של הגדר שהוחזרו רק לאחר התערבות עורך דינו של הנתבע. הנתבע טוען כי "רדף" רבות אחר התובע על מנת שזה יסיים את עבודתו אך ללא הצלחה ועל כן ביטל את ההמחאה, רק לאחר מתן התראה לתובע במכתב מטעם עורך דינו. הנתבע מוסיף וטוען, כי בבוא הגשמים התברר גם כי טיב העבודה נמוך  ומהפרגולה חודרים מים למרפסת. הנתבע גם מתרעם על כך שהתובע לא המציא לו חשבוניות בגין התשלומים בוצעו. הנתבע העמיד תביעתו שכנגד ע"ס 15,000 ¤ בגין אי השלמת העבודה, עגמת נפש, איבוד זמן יקר והעיכוב שבהשלמת העבודה. כהגנה, חזר התובע על טענות תביעתו. הצדדים הגישו לבית המשפט תמונות לשם תמיכה בטענותיהם, ומתברר כי עיקר המחלוקת בין הצדדים עומדת על הנקודות הבאות:

                                 א.         רשת הצללה שהותקנה, בגינה תובע התובע סך של 1,500 ¤, בעוד שהנתבע טוען כי בהתאם לסעיף 9 להסכם, כלולים החורים שהוכנו להתקנת הרשת במחיר המקורי שסוכם. 

                                 ב.         החלפת הזכוכית בחלון בעלות של 300 ¤. לעניין זה טוען הנתבע כי החלון שהותקן לבסוף זול מהחלון עליו סוכם ושולם מראש ולפיכך, אין הוא חייב בתשלום נוסף.

                                  ג.          אי ביצוע סגירה ישרה של הפרגולה בהתאם לסעיפים 3 ו-7 הסכם.

                                 ד.         טיב העבודה בגין נזילות שהופיעו לאחר הגשמים בפרגולה.

 

בתאריך 1.6.09 התקיים דיון בפני בית המשפט בנוכחות הצדדים. בדיון הסביר התובע כי את החורים אכן עשה כמחווה אך המחיר אינו כולל את רשת ההצללה עצמה. בנוסף, העיד התובע כי בהזמנת העבודה ירד הנתבע לפרטי פרטים והבין הכול ולאחר שהעבודה הסתיימה, מסר את ההמחאות לתובע ביד. לדבריו, אילו לא היה מסיים את עבודתו, לא היה הנתבע מוסר את ההמחאות. הנתבע חזר על טענותיו והעיד כי עד עתה לא שילם את ההמחאות שהוגשו להוצל"פ וכי התובע מטריד אותו. גם אשתו של הנתבע העידה על "רדיפותיה" אחר התובע לסיום העבודה.

דיון והכרעה

אתייחס בנפרד לכל אחד מנקודות המחלוקת  העיקריות:

רשת ההצללה – לטענת התובע מדובר ברשת הצללה בגודל של 10X40 והחורים המוזכרים בסעיף 9 להסכם נעשו כמחווה. הנתבע לא הכחיש כי התובע התקין את הרשת, לא טען כנגד גודלה או עלותה הנתבעת. מעיון בהסכם אכן עולה כי דובר בו על החורים ואין כל אזכור לרשת עצמה. נראה כי זו אכן לא נכללה בהסכם, ומסתברת הטענה כי הובן בעל פה כי התשלום לכך יהיה בנפרד. לפיכך, יש לקבל את התביעה בגין רכיב זה. התובע טען לעלות בסך של 1,500 ¤ אך לא תמך זאת באסמכתאות. מנגד, לא הכחיש הנתבע עלות זו ועל כן, בהיעדר התנגדות, אקבל תביעת התובע בגין רכיב זה בסך 1,500 ¤.

זכוכית החלון – בהסכם נכתב כי זכוכית החלון תבוצע לפי דרישה. טוען התובע כי התקין זכוכית שקופה לדרישתו המפורשת של הנתבע, ולאחר מכן שינה הנתבע דעתו וביקש להחליף את הזכוכית. אז דרש התובע עלות נוספת של 300 ¤. מנגד, כאמור, טוען הנתבע כי למעשה כל החלון שהוזמן הוחלף, כך שהחלון שהותקן זול יותר מזה ששילם עבורו ועל כן, אינו חייב תוספת תשלום לתובע.

בדיון בבית המשפט העידה אשתו של הנתבע כי התובע הביא חלון שקוף על דעת עצמו והעמיד אותם בפני עובדה, מבלי לשאול. הנתבע העיד לעומתה כי הוא עצמו  הזמין חלון שקוף (עמ' 3 ש' 13-17 ובהמשך ש' 19-22).  הסתירות בין הנתבע ואשתו מחייבים לקבל את גרסת התובע אף לעניין זה.

לעומת זאת, הנתבע לא הוכיח בפני בית המשפט מהי עלותו של החלון שהוזמן לראשונה לעומת עלותו של החלון שהותקן על מנת להוכיח טענתו כי אינו חייב בתוספת תשלום. אם אכן צודק הנתבע בטענתו, מדוע לא מצא לנכון לקזז את ההפרש בעת תשלום התמורה לתובע?

לפיכך, אקבל תביעת התובע אף בגין רכיב זה ע"ס 300 ¤.

"סגירה ישרה" של הפרגולה – טענה זו הועלתה בתביעה הנגדית ולשם המחשתה הגיש הנתבע תמונות. בתמונות אכן ניתן להבחין בבירור כי גג הפרגולה אינו בקו ישר עם הקיר. התובע טען כי הסביר לנתבע את כל הפרטים וכי הפלטות מגיעות ברוחב מסוים, ולא ניתן ליישר מעבר לכך. דא עקא, בסעיף 3 ו-7 להסכם נכתב כי הפרגולה תמשיך עד ל"גריל" ותבוצע סגירה ישרה. רכיב זה לא בוצע על ידי התובע ולא ניתן על ידו הסבר מניח את הדעת למחדל. טענתו כי גודל אחיד של הפלטות, אינו מאפשר סיום בקו ישר, אינה יכולה להתקבל. התובע התחייב בכתב לסיום בקו ישר (ואף אם לא היה כותב, הדבר ברור מאליו) ועל כן היה עליו לבצע זאת, או להימנע מראש מליתן התחייבות בה אינו יכול לעמוד. לפיכך, אקבל רכיב זה בתביעה שכנגד. טיב העבודה והנזילות – הנתבע טוען לקיומן של נזילות בניגוד לסעיף 10 להסכם. התובע לא התייחס כלל לטענות אלו. מהתמונות שהגיש הנתבע לא ניתן ללמוד על קיומה של נזילת מים ולמעשה טענה זו לא הוכחה בפני בית המשפט, אף שניתן לראוי היה להוכיחה באמצעות חוות דעת מומחה. לפיכך, לא ניתן לראות רכיב זה כמוכח. לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את התביעה העיקרית במלואה כך שעל הנתבע לשלם לתובע סך כולל של 1,800 ¤. בנוסף, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 300 ¤ בגין הוצאותיו. זאת, מעבר לזכויותיו על פי ההמחאות שבידיו, אשר פרטיהן לא הובאו בפני. לגבי התביעה שכנגד, הנתבע תבע סכום של 15,000 ¤: בגין אי השלמת העבודה ועיכוב של 3 חודשים – 6000 ¤, עגמת נפש – 3,000 ¤, הוצאות שונות – 3,000 ¤ ובגין אי הסגירה הישרה והנזילות – 3,000 ¤.  סכומים אלו לא נתמכו באסמכתאות כלשהן ולמעשה לא הציג הנתבע כל תימוכין לסכומים כה גבוהים העולים על מחיר העבודה כולה, כפי שסוכם בהסכם.  סכום התביעה לא הוכח בפני בית המשפט ואין מנוס מפסיקת פיצוי על דרך של אומדנא, שכן ניכר בהחלט שהנתבע זכאי לפיצוי בגין מחדלי התובע. הצדדים בהסכם לא פרטו שוויו של כל רכיב בעבודה המוזמנת אולם, כאשר מדובר למעשה במבנה שאינו מסתיים בקו ישר, יש בכך פגם אסתטי משמעותי הפוגע בערך העבודה כולה. לאחר שנתקבלה טענת הנתבע כי התובע לא ביצע את האמור בסעיפים 3 ו-7 להסכם, אכן יש לראות בתובע כמי שלא השלים את העבודה ובגין כך, עליו לפצות את הנתבע. בנוסף, משהתקבלה התביעה שכנגד, ולו באופן חלקי, על התובע לפצות את הנתבע בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. אין מדובר בעניין עסקי, מדובר בכיעור ביתו הפרטי של הנתבע, ונגרמת בשל כך עוגמת נפש של ממש. לפיכך, הנני מעריך את הנזק שנגרם לנתבע, במשוערך להיום, בגין אי השלמת הסגירה הישרה של גג הפרגולה, כולל עוגמת הנפש בגין פגם זה, בתוספת הוצאות משפט, אך בקיזוז זכות התובע בתביעתו דלעיל, המשוערכת להיום -  בסך כולל של 2,800 ¤. סכום זה ישולם על ידי התובע לנתבע תוך 30 יום ולאחר מכן ישא ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל. מובהר שוב, פסק דין זה אינו מתייחס לזכויות התובע על פי ההמחאות שהוא מחזיק, אשר פרטיהן לא הובאו בפני ואשר מטופלים כבר בהוצל"פ. בפסק דין זה, לצורך החישוב, הנחתי כי הנתבע שילם לתובע בפועל את הסכום שעליו סוכם בהסכם המקורי.

ניתן היום ל' בסיון, תשס"ט (22 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

 

אלון אינפלד, שופט

 

Source: 
http://info1.court.gov.il/Prod03\ManamHTML5.nsf/3D41F8A53778B35F422575E00056DBDD/$FILE/2CED06A091040EE4422575DD0022E9C9.html
תאריך: 
25/06/09
Case ID: 
513_8
Case type: 
תק
סיווגים
שופטים : אלון אינפלד
אלון אינפלד
Powered by Drupal, an open source content management system